Novinky

Špeciálny pedagóg

Školský pedagóg

 Školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Denisa Kulichová                                                                                     Mgr. Denisa Chudová

 

 Konzultačné hodiny:

 Utorok :  13:30-   15:00 hod
 ________________________________________________________________________________________________

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

        Školský špeciálny pedagóg vykonáva odbornú a poradenskú  činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese vo vypracovaní individuálnych plánov pre integrovaných žiakov. Sleduje psychický vývin žiakov so ŠVVP, vrátane špecifických porúch učenia  a  zdravotného oslabenia. Monitoruje sociálne vzťahy  týchto žiakov v  triede a následne intervenuje v spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom, rodičom a žiakom. Rieši problémy v učení, v správaní počas vyučovania. Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi.

        Monitoruje deti v materskej škole a v prípravnom ročníku a na základe včasnej diagnostiky informuje rodičov o školskej zrelosti a pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Spolupracuje s poradenskými zariadeniami -  CPPP a P v Dubnici nad Váhom, SC ŠPP v Novej Dubnici, logopedickou ambulanciou, detským lekárom a pedopsychiatrom.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria