• Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

      18. 10. 2021

      V týždni, od 11.10. - 15.10.2021, sa naša škola zapojila do projektu HOVORME O JEDLE. Počas jednotlivých dní realizovali šikovné pani učiteľky spolu so svojimi nápaditými žiakmi prípravu zdravých jedál a koláčov z ovocia i zeleniny. Nedali sa zahanbiť ani naše pani vychovávateľky, ktoré v poobedných hodinách s detičkami tiež tvorili jedlé pochúťky. Popri práci si všetci navzájom vymieňali nadobudnuté poznatky o dôležitosti rozmanitej a na vitamíny bohatej stravy, ktorá nám pomáha prekonať nielen toto chladné jesenné počas plné vírusov, ale povzbudí náš organizmus počas celého roka.

     • Oznam

      11. 10. 2021

      Milí rodičia,

      nakoľko sa niektorým rodičom nepodarilo minulý týždeň prevziať Ag testy tieto sady samotestov si môžete prebrať v utorok 12.10. 2021 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. 

     • Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

      5. 10. 2021

      MOBIL - pre mnohých malých aj veľkých úplná samozrejmosť. Mnohí si bez neho nevieme už predstaviť svoj život. Ráno vstaneme z postele, v mobile skontrolujeme správy, chaty, zahráme hry, urobíme fotky, zatelefonujeme kamarátom…. Mobil nám v mnohých ohľadoch život spríjemňuje a uľahčuje. Využívame v ňom rôzne užitočné aj zábavné aplikácie a kvôli stále novým vylepšeniam by viacerí z nás chceli mobil stále meniť za novší a novší.

      Čo však predchádza našej radosti z nového mobilu?

      Zamysleli ste sa už niekedy nad tým kde, z čoho a ako sa mobil vyrába? Je proces výroby mobilného telefónu nenáročný alebo zložitý či dokonca škodlivý pre životné prostredie? Aké množstvo energie sa spotrebuje na jeho výrobu?

      A čo môžeme urobiť my?

      Asi by bolo naivné tvrdiť, že dokážeme presvedčiť obrovské korporácie, aby nerasty, z ktorých sú kovy používané do mobilných zariadení prestali úplne ťažiť. Žijeme žiaľ v dobe, kedy nie je riešením mobilný telefón alebo inú elektroniku, ktorú potrebujeme na prácu a život, prestať používať.

      Čo však môžeme urobiť je, že odovzdaním starého a poškodeného mobilu do zberného boxu sa postaráme o jeho nový životný cyklus, kedy budú v procese recyklácie všetky súčasti starého mobilu opäť využité na výrobu nového mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Pri recyklácií mobilu sa značná časť energie na dopravu a výrobu ušetrí.

      Aktivita zameraná na zber mobilov prebieha v našej škole v termíne od  07. septembra do 30. októbra 2021. Do zberných boxov zelenej farby, ktoré sú umiestnené na chodbách 1. a 2. stupňa i v MŠ, sa vhadzujú mobily bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do zberného boxu na použité batérie. Prípadné otázky ohľadom zberu a recyklácie vám zodpovie pani učiteľka Budayová.

       

       

     • Návšteva psovodov

      4. 10. 2021

      Prvý deň mesiaca október bol v našej škole výnimočný. Navštívili nás pracovníci ZVJS, ktorí so svojimi psíkmi prezentovali ich profesionálnu prácu pri vyhľadávaní nebezpečných predmetov, omamných látok či zadržiavanie páchateľov. Celá akcia sa niesla v duchu prevencie pred akýmkoľvek porušovaním zákona či ohrozovania zdravia. V závere si mohli žiaci pohladiť skvele vycvičené psy, a tiež položiť zvedavé otázky trpezlivým príslušníkom ZVJS. Za pozvanie a perfektnú organizáciu podujatia ďakujeme koordinátorke prevencie, pani učiteľke  Mgr. Deniske Kulichovej.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      4. 10. 2021

      Nielen počas pandémie, ale aj v čase hojnosti, má miesto v našich životoch zmysel pre dobrovoľníctvo a charitatívnu činnosť. A preto sa v mesiaci september  naša škola zapojila do charitatívnej finančnej zbierky pod názvom BIELA PASTELKA. Vyučujúci svojim žiakom priblížili problematiku nevidiacich ľudí a obmedzenia, ktoré z tohto handikepu vyplývajú.  
      Bolo nám cťou pomôcť malou kvapkou v mori k zlepšeniu podmienok pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v spoločnosti.

     • OZNAM

      4. 10. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci

      od 4.10.2021 bude v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

      1. Povinnosť prekrytie horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (To znamená, že rúška nie sú povinné počas výučby v triede).

      2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.

      Vyhlášku si môžte pozrieť TU: vyhlaska_250.pdf

       

     • Prevzatia Ag samotestov 4.10. - 5.10. od 14.30 -16.00

      1. 10. 2021

      Milí rodičia,

      ďalší balíček Ag testov si môžete prebrať v pondelok 4.10. 2021 a v utorok 5.10.2021 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. 

      Testovať sa žiaci majú každý pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiak zostáva doma a rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu a  kontaktuje detského lekára, ktorý stanoví ďalší postup.

     • Oznam školskej jedálne

      21. 9. 2021

      Vedúca školskej jedálne ZŠ s MŠ Centrum I. oznamuje stravníkom, že platby za stravu sa budú platiť od októbra 2021 paušálnou sumou určenou nasledovne:

       Základná škola:

      1. stupeň ZŠ       23,- € mesačne
      2. stupeň ZŠ       25,- € mesačne
      3. zamestnanci:  28,- € mesačne

      Materská škola:

      celodenná strava:  31,- € mesačne

      Spôsob úhrady:

      poplatok za stravu sa uhrádza na účet vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci formou:

      • internetbanking
      • poštová poukážka
      • trvalý príkaz

      IBAN:                          SK26 5600 0000 0044 9754 1002

      variabilný symbol:       4-miestne číslo, ktoré má stravník pridelené

      Pri platbe je potrebné uvádzať v „poznámke pre príjemcu“ MENO a PRIEZVISKO STRAVNÍKA a triedu, inak sa platba nedokáže priradiť k stravníkovi.

     • Slnečnica

      19. 9. 2021

      V minulom školskom roku sa naši druháci a dnes už tretiaci na hodine prvouky učili o rastlinách. Zasadili semienka slnečnice a tá sa im teraz odvďačila svojou krásou a rozžiarila oddychovú časť pri fontáne v našej škole.

     • Slávnostné otvorenie školského roka.

      6. 9. 2021

      Dňa 2. septembra 2021 sa slávnostne otvorili už po tridsiatykrát brány ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia. Žiaci spolu s rodičmi, pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy smerovali do kostola sv. Jakuba. 

      Svätú omšu, pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2021/2022,celebroval don Bohuš Levko, SDB. Počas kázne sa prihovoril žiakom, ako aj učiteľom a rodičom a povzbudil ich do nového školského roka spolu s prosbou o Božie požehnanie a dary Ducha Svätého. Po skončení sv. omše nasledoval krátky príhovor Mgr. Moniky Pastierikovej, riaditeľky školy, v ktorom srdečne privítala učiteľov a žiakov školy a následne informovala o nových usmerneniach a pokynoch na nasledujúce školské dni.

      Všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodičom vyprosujeme v novom školskom roku veľa úspechov, pevné zdravie, trpezlivosť a Božie požehnanie. 

     • Oznam

      3. 9. 2021

      Žiadame rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby včas čakali svoje deti po skončení vyučovania pred jedálňou, nakoľko je dozor zabezpečený pre žiakov len počas obedovania. Zároveň upozorňujeme, že je prísny zákaz používať detské ihrisko bez dozoru učiteľa, alebo dospelej osoby.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ od 2.9.2021

      31. 8. 2021

      Žiaci a zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      Nástup do školy

      Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat). Vzhľadom k tomu, že sa deti vrátia z prázdnin a dovoleniek vás žiadame, aby každý rodič tlačivo vyplnil. 

      Odporúčame rodičom, aby vyhlásenie podávali elektronicky prostredníctvom EDUPAGE - návod na podanie vyhlásenia.

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovaní rodičia žiaka.

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

      Odporúčame rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény (osobne/elektronicky). 

      V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 budeme môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

      V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      Vstup do budov školy je aj naďalej zakázaný pre všetkých, okrem žiakov a zamestnancov, v prípade potreby vstupu inej osoby do budovy školy musí mať táto súhlas riaditeľa školy a podpísať  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka. Tlačivo si môžete stiahnuť TU: potvrdenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

     • Organizácia výchovy a vzdelávania v MŠ od 2.9. 2021

      31. 8. 2021

      Nástup do materskej školy:

      Pri príchode do budovy MŠ je potrebné dodržiavať a riadiť sa podľa aktuálnych platných  odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ SR, COVID Automatu schváleného vládou SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško majú v interiéri MŠ deti do 6 rokov.

      S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 budú v priestoroch chodby MŠ najviac dvaja rodičia so svojím dieťaťom. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy obmedzte na nevyhnutné minimum (najviac 5 min.). Ak bude sprevádzajúcou osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

       

      Rodič s dieťaťom vstupuje dvoma vchodmi:

      - hlavným vchodom: mladšie deti z tried Motýľov a Lienok

      - bočným vchodom (zo školského dvora): staršie deti z tried Ovečiek a Včielok

      (Ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.)

       

      Pri vstupe sa uskutoční ranný zdravotný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

      • aplikácia dezinfekcie na ruky (stojan, príp. stolička)
      • učiteľka odmeria deťom teplotu a kontroluje zdravotný stav detí
      • následne si deti umyjú ruky teplou vodou vo svojej triedy pod dohľadom učiteľky (v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami)

        

      Rodičia nových detí dostanú zoznam vecí, potrebných pre pobyt dieťaťa v MŠ – tie odovzdajú triednym učiteľkám podpísané. V skrinke je povinnosťou mať podpísané náhradné oblečenie!  Z chodby následne rodič odovzdá dieťa učiteľke do triedy.

       

      Prevádzka MŠ: od 6:00 hod. – 16:00 hod.

      Zberné triedy: od 6:00 hod. – 7:00 hod.: mladšie deti – trieda Motýľov

                                                                       staršie deti – trieda Včielok

      Zákonný zástupca:

      - Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      - Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z. z.).

      - Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1) a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

      - Nevstupuje do triedy materskej školy ani do priestorov umyvárne!

      - Zabezpečí pre svoje dieťa papierové jednorazové vreckovky (do skrinky) a každý týždeň čisté pyžamo.

      - V prípade,  že  u dieťaťa  je  podozrenie  na  COVID 19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      - Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.

      - Zodpovedá za to, že dieťa si neprinesie hračku alebo pomôcku z domáceho prostredia do MŠ, ani žiadne jedlo.

      - Vyzdvihnúť si dieťa na obed bude možné v čase od 11:45 – 12:00 hod.

       

      Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania:

      - Prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ a počasia.

       - Triedy budú pravidelne intenzívne vetrané.

       - Aktuálne neorganizujeme žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb do odvolania.

      - Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku.

      - Dezinfikovanie šatňových/vstupných priestorov, dotykových plôch, kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia, hračiek bude pravidelné podľa odporúčaní, výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa.

      - Umývanie zubov nebude prebiehať, nebudú sa používať ani textilné uteráky. Tie budú nahradené jednorazovými papierovými utierkami.

       

      Odpočinok detí:

      - Po odpočinku a olovrante si dieťa môžete vyzdvihnúť od 14:20 hod. s dodržiavaním aktuálnych hygienicko –epidemiologických nariadení.

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

      27. 8. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02.09.2021 o 9:00 hod. v kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.

      Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ a Prípravného ročníka

      Po skončení sv. omše dostanú žiaci potrebné informácie. Naši prváčikovia a prípravkári s rodičom sa presunú do budovy školy, kde im budú podané všetky pokyny (prosíme, aby prváka sprevádzal len 1 zákonný zástupca a každý žiak i rodič, mal v záujme ochrany zdravia, prekryté horné dýchacie cesty). Po stretnutí s triednymi učiteľkami bude prebiehať zápis detí do ŠKD.

      V piatok: 3. septembra 2021 budú prváci a prípravkári v škole 3 vyučovacie hodiny, do 10.25 hod. Po skončení vyučovania, bude v prevádzke ŠJ a ŠKD pre deti, ktoré ich budú navštevovať. Ostatné deti odchádzajú domov. Každý žiak musí mať v tento deň (prvý deň školského vyučovania) vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete TU: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021.docx

      Od 6. septembra 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      Informácia pre rodičov a žiakov 2. až 9. ročníka ZŠ

      Po skončení sv. omše dostanú žiaci potrebné informácia a pôjdu domov.

      V piatok 3. septembra 2021 sú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín so svojimi triednymi učiteľmi (žiaci dostanú učebnice, budú oboznámení s Vnútorným školským poriadkom, BOZP a protiepidemiologickými opatreniami - COVID 19 ) Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník, prezuvky, 2 rúška a hygienické vreckovky.

      Každý žiak musí mať v tento deň vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. (prinesie ho papierovou formou alebo je možné zaslať ho prostredníctvom Edupage). Tlačivo nájdete TU: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021.docx

       Od 6. septembra 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      Informácie pre rodičov novoprijatých detí do MŠ

      Po skončení sv. omše novoprijaté deti odchádzajú s rodičmi do priestorov materskej školy, kde sa oboznámia s triedou a triednou pani učiteľkou. Po úvodnom stretnutí deti a rodičia odchádzajú domov. Každé dieťa musí mať v tento deň vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete TU: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021.docx

      Od piatku 3. septembra 2021 deti prichádzajú do MŠ od rána na celodenný pobyt.

       

      Informácie pre rodičov detí MŠ, ktoré už navštevujú našu MŠ

      Deti prichádzajú do MŠ do 7:45 hod., následne majú desiatu a spoločne s pani učiteľkami odchádzajú na sv. omšu. Po sv. omši pokračuje bežný režim dňa detí v MŠ.  Každé dieťa musí mať v tento deň (prvý deň školského vyučovania) vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete TU: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021.docx

     • Prehľad opatrení školského semaforu 2021/2022

      24. 8. 2021

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

      Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 01.09. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.08. 2021.

      Po novom:

      • Ministerstvo nebude zatvárať školy plošne. 
      • Test nebude podmienkou na nástup do školy.
      • Pri pozitívnom prípade sa bude postupovať podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

      Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa.

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať priebežne. 

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).docx

      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

    • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
     • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      23. 8. 2021

      Vážení rodičia!

      Vzhľadom na novelu zákona o dotáciách si Vás dovoľujeme oboznámiť s nasledujúcimi zmenami.

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1. 8. 2021 vo výške 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Nárok na stravu 1,30 EUR za každý odstravovaný deň v súlade s legislatívou bude mať rodič, ktorý odovzdá čestné vyhlásenie do 08.09.2021 (čestné vyhlásenie nájdete v prílohe).

      Dotácie na obedy pre deti sa mení - dotované obedy nahradí zvýšený daňový bonus. Rodičia, ktorí si uplatnia zvýšený daňový bonus, platia stravné pre žiakov v plnej výške.

      Dotácia na obedy pre žiakov ZŠ bude len pre vybrané skupiny žiadateľov, v prípade, že:

      - zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

      - zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

      - príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

      Po zvážení všetkých okolností prosíme tých rodičov, ktorí sa rozhodnú pre poberanie dotácie na stravu, alebo si nemôžu uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (týka sa to najmä tých rodičov, ktorí sú obaja nezamestnaní, dôchodcovia alebo bez zdaniteľného príjmu), aby do 08.09. 2021  doručili do ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia: "Čestné vyhlásenie  o neuplatnení si nároku na zvýšený daňový bonus" (tlačivo je v prílohe). Škola následne postúpi dokumentáciu zriaďovateľovi.

      Podrobnejšie informácie sú dostupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom (LINK).

      Cestne_vyhlasenie(2).pdf​​​​​​​


     • Letný tábor

      16. 8. 2021

      V pondelok ráno 26.7.2021 som prišiel do ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia. Čakali ma tam už p. učiteľky a animátorky, ktoré pripravili pre deti tábor z Rozprávky do rozprávky. Deti prišli načas a tábor mohol začať. Deti sme rozdelili na štyri skupinky. Úlohou každej skupinky bolo pripraviť si krátku rozprávku pre všetkých. Deťom i nám sa hranie rozprávok veľmi páčilo, vložili sa do toho ako dobrí herci. Potom sme mali sv. omšu a išli sme na obed, ktorý sme mali v škole. Po dobrom obede sme sa vonku na školskom dvore hrali rôzne hry, hlavne futbal a indiánsku paličku. Na druhý deň boli v programe tvorivé dielne, kde sme pripravovali jednoduché jedlá (vajíčková a cesnaková pomazánka, banánové jednohubky oblievané čokoládou, po ktorých sa len tak „zaprášilo“, keksíkové guľky a dokonca aj grécky šalát)  a hlavne farbili (batikovali) sme tričká. Poobede sme sa na dvore hrali rôzne hry a tancovali sme s deťmi. V stredu ráno sme išli autobusom na Donovaly, kde sme strávili krásny čas v Habakukoch. Tam sme doslova prechádzali Z rozprávky do rozprávky, nakoľko každú polhodinu boli hrané divadelné rozprávky. Okrem nich sme obdivovali krásne drevené chalúpky, nápadité prostredie a rôzne atrakcie. Deťom sa najviac páčili rozprávky O Janíčkovi a Marienke a O dvanástich mesiačikoch. Ale aj ostatné boli krásne a zožali zaslúžený potlesk. Po návšteve Habakukov sme odišli na kabínkovú lanovku, ktorý nás vyviezol na Novú hoľu. Niektoré deti boli na lanovke prvýkrát a dokonca sa našli odvážlivci, ktorí vyskúšali aj sedačkovú lanovku, čo bol pre nich veľký zážitok. Na vrchu sme si urobili krásne fotky, obdivovali krásy prírodnej scenérie a zviezli sme sa dolu, kde nás už čakala bobová dráha. Po dni plnom zážitkov sme sa odviezli autobusom do Banskej Bystrice k saleziánom. Tam sme sa ubytovali, mali sme sv. omšu, navečerali, pri rôznych hrách deti vyskákali ešte posledný zbytok svojej životodarnej energie a išli sme spať. Na druhý deň ráno po raňajkách sme išli autobusom k Harmaneckej jaskyni. Teda neprišli sme autobusom až po samotnú jaskyňu, nakoľko tá nás čakala vysoko v kopci, kde nás doviedol turistický chodník. Harmanecká jaskyňa sa nachádza v Kremnických vrchoch, 16 km od Banskej Bystrice, neďaleko obce Harmanec, na severnom svahu vrchu Kotolnica. Jaskyňa sa nám veľmi páčila, bola plná krásnych jaskynných útvarov. Potom sme išli naspäť do Bystrice, aby sme sa na kúpalisku okúpali a občerstvili. Deťom sa ani nechcelo ísť domov, tak sa im páčilo kúpanie v bazénoch a tobogánoch. Až podvečer sme sa vypravili na cestu domov. V piatok sme mali peknú olympiádu v zaujímavých športových disciplínach. Behy, skoky, lezenie po lane, hod guľou, ale aj streľba zo vzduchovky a iné hry boli dobre pripravené a po dobrom obede aj odmenené sladkou odmenou. Takmer každý účastník niečo vyhral a tak boli všetci spokojní a šťastní. Tábor sa vydaril a určite bude aj na budúci rok pokračovať. Ďakujeme Adi Kubovej a ostatným p. učiteľkám a animátorom, že boli takí obetaví a urobili pekný tábor pre deti z Dubnice a okolia. Vďačný don Cyril Gajdoš. Fotografie z letného tábora si môžete pozrieť    www.uschovna.cz/zasilka/OD4VJPS8BJ6PKRP4-YUP   a aj v našom fotoalbume .

     • Zažili sme vesmírne dobrodružstvo

      7. 7. 2021

      Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom sa na začiatku mesiaca premenilo na vesmírnu stanicu. Začal totiž druhý ročník minitábora, tentokrát: Vesmírne dobrodružstvo. A tak takmer 50 detí, od budúcich prváčikov po budúcich tretiakov, so svojimi animátormi navštívilo za tri dni  od 1. do 3. júla 2021 rôzne planéty a planétky a popritom zažívali rôzne dobrodružstvá.

      Najprv sme vytvorili výskumné tímy, zoznámili sa s novými kamarátmi a absolvovali prvé raketové cesty do vesmíru. Počas jednej z týchto ciest sme sa dostali aj na planétu Malého Princa. Pomáhali sme mu čistiť sopky (podobne ako naše srdcia) a trhať baobaby plnením rôznych úloh a iných povinností. Nakoniec sme boli aj pri tom, keď na jeho planéte vykvitla krásna ružička. Bola však dosť náročná a vyberavá, a tak sa Malý Princ vybral na cestu hľadať radu, ako byť ozajstným priateľom.

      Aj my sme sa teda vydali na ďalšie cesty. Boli sme v mobilnom planetáriu a navštívili sme aj viaceré planétky: kráľa, márnivca, zemepisca, lampára, ... Boli to zvláštni obyvatelia, no ešte zvláštnejšia bola líška, ktorú si skrotil Malý Princ. Tá bola veľmi múdra a prezradila nám, že priateľstvo sa vytvára postupne pomaly a že sa oň treba starať. Malý Princ sa nakoniec rozhodol vrátiť k svojej ruži, aby sa spolu naučili byť dobrými priateľmi. Aj my sme sa spolu s pilotom, ktorý medzitým pri nás havaroval, rozhodli, že sa budeme snažiť byť dobrými priateľmi pre iných.

      Aby sme na to nezabudli, dostali sme ešte všetci na pamiatku malý batôžtek s ďalšou múdrosťou od líšky: „Správne vidíme iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné.“

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k nášmu Vesmírnemu dobrodružstvu a tešíme sa niekedy nabudúce.

      Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so SCVČ Laura a ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

     • Rozlúčka predškolákov s materskou školou

      25. 6. 2021

      Vo štvrtok 24.6. 2021 popoludní sa naši predškoláci rozlúčili s materskou školou. Deti z predškolskej triedy Včielky pozvali svojich rodičov a vedenie školy na rozlúčkovú besiedku s bohatým programom. Spolu s pani učiteľkami si pripravili tanec, piesne, básne o písmenkách aj poučné divadlo. Všetkým tak dokázali, že sú pripravené na nástup do prvej triedy. Na záver programu boli deti aj pani učiteľky obdarované milými darčekmi a zástupkyňa rodičov poďakovala pani učiteľkám za to, že pre deti vytvorili v materskej škole láskyplné a rozvíjajúce prostredie, kam chodili každý deň s nadšením a radosťou. Milé pani učiteľky, veľká vďaka!

     • ,,Už som veľký čitateľ“ – pasovačka prvákov za čitateľov

      25. 6. 2021

      Naši prváci majú čoskoro za sebou jeden z najťažších, ale aj jeden z nezabudnuteľných školských rokov. V septembri zasadli do lavíc maličkí, všetko bolo pre nich nové – nová trieda, pani učiteľka, spolužiaci, školský režim a veľa iného. Niektorí mali aj obavy, či učenie v škole hravo zvládnu. A zvládli. Naučili sa všetko, čo má prvák vedieť - počítať, maľovať, spievať. Postupne sa usilovne zoznamovali s písmenkami, čítali a krasopisne písali slová a aj celé vety. Teraz im už nerobí problém prečítať si knižku. Ich obavy sa tak zmenili na radosť, o ktorú sa chceli podeliť so žiakmi z prípravného ročníka, s predškolákmi z MŠ, s bývalými pani učiteľkami z MŠ a prípravného ročníka a samozrejme, chceli sa ukázať, čo už dokážu, aj pred pani riaditeľkou našej školy. V krátkom vystúpení, okrem hádaniek a básničiek, prečítali mladším deťom i zaujímavosti z detskej encyklopédie o slonovi africkom a rozprávku O slonovi Tónovi. Nakoniec ich pani riaditeľka spoločne s triednou pani učiteľkou pasovali za veľkého čitateľa, aby radi spoznávali a objavovali knižné tajomstvá.

     • Koncoročný výlet

      25. 6. 2021

      V dňoch 23. a 24. júna 2021 sa uskutočnili koncoročné výlety žiakov I. a II. stupňa. Cieľovou destináciou bolo kúpeľné mesto Piešťany. Žiaci absolvovali vyhliadkovú plavbu loďou po Sĺňave, počas ktorej mohli vidieť zatopený vtáčí ostrov, panorámu mesta a v neposlednom rade mali deti možnosť kŕmiť prívetivé čajky. Pred horúcimi lúčmi slnka sme našli krátke ochladenie v podobe tieňa na prechádzke cez Kolonádový most, ktorý spája centrum mesta s Kúpeľným ostrovom. Výlet sme ukončili sladkým osviežením, ktoré bolo zastúpené veľkými porciami zmrzliny, chladenými nápojmi a nákupom suvenírov pre radosť. 

     • Oznam

      17. 6. 2021

      Žiadame rodičov žiakov,ktorí sa stravujú v školskej jedálni,aby včas čakali svoje deti po skončení vyučovania pred jedálňou,nakoľko je dozor zabezpečený pre žiakov len počas obedovania. Zároveň upozorňujeme,že je prísny zákaz používať detské ihrisko bez dozoru učiteľa.

     • Ocenenie deviatakov v Žiline

      10. 6. 2021

      Po roku nastal opäť ten vzácny čas, kedy sa našim deviatakom dostalo cti a boli ocenení veľaváženým Otcom biskupom, Mons. Tomášom Galisom, za svoje neprehliadnuteľné úspechy, cieľavedomosť, húževnatosť, usilovnosť i príkladné kresťanské pôsobenie počas celého štúdia v základnej škole. Slávnostný, 2. júnový deň, sa niesol v duchu slávenia svätej omše v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline za účasti vybraných žiakov, ich rodičov a riaditeľov škôl. Žiačky Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Tatiana Lišková a Monika Štefúnová, sa podieľali na kultúrnom programe i na vzornej animácii bohoslužby, ktorá bola podporená vrúcnym slovom Otca biskupa. Vzácny deň udeľovania diplomov a ocenení bol zavŕšený spoločným fotografovaním pri súsoší sv. Cyrila a Metoda.

          Opäť raz sa potvrdilo, že vytrvalá mravenčia práca, zúročenie Božích darov a úsilie o dosiahnutie úspechu, prináša svoje ovocie v podobe verejného uznania a pre nás všetkých sú ocenení žiaci povzbudením hodným nasledovania.

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

      2. 6. 2021

      Vážení rodičia,
      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ, ktoré vyšlo 28. mája 2021, Vás informujeme, že celoplošné testovanie žiakov 9. roč.
      TESTOVANIE 9 – 2021, ktoré sa malo uskutočniť 09. júna 2021, je zrušené.
      Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl sa tento rok uskutoční len na reprezentatívnej vzorke žiakov. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

      Ďalšie informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ a NÚCEM-u.

     • Letný denný tábor

      25. 5. 2021

      Základná škola sv.Dominika Savia organizuje počas letných prázdnin letný denný tábor                     

       "Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY"

      Termín:    26. júl – 30. júl 2021

      Miesto: Dubnica nad Váhom + výlety mimo mesta

      Určený pre: deti od 6 do 15 rokov

      Cena:  70€

      Prihlasovanie: osobne na škole do 20.6. 2021  -  Mgr. Kubová Andrea

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      24. 5. 2021

      Dňa 18. mája sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. V náročnej konkurencii v odbornosti zoológia získala Monika Štefúnová krásne 6. miesto zo 14 súťažiacich. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Vyučovací proces na ZŠ od 17.5.2021

      14. 5. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 17.5.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): všetci žiaci 1.stupňa a 2. stupňa
      • žiaci ani ich zákonní zástupcovia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka treba podať iba v prípade, že u žiaka došlo k prerušeniu školskej dochádzky na viac ako 3 po sebe idúce dni. Tlačivo o Bezinfekčnosti nájdete TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_17.5.2021.docx

      Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú pre prípad potreby k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      Od pondelka 17.5.2021 bude zmena rozvrhu hodín- ­ začne platiť pôvodný rozvrh prezenčnej formy vyučovania.

      Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. 

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • OSLAVA PATRÓNA ŠKOLY

      10. 5. 2021

      Vo štvrtok, 6. mája, sme mali možnosť osláviť patróna našej školy účasťou na sv. omši. Deti prichádzali do kostola sv. Jakuba v sprievode svojich pani učiteliek postupne v troch skupinách – od najmladších po najstarších. V slúžení sv. omše sa vystriedali naši bratia saleziáni – don Cyril, don Vlado a don Bohuš.

     • Vyučovací proces na ZŠ od 10.5.2021

      7. 5. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 10.5.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): všetci žiaci 1.stupňa a 2. stupňa
      • žiaci ani ich zákonní zástupcovia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Stačí keď odovzdajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnsoti. Tlačivo o Bezinfekčnosti nájdete TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_maj.2021.docx

      Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      Od pondelka 10.5.2021 bude zmena rozvrhu hodín.

      Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. 

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      Ďakujeme, že zostávate zodpovední.

     • Patrón školy sv. Dominik Savio

      6. 5. 2021

      Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio.  Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

      Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

      Sv. Dominik Savio, oroduj za nás!

      Modlitba

      Svätý Dominik Savio, v škole Don Bosca si sa naučil chodiť po chodníkoch mladíckej svätosti. Pomôž nám, napodobňovať tvoju lásku k Ježišovi a Márii a tvoju horlivosť pre záchranu duší. Vypros nám milosť, aby sme sa aj my so všetkou rozhodnosťou snažili vyhýbať sa hriechu a pracovali pre Kráľovstvo Božie, dosiahnuc tak svoju večnú spásu a iným na tejto ceste pomáhali. Amen 

     • Učíme sa prepájať teóriu s praxou.

      3. 5. 2021

      Naši  tretiaci sa na hodinách slohu vzdelávajú v rôznych oblastiach a svoje vedomosti rozširujú v mnohých témach.  Jednou z nich bola téma  Recept. Žiaci si ujasnili, aké dôležité je zachovať  pri rôznych činnostiach správny postup, dodržiavať predpísané množstvá a dať dané suroviny. Nakoľko škola disponuje školskou kuchynkou, svoje vedomosti mohli ukázať  aj v praxi. Podľa receptu v učebnici upiekli s pomocou pani učiteľky chutné koláčiky. Sme na nich hrdí, akí sú šikovní. Milí rodičia, veríme, že aj doma vám predvedú svoje vedomosti i zručnosti a potešia vás svojou šikovnosťou.

     • Duchovná obnova žiakov 8. a 9. roč.

      30. 4. 2021

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa po dlhšom čase v lockdowne a bez kolektívu znova stretli v škole. Preto sme im ponúkli spoločný čas v rámci adaptačného procesu Duchovnú obnovu. Počas jedného spoločného dňa mohli prostredníctvom hry a spoločných aktivít trochu viac a hlavne spontánnym spôsobom vychádzať znovu zo seba k druhým a tak oživiť vzťahy v rámci spoločenstva vlastnej triedy.

      V druhej časti obnovy boli v kostole, kde po krátkom ohlásení evanjelia o Emauzských učeníkoch mohli aj oni viac vnímať a čítať svoje obavy alebo otázky, ktoré majú vo svetle Božieho slova. Bol vytvorený aj priestor na spytovanie svedomia a sviatosť zmierenia. Na záver sme ako vyvrcholenie dňa slávili sv. omšu, ktorá bola pre decká prvá po mnohých mesiacoch kvôli obmedzeniam. Prajeme im aj ich pedagógom obnovené nadšenie do každého nového dňa v škole, ale ja mimo nej. Veľká vďaka za prípravu Duchovnej obnovy patrí Bohušovi Levkovi, SDB a Vladovi Plašekovi, SDB.

    • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

      28. 4. 2021

      Milí rodičia, 

      zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 1. mája do 31. mája 2021. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára bude nutné k prihláške doložiť najneskôr do konca mája 2021.

      MOŽNOSTI ZÁPISU:

      1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

      2. OSOBNE - Kto nemá možnosť vyplniť Elektronickú prihlášku, môže si prísť vyzdvihnúť tlačivo prihlášky osobne do materskej školy, vypíše si ju a podpísanú odovzdá späť do MŠ. Tlačivo prihlášky je možné stiahnúť aj TU:

      Prihlaska_do_MS(1).doc

      dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

      Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2021 - od 1.9.2021 je pre tieto deti predprimárne vzdelávanie povinné
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
      • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

      TEŠÍME SA NA VÁS!

     • Vyučovací proces na ZŠ od 3.5.2021

      30. 4. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 3.5.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): žiaci 1.stupňa, 8.a 9.ročník.
      • vyučovanie dištančne (z domu online): žiaci 5.,6. a 7.ročníka

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • rodičia žiakov 1.stupňa sa nemusia preukázať negatívnym výsledkom testu, stačí čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      • žiaci 8. a 9. roč. ani ich zákonní zástupcovia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu, stčí čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      • tlačivo o Bezinfekčnosti nájdete TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_3.5.2021.docx
      • Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

    • Vzácne úspechy našich biológov
     • Vzácne úspechy našich biológov

      26. 4. 2021

      Veľmi nás potešili aj ďalšie úspechy našich biológov zo 7. ročníka - Nelky Krótkej, Katky Hírešovej a Dominiky Ševčíkovej.Nelka reprezentovala našu školu v okresnom kolo 55. ročníka biologickej olympiády kategórie D v projektovej časti a svojím projektom a posterom: „Zmyslové vlastnosti, etológia a welfare kury domácej“ získala krásne 1. miesto v okrese.  Tiež v okresnom kole biologickej olympiády kategórie D, ale v prakticko-teoretickej časti  sme získali krásne umiestnenia: Katka 4. miesto a Dominika 6. miesto a súčasne sa stali aj úspešnými riešiteľkami tejto kategórie.

      Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú, usilovnú a úspešnú reprezentáciu školy.  

     • Všetkovedko

      26. 4. 2021

      Aj tento školský rok sa mohli druháci, tretiaci a štvrtáci zapojiť do súťaže o ,,najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“.  O titul Všetkovedko školy, Všetkovedko a Všetkovedkov učeň súťažilo spolu 14 žiakov. Titul Všetkovedko získali Terézia Čabáková, Rebeka Kurusová, Mathias Grúlik, Katarína Babulíková, Andrej Poruban, Šarlota Babulíková a Martina Pišojová. Srdečne gratulujeme!

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      23. 4. 2021

      Dňa 22. 4. 2021 sme si spoločne so žiakmi pripomenuli dôležitý deň – DEŇ ZEME. Prostredníctvom najznámejšieho festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM ENVIROFILM  2021 sme mali možnosť online zhliadnuť festivalové filmy a zaujímavé diskusie. Klimatické problémy, vymieranie hmyzu, problematika moderných inteligentných miest v kontraste s divokou slovenskou prírodou, do ktorej stále viac zasahuje človek. Aj toto sú témy, na ktoré sa mohli deti tešiť. Súčasťou festivalového programu je už tradične aj Junior festival – environmentálne vzdelávanie pre žiakov základných škôl. Filmový program je doplnený pútavou ekovýchovou. Vďaka zaujímavému spracovaniu obsahu festivalu sa deti naučili, čo je to uhlíková stopa, ako si ju vypočítať a odpovedať mohli v špeciálnom interaktívnom kvíze na vedomostné otázky, týkajúce sa témy foodwaste – plytvania potravinami. Komu nebude stačiť kvíz, môže svoje vízie ochrany prírody zhmotniť v podobe zbierania odpadu vo voľnej prírode i okolí svojho bydliska či školy. Nadšencom kresby sa ponúka možnosť zachytenia okamihu na výkrese i plátne. Tak, hor sa do práce.

    • Pytagoriáda P3,P4,P5
     • Pytagoriáda P3,P4,P5

      23. 4. 2021

      3. apríla sa konal 42.ročník súťaže Matematická pytagoriáda -  okresné kolo. V tejto súťaži okrem správnosti výsledkov rozhoduje i čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. V kategórii P3 sa úspešnými riešiteľmi stali Adam Čačko, Slávka Koperniechová a Terézia Čabáková. V kategórii P4 sa úspešnými riešiteľmi stali všetci siedmi žiaci, ktorí postúpili zo školského kola – Šimon Ondrejka, Andrej Poruban, Klára Pišojová, Martin Krištofiak, Ondrej Zachar, Šarlota Babulíková a Marika Gajdošová. Najlepšie skončili Šimon Ondrejka 1.-2. miestoAndrej Poruban 3.-4. miesto.V kategórii P5 bola úspešnou riešiteľkou Lesia Ellen Gunárová. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a gratulujeme!

     • Vyučovací proces na ZŠ od 26.4.2021

      22. 4. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 26.4.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): žiaci 1.stupňa, 8.a 9.ročník.
      • vyučovanie dištančne (z domu online): žiaci 5.,6. a 7.ročníka

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.
      • Negatívny test na COVID 19 žiaka. (iba žiaci 8. a 9. roč.) Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a.docx  (pre 8. a 9. ročník) a Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a(1).docx  (pre 1.stupeň ZŠ) Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • Nutnosť nosiť v priestore školy prekrytie horných dýchacích ciest - rúško, šatka, alebo respirátor

      TESTOVANIE ŽIAKOV ŠKOLA NEZABEZPEČUJE. Prosíme rodičov, aby využili Mobilné odberové miesta v Dubnici nad Váhom a okolí.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      Pri neúčasti na prezenčnom vyučovaní (z rôznych dôvodov), rodič ospravedlní svoje dieťa u triedneho učiteľa a dohliada na vypracovanie zadaných úloh. (Ospravedlnená neúčasť).

      Neospravedlnená neúčasť žiaka rodičom v priebehu  5 dní školského vyučovania, je považovaná za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní. Po 15 vyučovacích dňoch neospravedlnených rodičom, môže byť žiak komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      Ďakujeme, že ste zodpovední.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      22. 4. 2021

      Dňa 14. apríla sa konalo okresné kolo Pytagoriády v kat. P6 - P8. Úspešnou riešiteľkou sa stala naša žiačka VI. ročníka , Lenka Štefúnová, ktorá si vybojovala krásne bronzové miesto v rámci nášho okresu. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Nástup detí do školy od 19.4.2021 pre 8. a 9. roč.

      15. 4. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 19.4.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v 8. a 9. roč. za  prísnych hygienických podmienok.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.
      • Negatívny test na COVID 19 žiaka. (iba žiaci 8. a 9. roč.) Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a.docx  Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • Nutnosť nosiť v priestore školy prekrytie horných dýchacích ciest - rúško, šatka, alebo respirátor

      TESTOVANIE ŽIAKOV ŠKOLA NEZABEZPEČUJE. Prosíme rodičov, aby využili Mobilné odberové miesta v Dubnici nad Váhom a okolí.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
       

      Pri neúčasti na prezenčnom vyučovaní (z rôznych dôvodov), rodič ospravedlní svoje dieťa u triedneho učiteľa a dohliada na vypracovanie zadaných úloh. (Ospravedlnená neúčasť).

      Neospravedlnená neúčasť žiaka rodičom v priebehu  5 dní školského vyučovania, je považovaná za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní. Po 15 vyučovacích dňoch neospravedlnených rodičom, môže byť žiak komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      Žiaci budú mať v prvých dňoch skrátené vyučovanie na 4.-5 hodín a bude prebiehať postupná adaptácia na školské prostredie a vyučovací proces.  Podrobné informácie, ako aj rozvrh hodín žiaci dostanú v pondelok.

      Žiaci 1.stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe a žiaci 5.,6. a 7. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne.

      Ďakujeme, že ste zodpovední.

    • Úspechy v Biologickej olympiáde
     • Úspechy v Biologickej olympiáde

      14. 4. 2021

      Dňa 8.apríla sa v konalo okresné kolo 55. ročníka biologickej olympiády kategórie E.
      V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojila Monika Štefúnová, žiačka IX. ročníka. Veľmi náročná celoročná príprava jej priniesla výborné umiestnenie - 1. miesto v okrese.
      Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy a želáme jej veľa síl a šťastia v krajskom kole.

       

     • Zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka na školský rok 2021/2022

      22. 3. 2021

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.4. – 13.4.2021:

      1. Elektronicky - elektronická prihláška (1.4.2021 – 13.4.2021) Môžete ju vyplniť TU: 

      2. Osobný zápis v škole - stretnutie sa uskutoční hneď, ako to pandemická situácia dovolí. O stretnutí Vás budeme vopred informovať.

      Podrobné informácii k zápisu do školy, odklade povinnej školskej dochádzky a čo škola ponúka pre svojich žiakov nájdete na webovej stránke školy – horné menu Zápis do 1.ročníka.

      Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

     • Prevádzka MŠ od 12.4.2021

      8. 4. 2021

      Vážení rodičia,

      vzhľadom k zlepšeniu epidemiologickej situácie na Slovensku, ako aj v okrese Ilava (od 12.4. 2021 bude zaradený podľa COVID-automatu v bordovej farbe), Vás informujeme, že od pondelka 12.4.2021 dochádza k zmierneniu epidemiologických podmienok pri výchovno-vzdelávacom procese v MŠ nasledovne:

      • prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 6:00 – 16:00 hod.;
      • nosenie rúšok pre deti bude potrebné len v spoločných priestoroch interiéru MŠ;
      • negatívnym testom sa bude preukazovať každá osoba, ktorá vstúpi do budovy MŠ; v prípade prekonania ochorenia COVID 19 sa osoba preukáže lekárskym potvrdením;
      • zákonný zástupca každý pondelok pri nástupe detí do MŠ prinesie vyplnené Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti;

      Naďalej platí zákaz zhromažďovania preto Vás prosíme o dodržiavanie zákazu vstupu na ihrisko v priestoroch MŠ.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

      Ďakujeme za vzájomné porozumenie a rešpektovanie pravidiel.

     • Vyučovanie od 7.4.2021

      6. 4. 2021

      Milí rodičia a žiaci,

      od 7.4.2021 pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme pre MŠ a žiakov 1. stupňa. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň. Žiaci 2. stupňa zatiaľ pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Pri nástupe detí do školy je potrebné opäť predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívy test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní. 

      Tlačivá si môžete stiahnúť TU:

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_11a.docx

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_11c.docx

      Čisté tlačivá budú k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku. 

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Otvorenie školy od pondelka 22.3.2021 pre 1. stupeň ZŠ a MŠ

      17. 3. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 22.3.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu a prísnych hygienických podmienok na I. stupni ZŠ. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň.

      Rovnako sa obnovuje prevádzka materskej školy.

      Podmienky nástupu detí do školy:

       Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

      16. 3. 2021

      Dňa 12.3.2021 sa  Monika Štefúnová, žiačka 9.ročníka, zúčastnila dištančnou formou okresného kola chemickej olympiády v kategórii D . Ako  víťazka  postupuje  do krajského kola. Nech jej náš patrón sv.Dominik Savio vyprosuje  aj naďalej radosť z plnenia si povinností. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • 2 % z dane
     • 2 % z dane

      22. 2. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z dane, ktorými  môžete podporiť výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v našej základnej a materskej škole, ako aj voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoj rozumových, citových, duchovných a telesných schopností detí.

      V uplynulých rokoch sa nám vďaka vašej pomoci podarilo: vybudovať nové detské ihrisko, zakúpili sme nové športové a učebné pomôcky.

      Finančné prostriedky z 2% daní budú použité na doplnenie chýbajúcich potrieb pre vzdelávanie,  hry a voľnočasové aktivity našich detí a mládeže, podporujúce rozvoj nielen ich talentov a zručností, ale aj duchovného života.

      Plánov máme veľa, veríme, že s pomocou dobrých ľudí sa nám toto dielo podarí.

      Ďakujeme za Vašu podporu.

      Tlačivá na stiahnutie:

      Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane.pdf

      Potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

       

     • Prevádzka MŠ od 8.3.2021

      5. 3. 2021

      Vážení rodičia,

      v súlade s rozhodnutím ministra školstva Branislava Gröhlinga, č. 2021/10079:2-A1810 s účinnosťou 8.3.2021 a na základe nového manuálu Návrat do škôl k 8.3.2021 https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ pokračuje materská škola od 8. 3. 2021 v prezenčnej forme vzdelávania len pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Nesmie byť starší ako 7 dní. V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU:  cestne_vyhlasenie_-_bezinfekcnost_8.3.2021.docx Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • Potvrdenie od zamestnávateľa o nevyhnutnosti prezenčného výkonu práce (obaja zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom).

      Naďalej je potrebné dodržiavať zvýšené protipandemické opatrenia. V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Mimoriadny oznam pre 1. stupeň ZŠ

      5. 3. 2021

      Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie na 1. stupni ZŠ (karanténa viacerých tried z dôvodu výskytu COVID 19) a odporúčania RUVZ v PB riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021 prerušuje prezenčnú výučbu žiakov na 1. stupni ZŠ.

      Vyučovania na 1. stupni bude od pondelka prebiehať dištančnou formou podľa online rozvrhu, ktorý zverejníme na stránke školy. 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania, ako doteraz.

      O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

     • Podmienky nástupu detí 1. stupňa do ZŠ od 1.3.2021

      27. 2. 2021

      Milí rodičia!

      Mesto Dubnica nad Váhom sa aj naďalej nachádza v IV. stupni COVID automatu, v čiernej farbe, čo v praxi znamená, že  osoby sú povinné preukazovať sa negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní.

      V pondelok 1.3. 2021 pri nástupe žiakov 1. stupňa do základnej školy je potrebné opäť priniesť vyplnené čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx), ktorého prílohou je podľa MŠVVaŠ SR kópia antigénového alebo PCR testu jedného z rodičov, nie staršieho ako 7 dní.

      V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Podmienky nástupu detí do MŠ od 1.3.2021

      27. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      vzhľadom k tomu, že aj naďalej ostávame vo IV. stupni Covid automate (v čiernej farbe) a pretrváva stúpajúci trend v Ilavskom okrese v počte nakazených, musíme pre vzájomnú ochranu pristúpiť k sprísneniu podmienok pobytu detí v MŠ:

      1. Deti budú mať počas pobytu v MŠ rúška vo všetkých priestoroch (vrátane triedy a pobytu na šk. dvore). Preto je potrebné pripraviť deťom viacero rúšok, aby si ich mohli častejšie meniť (dané opatrenie sme prijali na základe zvýšeného výskytu ochorenia Covidu v okrese Ilave, ale i medzi Vami rodičmi a Vašimi príbuznými – chránime seba i Vaše deti).
      2. Negatívnym testom sa bude preukazovať každá osoba, ktorá vstúpi budovy MŠ. Bude potrebný negatívny test od oboch zákonných zástupcov. 
      3. Je potrebné skrátiť dobu pobytu v MŠ na minimum, preto Vás prosíme, aby ste sa zbytočne nezdržiavali v budove a v areáli MŠ. Vstup do budovy bude obmedzený na jedného rodiča s dieťaťom - to znamená, že v celej chodbe sa budú nachádzať vždy max. 4 rodičia spolu s deťmi (výnimku na počet detí tvoria súrodenecké dvojice).
      4. Zákaz vstupu na ihrisko v priestoroch MŠ po prevzatí detí - stále je v platnosti zákaz zhromažďovania osôb, preto je potrebné zdržiavať sa v areáli MŠ čo najkratší čas.

      Ďakujeme za rešpektovanie pravidiel a vzájomnému porozumeniu.

       

       

    • Otvorenie školy od 22.2.2021 - MŠ a 1. stupeň ZŠ
     • Otvorenie školy od 22.2.2021 - MŠ a 1. stupeň ZŠ

      18. 2. 2021

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a v súlade s rozhodnutím mesta Dubnica nad Váhom oznamujeme, že od pondelka 22.2.2021 pokračuje prezenčné vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu a prísnych hygienických podmienok na I. stupni ZŠ a v MŠ. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx  Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. 
      V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

    • Projekt Čítame radi
     • Projekt Čítame radi

      17. 2. 2021

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo v decembri 2020 rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti pod názvom Čítame radi. Žiadosť obsahovala vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bol prehľad aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v rokoch 2019 – 2020 a tiež plán aktivít na rok 2021. Naša škola sa zapojila do spomínaného projektu a môžeme hrdo konštatovať, že bola úspešná. Školská knižnica bude obohatená o umeleckú i náučnú literatúru v celkovej výške dotácie 800 eur.

     • Začiatok prezenčného vyučovania pre 1. stupeň ZŠ

      5. 2. 2021

      Na základe nariadení MŠVVaŠ  spúšťame vyučovanie žiakov 1. stupňa od 8.2. 2021 podľa pôvodného rozvrhu.

      Príchod žiakov do školy ráno  je v čase od 7.15 do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

      Školský klub je v riadnej prevádzke pre všetky prihlásené deti. Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

      Školská jedáleň je taktiež  v prevádzke pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne.

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy od 8.2. 2021 sú nasledovné:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx  Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Začiatok prevádzky MŠ

      5. 2. 2021

      Na základe nariadení MŠVVaŠ  spúšťame prevádzku MŠ od 8.2. 2021 podľa záujmu rodičov v 3 triedach.

      Príchod žiakov do školy ráno  v čase do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Podmienky nástupu detí do MŠ od 8.2. 2021 sú nasledovné:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU. bezinfekcnost_8.2.2021.docx   Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe.
      Ďakujem za spoluprácu a prajem pokojný deň.

     • Otvorenie školy - MŠ a I. stupňa ZŠ

      4. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy – Žilinskej diecézy sa od pondelka 08.02.2021 obnovuje prevádzka materskej školy, I. stupňa základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. 

      Podmienky nástupu dieťaťa do školy sú nasledovné:

      • Pretestovaný aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti.
      • Test nesmie byť starší ako 7 dní (ak sa dĺžka jeho platnosti predĺži, budeme obratom informovať )
      • Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a negatívny test na COVID -19 jedného zákonného zástupcu (možnosť vyplniť po prihlásení na EduPage s prihlásením rodiča, nie žiaka). Test stačí preukázať pri vstupe do školy, prípadne môžete jeho kópiu priložiť ako súbor k vyhláseniu o bezinfekčnosti na EduPage. Toto priloženie je dobrovoľné! Samozrejme bez jeho preukázania pred vstupom do školy, nebude môcť byť dieťa vpustené do školy, nakoľko sa musíme chrániť navzájom.
      • Testovať sa môžete na ktoromkoľvek MOM (Dubnica nad Váhom, Prejtá, Ilava, Trenčín)

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

      Ďakujem za spoluprácu a zostávam s pozdravom.

      Mgr. Monika Pastieriková, RŠ

     • OZNAM

      4. 2. 2021

      Milí rodičia,

      ako ste určite zachytili od 8.2. 2021 (pondelok) máme možnosť otvoriť školu pre žiakov MŠ a I. stupňa. Zatiaľ nemáme potrebné usmernenie a pokyny z Ministerstva školstva, ale zisťujeme predbežný, ale seriózny záujem, ktorí rodičia by mali za splnenia nasledujúcich podmienok záujem umiestniť svoje dieťa do školy.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Pretestovaný aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti.
      • Test nesmie byť starší ako 7 dní (ak sa dĺžka jeho platnosti predĺži, budeme obratom informovať )
      • Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a negatívny test na COVID -19 jedného zákonného zástupcu (možnosť vyplniť po prihlásení na EduPage s prihlásením rodiča, nie žiaka). Test stačí preukázať pri vstupe do školy, prípadne môžete jeho kópiu priložiť ako súbor k vyhláseniu o bezinfekčnosti na EduPage. Toto priloženie je dobrovoľné! Samozrejme bez jeho preukázania pred vstupom do školy, nebude môcť byť dieťa vpustené do školy, nakoľko sa musíme chrániť navzájom.
      • Testovať sa môžete na ktoromkoľvek MOM (Dubnica nad Váhom, Prejtá, Ilava, Trenčín)

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať. Svoj záujem potvrďte u triednych pani učiteliek do 5.2.2021 do 9.00 hod.

      Ďakujem za spoluprácu a zostávam s pozdravom.

      Mgr. Monika Pastieriková, RŠ

     • Otvorenie jednej zmiešanej triedy MŠ

      15. 1. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia na základe prieskumu a po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že  od pondelka 18. 1. 2021 otvorí jednu zmiešanú triedu materskej školy pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu. Prosíme rodičov detí, aby zostali zodpovední a dodržiavali všetky pokyny a usmernenia, ktoré bude materská škola vyžadovať v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Dôležité informácie

      5. 1. 2021

      Milí rodičia a žiaci!

      Vzhľadom na kritickú epidemiologickú situáciu a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ je prerušená prevádzka základnej a materskej školy vrátane ŠKD a jedálne.

      Materská škola bude zatvorená zatiaľ do 15.1. 2021 a vyučovanie na 1. aj 2. stupni ZŠ bude od 11.1.2021 pokračovať dištančne (z domu) cez online hodiny podľa rozvrhu, ktorý zverejníme koncom týždňa. Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM – meeting. ID a heslá na pripojenie dostane každý žiak od svojej triednej pani učiteľky. Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.

      Predpoklad nástupu žiakov MŠ a 1.stupňa do školy je pondelok 18. januára v závislosti od pandemickej situácie. Žiaci 2. stupňa by mali nastúpiť do školy od 25.1.2021, po pretestovaní žiakov 2. stupňa a jedného z rodičov. Je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

      Od 11. do 18. januára bude rodičom vyplácaná pandemická OČR.

      Ďalšie informácie o nástupe do školy poskytneme v krátkom čase.

     • Kde je to správne miesto?

      22. 12. 2020

      Každý týždeň adventu deti zo ŠKD vstupovali do tajomného príbehu. Posledný školský týždeň hľadali spolu s anjelom to pravé miesto, kde by mohol prísť najväčší Záchranca, Spasiteľ.Najprv si však každý v minisúťaži vyslúžil svoje postavenie a dom. Potom prišiel anjel a hľadal miesto, kde by sa mohol narodiť sľúbený Boží dar – Spasiteľ. Zavolal si ďalších pomocníkov s ďalekohľadmi, no ani tak sa im zo začiatku nedarilo. Kráľ, hoci toho vedel naozaj veľa, mal iba jedno miesto na tróne a nechcel ho uvoľniť nikomu inému. Princezné boli krásne vo svojich šatách, no závideli si ich navzájom a s nikým sa nechceli o nič podeliť. Vojaci boli veľmi odvážni, no sem-tam sa začali medzi sebou aj biť, a tak ani medzi nimi nebolo veľmi bezpečné miesto. Ostávali už len pastieri, no tým sa nič nechcelo robiť, dokonca niektorí aj zaspali, ani ovečky poriadne nestrážili.Našťastie mal anjel dobré oči a všimol si jednoduché dievča s veľkým srdcom. Panna Mária bola krásna, múdra, odvážna aj starostlivá a súhlasila, že sa stane maminkou malého Ježiša. Spolu so svätým Jozefom hľadali v Betleheme miesto, kde by ich prijali, no všetky dvere a srdcia ostávali zatvorené. Nakoniec našli maštaľku, ku ktorej prišli aj všetky deti a ponúkli aj svoje srdiečka ako miesto, kam sa môže narodiť Spasiteľ.

      Aj všetkým vám prajeme požehnané sviatky, aby sa skutočný Kráľ mohol narodiť vo vašich srdciach a rodinách.

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

     • Vianočná pošta

      18. 12. 2020

      Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, strávené v kruhu svojich najbližších. Nie všetci môžu pocítiť lásku a nehu toho druhého. Preto sme sa tento rok rozhodli potešiť neznámych starkých v domovoch dôchodcov. Napísali sme im písaným písmom a vyzdobili vlastnými kresbami vianočné pozdravy. Starkým totiž začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku – je to znamenie, že niekto na nich myslí. V každej pohľadnici je odovzdaný kúsok nehy a more lásky našich detí. Veríme, že potešia seniorov v Bratislave aj v Nových Zámkoch, kam budú naše pozdravy doručené. S prianím požehnaných vianočných sviatkov žiaci druhého ročníka.

     • Hľadá sa záchranca

      14. 12. 2020

      Aj druhý adventný týždeň vstupovali deti zo ŠKD do tajomstva, tentokrát s jasným zámerom: Nájsť sľúbeného Záchrancu.
      Po tom, čo sme museli odísť z raja, Boh sľúbil, že z lásky k nám pošle Záchrancu, ktorý nám znova otvorí bránu do raja. Ale kedy? A kto to bude? Tajomná kniha nám začala rozprávať zvláštny príbeh.
      Bol o nádherných šatách, či skôr plášti a viacerých bratoch. Desiati bratia závideli jedenástemu krásny plášť, ktorý mu daroval otec. Ich závisť bola taká veľká, že ho hodili do vyschnutej studne a neskôr predali ako otroka do Egypta. Aj my sme zistili, že často staviame také studne závisti alebo iných zlých skutkov. No tentokrát sme sa rozhodli ísť s Jozefom do Egypta a pomôcť mu v jeho otroctve. Stavali sme pyramídy, snažili sme sa vyhovieť všetkým prianiam a nedali sme sa nahovoriť na žiadne zlo, no aj tak sme skončili vo väzení. To však ešte nebol úplný koniec.
      Jozefa sme sprevádzali ďalej v jeho príbehu, keď sa z otroka stal druhým najmocnejším mužom Egypta, ktorý zachránil nielen Egypt, ale aj iné krajiny od hladu. Aj my sme ho spolu s jeho bratmi prišli prosiť o pomoc. Čakala nás však ťažká skúška, ktorá mala preveriť, či sa naše srdcia polepšili. Jozef zistil, že bratom je ľúto všetko, čo zlé urobili a odpustil im. Vtedy nám tajomná kniha ukázala, ako sa cez odpustenie vyslobodilo srdce, ktoré bolo dovtedy uväznené v studni.
      Jozef bol naozaj veľký záchranca, ale šíria sa správy, že má prísť ešte väčší a lepší, taký, ktorý zachráni celý svet. Už čoskoro...

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

      14. 12. 2020

      Dňa 26.11.2020 sa žiaci našej školy úspešne zapojili do okresného kola technickej olympiády.Súťaž prebehla   dištančným spôsobom.
      Výsledky:
      kategória B    Tobiáš Chudo                                                           7.ročník           2.miesto
      kategória A    Miriam Hírešová  a Bronislava Novosádová         9.ročník           2.miesto

      Blahoželáme !

    • Matematická pytagoriáda 6.,7.,8.ročník
     • Matematická pytagoriáda 6.,7.,8.ročník

      12. 12. 2020

      Dňa 10.12.2020 sa aj na našej škole konalo školské kolo matematickej pytagoriády v kateggórii 6.,7.,8.ročník ZŠ . Do okresného kola postupujú:
      6.ročník -Lenka Štefúnová, Matej Liška
      7.ročník- Katarína Hírešová,Dominika Ševčíková
      Úspešným riešiteľom gratulujeme a budeme im držať palce na okresnom kole dňa 14.4.2021. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Vstúpili sme do tajomstva

      11. 12. 2020

      Radi čítate dobré knihy? A čo poviete na knihu, plnú príbehov, ktoré môžete zažiť? Jedna skupina detí v ŠKD  túto možnosť vyskúšala. Už prvý adventný týždeň sa dvakrát odvážili vstúpiť do tajomstva Veľkej knihy.

      Najprv sme vyskúšali viaceré knihy, kým nás nezaujala Veľká kniha. Cez ňu sme mohli vstúpiť do tajomstva. Museli sme však byť potichu a mať zaviazané oči, aby sme neskôr mohli správne vidieť. A tak sme zažili prvý príbeh – príbeh stvorenia. Najprv bolo svetlo. Deti si dali dole šatky z očí a chvíľku žasli nad pekným, ale prázdnym priestorom. Netrvalo dlho a príbeh pokračoval aj vďaka pomoci šikovných žiakov. Dvaja pomáhali pri vzniku oblohy a mora. Potom prišla na rad zem a rastliny, s ktorými vďačne pomohli viaceré dievčatá. Nasledovali rybičky, vtáčiky a nakoniec aj ostatné zvieratá, to však nebolo všetko. Na to najkrajšie a najlepšie, čo Boh stvoril, sa deti boli pozrieť po jednom. Niektoré boli krásne prekvapené, keď zistili, že sa pozerajú na svoj odraz v zrkadle. Áno, každý z nás je to najkrajšie, čo Pán Boh stvoril. Niektoré deti sa potom tiež ešte zapojili do tvorivej činnosti a na svete pribudli ďalšie rybičky a skákajúce žabky.

      Na druhý deň sme vstúpili do rajskej záhrady. Boli tu rôzne stromy, na ktorých okrem ovocia, rástli aj cukríky. Tie si deti mohli brať po jednom, ale najprv odtlačili svoj prst do srdca nakresleného vo Veľkej knihe. To nám totiž povedalo, že to všetko urobil pre nás Pán Boh z lásky. Okrem toho sme tak súhlasili aj s tým, že zo stromu v strede záhrady nebudeme nič brať, lebo ešte neprišiel ten správny čas. Chvíľu bolo všetko v poriadku, deti preliezali prekážkovú dráhu, získavali cukríky, no potom sme zistili, že niečo chýba zo stromu v strede. Nikto sa nepriznal, no medzi deťmi začalo podozrievanie a obviňovanie. A tak sme museli rajskú záhradu opustiť. Ale Pán Boh nás má aj tak stále rád, a preto sľúbil, že pošle Záchrancu, ktorý pre nás raj znova otvorí. Možno to bude už tento týždeň alebo nie?

      Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

     • Katechézy Dobrého pastiera v našej škole

      7. 12. 2020

      V lete naša ZŠ s MŠ prijala pozvanie z Diecézneho školského úradu v Žiline zúčastniť sa prvej časti certifikovaného kurzu Katechézy Dobrého pastiera (www.katechezydp.sk), ktoré sú už v mnohých farnostiach známe ako “átriá”. Kurz pod vedením zahraničných lektoriek a vedúcich začínajúcich átrií absolvovalo päť pedagógov.

      KDP je kresťanský koncept katechéz detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom podľa princípu „ Pomôž mi, aby som  živého Boha spoznal  sám.“ Tento program vytvorili pred 60–timi rokmi v Ríme talianska  biblistka Sofia Cavalletti a pedagogička Gianna Gabbi inšpirované pedagogikou Márie Montessori. V súčastnosti  sú KDP realizované v 40 krajinách sveta v špeciálne pripravených priestoroch - tzv. átriách, ktoré je miesto ticha, modlitby, spoznávania svojej viery a hlavne budovania vzťahu s Ježišom cez sústredenú prácu s pripraveným  katechetickým materiálom. Aj sám pápež Ján Pavol II. navštívil átrium v Ríme a dal mu svoje požehnanie. Veríme, že aj v našej škole spoločnými silami zrealizujeme po ukončení druhej časti kurzu podobné átrium.

      Každý jeden deň je pre nás darom od Boha, každý deň máme možnosť spoznávať a budovať svoj vzťah s Bohom. Tak sme si s deťmi v ŠKD spoločnou procesiou vytvorili modlitebný kútik poľa vzoru KDP - je to špeciálne miesto, kde sa s deťmi po obede stretávame a stíšime k modlitbe chvály, vďaky, prosby, či zdieľania, ktoré môžu vyjadriť slovne, tichom, či kresbou. Deti majú samozrejme možnosť výberu -  či už spoločne alebo individuálne  počas celého pobytu v ŠKD.

      Ako povedala S. Cavalletti: ,,Spôsob, akým deti prežívajú Božiu prítomnosť je jedinečný pre detský vek a je darom pre dospelého, ktorý sa zastaví na dostatočne dlhý čas, aby si to všimol.“

     • Advent

      2. 12. 2020

      V nedeľu 29.11.2020 sme vhupli do krásneho liturgického obdobia – Adventu. V kaplnke, ale i v mnohých triedach sa od pondelka objavil adventný veniec, symbolizujúci očakávanie nášho Spasiteľa. Pripravili si ho žiaci spolu s pani učiteľkami, aby sa aj modlitbou pri adventnom venci čo najlepšie pripravili na tohtoročné Vianoce.

    • Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020
     • Organizácia vyučovania od utorka 10. novembra 2020

      9. 11. 2020

      Materská škola

      Prevádzka materskej školy zostáva v bežnom režime. Všetky triedy sú v prevádzke. Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • V prípade, že sa zákonný zástupca nevie preukázať negatívnym výsledkom testu nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy (dieťa nebude prevzaté do MŠ) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. V prípade, že by Vaše dieťa nenastúpilo do školy, informujte o tom triednu p. učiteľku najneskôr do utorka do 7.45 hod.

       

      Prvý stupeň ZŠ

      Vyučovanie  po víkendovom testovaní začne 10.11. 2020 tak ako doteraz. V riadnej prevádzke je ŠKD. Školská jedáleň bude v prevádzke od 11.11.2020 respektíve po dohode s kuchyňou ZŠ s MŠ Centrum I., ktorá má momentálne svojich zamestnancov v karanténe.

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • 10-roční žiaci predložia tiež len vyhlásenie zákonného zástupcu.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia. V prípade, že by Vaše dieťa nenastúpilo do školy, informujte o tom triednu p. učiteľku najneskôr do utorka do 7.45 hod.

       

      Druhý stupeň  ZŠ

      Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne podľa rozvrhu hodín, tak ako doteraz.

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      bezinfekconst_-_10.11.2020.pdf

       

      Rovnako dávame do pozornosti Usmernie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020, ďalej č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 a uznesenia vlády SR č. 704/2020 (https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/).

       

    • Organizácia vyučovania od utorka 3.novembra 2020 - aktualizácia 2.11. 2020
     • Organizácia vyučovania od utorka 3.novembra 2020 - aktualizácia 2.11. 2020

      2. 11. 2020

      Materská škola

      Prevádzka materskej školy zostáva v bežnom režime okrem triedy MOTÝĽOV, ktorá zostáva do 10.11.2020 zatvorená z dôvodu povinnej karantény.

      Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.


      Prvý stupeň ZŠ

      Vyučovanie  po víkenodovom testovaní začne 3.11. 2020 tak ako doteraz. V prevádzke je ŠKD aj Školská jedáleň. 

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy po celoslovenskom testovaní sú nasledovné:

      • Zákonný zástupca dieťaťa do 10 rokov musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizované tlačivo je dole pod textom. Rodič ho môže vyplniť aj pred školou.
      • 10-roční žiaci musia pri nástupe predložiť negatívny výsledok antigénového testu alebo PCR testu. Ak ho nepredložia, nemôžu sa zúčastňovať výučby.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe 10 dní. Ak sa rodičia nezúčastnia testovania, sú v dobrovoľnej karanténe, žiak by do školy nastúpiť nemal, nakoľko neviete preukázať bezinfekčnosť prostredia.


      Druhý stupeň  ZŠ

      Účasť na dištančnom vzdelávaní sa nepreukazuje škole negatívnym testom, nepredkladáte žiadne tlačivo ani vyhlásenie.  Žiak je v domácom prostredí, nechodí do školy a vzdeláva sa dištančne, tak ako doteraz.

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú zodpovednosť v danej situácii.

      Tlačivo si môžete stiahnuť TU:

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     • Prosba

      26. 10. 2020

      Prosíme rodičov, ktorí boli v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, prípadne majú príznaky ochorenia COVID-19 a čakajú na výsledky svojich testov, aby až do zistenia výsledkov testov zvážili možnosť neposielať svoje deti do školy. Svojim zodpovedným správaním tak umožníte plynulý priebeh vyučovacieho procesu na škole. Ďakujeme.

    • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)
     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020 (pondelok)

      25. 10. 2020

      Ročníky 1.- 4. a Prípravný ročník sa vyučujú prezenčne.

      Žiaci prípravného, 1.-4. ročníka sa učia podľa rozvrhu.

      Príchod žiakov do školy ráno  je v čase od 7.15 do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

      Všetci žiaci, ako aj zamestnanci školy používajú vo vnútorných priestoroch školy rúška.

      Školská jedáleň je riadne v prevádzke pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne.

      V školskej jedálni sa rúško skladá až keď si žiak sadne na miesto, kde sa stravuje. Vstup do jedálne a výber stravy sa robí s rúškom.

      Telesná a športová výchova sa nevyučuje v telocvičniach. Krúžková činnosť je zrušená.

      Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa pre zdravotné ťažkosti najviac na 5 vyučovacích dní. Pri neprítomnosti nad 3 školské dni  za sebou je potrebné doniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

      Ak je žiak neprítomný na vyučovaní z dôvodu označenia hygienikom alebo lekárom ako úzky kontakt, resp. ochorenie na Covid 19, je potrebné vždy doniesť potvrdenie od lekára, že žiak môže nastúpiť do školy.

      Prevádzka ŠKD od 26.októbra 2020

      Školský klub je v riadnej prevádzke pre všetky prihlásené deti, ktoré musia mať počas pobytu v ŠKD rúška. Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

      Ročníky 5. - 9. sa vyučujú dištančne.

      Vyučovanie bude prebiehať cez Edupage, emaily a Zoom, prístupové údaje žiaci majú a vedia s nimi pracovať.

      Vyučovanie v domácom prostredí bude prebiehať podľa nového rozvrhu vypracovaného na základe pokynov Štátneho pedagogického ústavu. Nový rozvrh dostali žiaci v piatok. Každý deň budú mať 2 - 3 online hodiny a na ostatné predmety budú dostávať úlohy a potrebné pokyny prostredníctvom emailov a alikácie Edupage. Na online vzdelávanie žiaci dostanú pozvanie od vyučujúceho.

      Prosíme rodičov, aby žiakom 2.stupňa umožnili "domáce školské vyučovanie" a vyžadovali od nich plnenie si svojich povinností z jednotlivých predmetov. Na oddych a inú zábavu treba využiť čas popoludní a večer.

      V prípade problémov v dištančnom vzdelávaní kontaktujte triednu pani učiteľku.

     • OKTÓBER S PANNOU MÁRIOU

      11. 10. 2020

       

      Aj tento rok sa naša škola zapája do modlitbovej aktivity Milión detí sa modlí ruženec.Keďže 18. október pripadá tento rok na nedeľu, naša škola sa zapojí do spomínaného projektu – pomodliť sa ruženec na úmysel pokoja a jednoty vo svete, v piatok 16. októbra počas prvej vyučovacej hodiny. Okrem toho sa v októbri žiaci i učitelia modlíme jeden desiatok sv. ruženca  spoločne raz za týždeň. Vybraná skupina žiakov sa predmodlieva cez školský rozhlas a ostatní sa do modlitby zapájajú v triede.  Touto praktickou modlitbovou aktivitou chceme viesť deti k úcte k Panne Márii a scitlivievať ich na potreby ľudí vo svete aj cez modlitbu.

       

     • Spomienka na leto-letný školský tábor

      20. 9. 2020

      Na konci prvého mesiaca školských letných prázdnin sa už tradične vybrali deti na tábor plný zážitkov a dobrodružstva. Väčšinu tvorili deti, žiaci, ktorí sa na škole ešte len "oťukávali" s novým prostredím (prváci a druháci), ale k nim sa pridali taktiež aj ostrieľanejší žiaci z vyšších ročníkov a animátori. Na všetko dohliadali pani učiteľky Andrea Kubová, Eva Grúliková a Jana Šandorová. Týchto pár dní s nami, strávil aj člen saleziánskej rodiny Don Bohuš Levko, s ktorým sme sa mohli pozerať na tábor inými očami.Pondelok, 27.7., kedy náš tábor začal, sa niesol v duchu spoznávania. Rozdelili sme sa najskôr do skupiniek a spoločne vymýšľali názvy, vlajky a pokriky. Neskôr po výdatnom obede sme sa všetci presunuli von, kde sme znovu pokračovali v prvotnom duchu, ale s pomocou rôznych zábavných hier a aktivít.V utorok už bol program iný. Čakal nás výlet plný dobrodružstva a odvahy, kedy sme sa museli preplaviť cez nebezpečné zákutia Váhu a prísť až do rozprávkového lesa. Počas plavby na pltiach nám pltníci rozprávali zaujímavé legendy o hradoch a miestach, ktoré sme cestou mohli pozorovať. Keď sme dorazili k rozprávkovému lesu, najskôr sme sa dobre posilnili obedom a  plní sily vyrazili na výpravu. V rozprávkovom lese sme mali možnosť vidieť rôzne zaujímavé bytosti, od strašidelného draka, ktorý strážil svoj hrad až po spievajúcich psíkov či tučniakov. Tie deti, ktorým ešte zostali nejaké tie sily navyše, neváhali a využili na mieste ešte  atrakcie ako kolotoč, skákací hrad. V stredu sme opäť strávili v školských priestoroch. Bol to veľmi kreatívny deň. Deti mali možnosť si sami vyrobiť rámček na fotku pomocou prstovej farebnej techniky a upliesť si náramok pre seba alebo svojich kamarátov. Napriek predpovedi, ktorá hlásala nie moc dobré počasie, nám však vyšlo a po obede sme sa mohli presunúť von, kde sme znovu strávili čas zábavnými hrami.Na štvrtok sa deti tešili už od začiatku týždňa. Išlo sa totiž na kúpalisko do Bánoviec nad Bebravou. Deti sa vo vode a na tobogánoch riadne vyšantili a unavené nastúpili do autobusu na cestu domov. Program však po krátkej pauze pokračoval a  večer sme sa stretli pripravení na nočnú hru a na prespávačku. Než sme vyrazili na nočnú hru do parku, v areáli školy sa ešte rozložil oheň a rodičia s deťmi si mohli niečo opiecť. V piatok, tak ako aj niektoré predošlé dni, nás hneď ráno čakala svätá omša. Po týchto duchovných raňajkách nás čakali aj tie telesné. Museli sme sa dobre nasýtiť, pretože v tento posledný deň nás čakala olympiáda. Deti boli znovu rozdelené do  skupiniek a začalo sa súťažiť. Zistili sme koľkí talentovaní športovci sa medzi nami nachádzajú či už v behu, v skoku do diaľky alebo dokonca aj v streľbe.Posledný deň sme ukončili takto športovo a vyhodnotili celý tábor. Ešte raz veľká vďaka, ktorá patrí pedagógom ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia za celý tento krásny týždeň, ktorý sme mohli spoločne prežiť.  (animátorka Viki )

       

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

      17. 9. 2020

      Vážení rodičia,

      dávame Vám do pozornosti aktualizovanú verziu tlačiva preukazujúceho bezinfekčný stav vašeho dieťaťa - tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Uvedené tlačivo predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Za pochopenie ďakujeme. Tlačivo si môžete stiahnuť aj TU:

      Bezinfekcnost.docx

     • Úspešný školský rok na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

      9. 7. 2020

      Počas tohto neobvyklého školského roka sme sa ako škola posunuli a dokončili rozpracované projekty. Dokončili sme detské ihrisko pre deti MŠ v hodnote 10 000 €. Zakúpili sme nové športové náradie do telocvične v sume  4 000 € – nové žinenky, lavičky, švédsku debnu a 10 ks cvičiacich skákacích trampolín. Do školskej jedálne sa zakúpila nová umývačka riadu.

      Úspešne sme dokončili projekt IROP - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia za 100 000 € na nové odborné učebne – učebňa biológie a chémie, nové školské dielne a učebňa informatiky, ktoré sú už kompletne pripravené pre žiakov na vyučovací proces.

      Počas jesenných mesiacov sa uskutočnila náhradná výsadba okrasných stromov a úžitkových ovocných stromov, ktorými sme nahradili vyrezané staré a poškodené stromy a tuje. Rovnako sa zrekonštruovala fontánka pri vchode do školy a zútulnil sa priestor okolo nej.

      V zimných mesiacoch sme museli pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii kanalizácie, ktorá bola v dezolátnom stave. Prebehli výkopové práce, pokládka nového potrubia a pripojenie k centrálnej kanalizácii. Celková cena tejto investície bola 25 000€. Škola takúto havarijnú situáciu riešila aj vďaka pomoci farského úradu Dubnica nad Váhom a zriaďovateľovi školy Žilinskej diecézy.

      Okrem materiálnych vecí sme investovali aj do vzdelávania pedagógov v materskej ako aj v základnej škole. Pani učiteľky v MŠ sa vzdelávali a rozvíjali svoj potenciál predovšetkým v oblasti jazykovej gramotnosti,  ktorú kvalitne využívajú pri každodennej tvorivej práci s deťmi, ale aj v iných oblastiach – matematickej, prírodovednej, spoločenskej, zdravotnej, kultúrnej, duchovnej a pod. Absolvovali rôzne odborné vzdelávania, webináre a workshopy, vďaka ktorým dokážu vzdelávacie aktivity a činnosti obohatiť o nové zážitkové a skúsenostné metódy. Výučbu spestrujú svojimi znalosťami a schopnosťami, aby tak vplývali na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjali ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie, či rozvíjať vyššie poznávacie procesy.

      Pedagógovia základnej školy sa vzdelávali v odbornej príprave svojich predmetov, ako aj v otázkach osobnostného a sociálneho rozvoja. Ako škola sme zapojení do projektu Vysoko efektívne učenie – škola pre 21 storočie, ktorého prvky sa snažíme zahŕňať do výchovno-vzdelávacieho procesu na 1. stupni ZŠ.  Zvládnutie celoživotných zručností je naozaj dôležitá vec, čo nám ukázala aj koronakríza. Vedieť spolupracovať, používať efektívne vyučovacie stratégie a vytvárať pozitívnu sociálnu klímu je základ, ktorý každému dieťaťu pomôže zvládnuť učivo podľa jeho najlepších schopností. Rovnako máme snahu pokračovať a ponúknuť rodičom výučbu matematiky Hejného metódou, nakoľko rozmer matematickej predstavivosti a logického myslenia je dôležitý aspekt vzdelávania.

      Vo výučbe anglického jazyka sme na 2. stupni ZŠ zainvestovali do zakúpenia licencie aplikácie WocaBee, ktorá pomáha deťom rozvíjať slovnú zásobu. Žiaci si aj počas pandémie mohli prechádzať potrebné konverzačné témy. S využitím tejto aplikácie počítame aj v nasledujúcom školskom roku a rozšírime ju aj o nemecký jazyk.

      Milí rodičia, dovoľte mi na záver poďakovať za prejavenú dôveru vychovávať,  vzdelávať a rozvíjať talenty Vašich detí.

      Mgr. Monika Pastieriková,

      riaditeľka školy

     • Minitábor

      5. 7. 2020

      Ninive zachránené! Tešíš sa?

      Deti z Dubnice nad Váhom zažili trojdňové dobrodružstvo s Jonášom na minitábore od 1. do 3.júla 2020 v Laure, ktorý si pre nich pripravili animátorky (zväčša ôsmačky z našej školy).  Druháci a prváci (minulí i budúci) sa snažili zachrániť mesto Ninive, ktoré kvôli zlému správaniu svojich obyvateľov bolo odsúdené na zničenie.

      Najprv bolo potrebné precvičiť si uši, aby sme mohli počuť aj Boží hlas. Jonáš ho síce počul, ale neposlúchol. Utiekol na more a my sme sa museli plaviť za ním. Kým sme ho dostihli, už ho námorníci hodili do mora, aby utíšili búrku. Jonáša sme teda na druhý deň hľadali v celom Dubnickom mori a našli sme jeho stopy v bruchu obrovskej ryby. Tam sme strávili nejaký čas rôznymi hrami. Niektorí tam vyhlásili: „Netušil som, že v bruchu ryby môže byť tak dobre. Tu by som aj býval.“ No ryba nás predsa pustila von. A tak sme sa vrátili do Ninive a snažili sa pomôcť jeho obyvateľom. Potešili sme smutného, ošetrili raneného, ukázali sme cestu stratenému a uzmierili pohádaných.

      V posledný deň tábora sme videli, ako sa zlé mesto Ninive polepšilo vďaka nášmu úsiliu. Jonáš sa však veľmi hneval, že mesto predsalen nebude zničené. Prestal, až keď mu Boh vysvetlil, že nás má rád všetkých a chce, aby sme sa aj my k sebe navzájom správali pekne. A tak začala veľká oslava, s rôznymi aktivitami, úlohami, odmenami. Pri každej súťaži sme sa snažili tešiť aj z úspechov iných. „Tešíš sa? Nie si smutný?“ zaznievalo medzi nami veľmi často. No často bolo odpoveďou aj: „Som smutný, lebo tábor už končí.“ Ale to je, koniec koncov, dobrý znak. Radosť z tábora a vďačnosť zaň bola na viacerých stranách. Animátorky sa tešili, že mohli pomáhať, deti sa tešili, že mali, ako sa sami vyjadrili: „najlepšie animátorky.“ Spokojní boli aj rodičia. Svoju vďačnosť prejavovali nielen všelijakými dobrotami počas tábora, ale aj záverečným darčekom a listom, ktorý nás všetkých milo prekvapil. Ďakujeme!

      Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

       

     • Poďakovanie

      1. 7. 2020

      Dňa 29.6.2020 nám pripadla milá povinnosť,poďakovať sa nášmu duchovnému sprácovi školy don Piatrovovi za tri vzácne roky,ktoré strávil v našej škole a bol nám duchovnou útechou v čase radosti i v neľahkých časoch.Don Piatrov, prajeme Vám mnoho Božích požehnaní na Vašej ďalšej ceste.

     • Duchovná obnova učiteľov školy

      30. 6. 2020

      Záver školského roka sa niesol v duchu vďačnosti. Vďačnosť a sila eucharistie, ktorá uzdravuje, bola taktiež témou poslednej duchovnej obnovy učiteľov našej školy, ktorú si pripravil duchovný správca školy don Piatrov. Povzbudení slovami prednášky a Sv. písmom z knihy Deuteronómium, sviatosťou zmierenia a sv. omšou, sme sa rozlúčili s nezvyčajným školským rokom.

     • Rozlúčka s deviatakmi

      30. 6. 2020

      V pondelok, 29. júna 2020 na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Žiaci celej školy sa zúčastnili na sv. omši v kostole sv. Jakuba, ktorú naši odchádzajúci žiaci krásne animovali. Do ďalšej etapy ich života im zo srdca prajeme, aby zostali verní hodnotám, ktoré ich život urobia skutočne šťastnými.

    • Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021
     • Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

      29. 3. 2020

      Zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 30. apríla do 31. mája 2020Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

      Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

      MOŽNOSTI ZÁPISU:

      1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

       

      2. POŠTOU - Zo stránky školy si stiahnete Prihlášku detí do MŠ a Dotazník, vyplníte ich a pošlete poštou na adresu:

                ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

      Dokumenty si môžete stiahnuť TU:

      Prihlaska_deti_do_MS(4).doc

      dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

       

      3. OSOBNE - Kto nemá možnosť stiahnuť si žiadosť prostredníctvom internetu, môže si prísť zapísať dieťa osobne do materskej školy, kde  dostane prihlášku, vypíše si ju svojim perom a hneď odovzdá. Osobný zápis prebehne v dňoch 6. mája, 13. mája a 20. mája 2020 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rodičia budú vstupovať po jednom, s ochranným rúškom a v rukaviciach).    

      Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

      TEŠÍME SA NA VÁS!

     • Sviatok nášho patróna Dominika Savia

      6. 5. 2020

      Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio :-) Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

      Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

      Sv. Dominik Savio, oroduj za nás!

      Modlitba

      Svätý Dominik Savio, v škole Don Bosca si sa naučil chodiť po chodníkoch mladíckej svätosti. Pomôž nám, napodobňovať tvoju lásku k Ježišovi a Márii a tvoju horlivosť pre záchranu duší. Vypros nám milosť, aby sme sa aj my so všetkou rozhodnosťou snažili vyhýbať sa hriechu a pracovali pre Kráľovstvo Božie, dosiahnuc tak svoju večnú spásu a iným na tejto ceste pomáhali. Amen 

           

     • Informácie -prihlášky na SŠ

      6. 5. 2020

      Oznamujeme  rodičom a žiakom 9. ročníka, že podpisovanie prihlášok na štúdium v strednej škole sa uskutoční 13.5.2020 (streda) v čase:
      od 10.00 do 12.00 hod. a  od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch základnej školy.

      Podpisovanie prihlášok sa uskutoční za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení:
      - vstup do budovy bude umožnený len s rúškom

      - treba dodržiavať potrebné rozostupy

      - každý si prinesie vlastné pero

      Podpísať prihlášky príde žiak a jeden zákonný zástupca.

      Na základe usmernenia ministra školstva  prihláška nemusí byť potvrdená lekárom.

       

    • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU

      30. 4. 2020

      Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020:

      V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia nasledujúce usmernenie na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie:

       Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia:

      Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa bude realizovať:

       • formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 
       • pomenovaním pozitívnych výsledkov,
       • pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov,
       • hodnotením úspešnosti, ktorá bude vyjadrená percentami a bodmi 
       • Počas priebežného hodnotenia sa bude prihliadať na individuálne možnosti vzdelávania žiakov (technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie v rodine).

      Záverečné hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutoční na konci druhého polroka. Jeho cieľom bude čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

      Hodnotenie sa uskutoční nasledovne:

      1. V prvom a prípravnom ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.
      2. V druhom až deviatom ročníku budú vyučovacie predmety klasifikované známkou s výnimkou predmetov uvedených v bode 3.
      3. Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania nám neumožňujú naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou plnohodnotnou realizáciou nebudú klasifikované známkou:

                výchovné predmety vo všetkých ročníkoch: TSV, HUV, VYV, PVC, THD, INF, OBN, KNB – 5.-9. roč.

          4. Upozorňujeme na skutočnosť, že v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť

              pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa základnej školy, ktorí zo                        subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie          pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v                     školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

        5.  V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa základnej školy, ktorí v 1. polroku dostali známku                       nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky             najneskôr do 31.8.2020.

     • Prijímacie konanie a prihlášky na SŠ - aktualizácia

      30. 4. 2020

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

      Podrobnosti o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na:  Rozhodnutia ministra školstva k organizácii prijímacieho konania na SŠ

      Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

      1. Podrobné informácie o možnostiach podávania prihlášok žiakov ( 9.ročník) na SŠ    zverejníme najneskôr 7. mája 2020.

      2. Odporúčame sledovať www stránku školy.

      3. V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu
       Mgr. Drobcovú na emailovej  adrese:  drobcovaj@azet.sk

    • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka
     • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka

      23. 3. 2020

      Vážení rodičia budúcich prvákov.

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka a Prípravného ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti Vašich detí, prostredníctvom elektronickej formy prihlasovania, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (rodič si vytlačí prihlášku a zašle škole na adresu: ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom). Tu je dostupná ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Ďalšie možnosti a viac informácií nájdete v ľavom menu Zápis do 1. ročníka a Zápis do Prípravného ročníka. 

      Ďakujeme za Vašu dôveru a pochopenie.

      Podrobnejšie informácie čo škola ponúka nájdete TU: Plagat_-_prvy_rocnik_2020.doc

    • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka
     • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka

      8. 4. 2020

      Ponúkame pre žiakov 4. a 5. ročníka možnosť zapísať sa do piateho a šiesteho ročníka v školskom roku 2020/2021. Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v Dubnici nad Váhom, ako aj v celej Žilinskej diecézy. Vo výučbe využívame individuálny prístup k žiakom, ako aj prvky vysoko efektívneho učenia.

      Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú obnovené priestory školy, interaktívne tabule vo všetkých triedach, nové a moderné učebne informatiky, biológie a techniky, jazykové laboratórium. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

      Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od siedmeho ročníka nemecký jazyk. Posilnená je výučba matematiky a prírodovedných predmetov. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť. Na škole pracujú aj 2 súkromné ZUŠ.

      Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu vyplňte elektronickú prihlášku /vľavo na lište/ a my Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

    • 	OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ

      8. 4. 2020

      Vážení rodičia deviatakov, milí deviataci.

      Podľa usmernenia ministra školstva je termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

      1. Sledujte pravidelne www stránku školy.

      2. Konečné rozhodnutie výberu strednej školy budeme zisťovať po 1. máji 2020 .

      3. Potvrdenie o prijatí na Duálne vzdelávanie sa prikladá k prihláške (kópia). Týka sa to len žiakov, ktorí takéto potvrdenie majú.

      Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

      V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu na mailovej adrese: zssds@stonline.sk

       

    • Oznam pre rodičov detí MŠ
     • Oznam pre rodičov detí MŠ

      2. 4. 2020

      Milí rodičia,

      keďže je prevádzka MŠ zatvorená až do odvolania po dohode so zriadovateľom školy Vás prosíme, aby ste neuhrádzali platbu za stravu ani za školné v mesiaci apríl 2020. O každej zmene, či novej informácii Vás budeme okamžite informovať.

    • Opatrenia ministerstva školstva
     • Opatrenia ministerstva školstva

      25. 3. 2020

      Vážení rodičia, podľa najnovšieho rozhodnutia ministra školstva je vyučovanie prerušené až do odvolania.

      Vieme, že situácia je náročná pre všetky strany a vyžaduje si dávku trpezlivosti. Každý učiteľ sa snaží nájsť vhodný spôsob ako "učiť" v tejto situácii. Zatiaľ zadávajú kolegovia úlohy podľa dohody každý pondelok, stredu a v piatok v dopoludňajších hodinách a majú dávať žiakom dostatok času na spracovanie.

      V prípade, že by sa vyskytli nejaké problémy,  tak to konzultujte s daným učiteľom a keď žiak nestíha, vždy sa to dá ospravedlniť a vysvetliť si veci, dohodnúť sa na postupe.

      Prosíme Vás o spätnú väzbu pre učiteľov, aby mali odozvu či a ako žiak pracuje.

      Ďakujeme za spoluprácu. Prajem veľa zdravia a síl.

       

    • Vysielanie RTVS
     • Vysielanie RTVS

      18. 3. 2020

      Vážení rodičia,dávame do pozornosti aktivitu RTVS do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Na jej výrobe spolupracuje s učiteľmi z viacerých neziskových organizácií.Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

    • Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

      13. 3. 2020

      V prílohe si môžete prečítať usmernenie MŠVVaŠ k momentálnej situácii na Slovensku v súvislosti koronavírusom. Školy zostávajú zatvorené od 16.3. do 27.3. 2020. V prípade zmien vás budeme informovať.

      Prostredníctvom emailov budú žiakom zasielané domáce úlohy vždy v pondelok, stredu a v piatok. Prosíme rodičov, aby žiakov kontrolovali a viedli ich k zodpovednosti, aby tento čas využili zmysluplne a efektívne. Pripomíname, že nejde o prázdniny. Je dôležité, aby sa žiaci zdržiavali doma, nestretávali sa na ihriskách a v nákupných centrách a na verejných priestranstvách.

      Zostávame spojení v modlitbách a veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

      Mgr. Monika Pastieriková, r.š.

       

      usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

    • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR
     • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR

      1. 3. 2020

      Pokyn Hlavného hygienika SR

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

      V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy, strednej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

      § často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

      § očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

      § zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

      § vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

      § ak ste chorý, liečte sa doma,

      § zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

      § 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

      § v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

      Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

      V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

      Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,

      na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

      Ak sa rozhodnete Vaše dieťa napriek určitým príznakom predsa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

      http://www.uvzsr.sk/index.php…

      Ďakujeme za spoluprácu

     • Kurz korčuľovania 1.a 2. ročník

      9. 3. 2020

      V dňoch 2.-6.marca 2020 sa naši žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili korčuliarske kurzu na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom. Pod vedením trénerov sa učili základom korčuľovania a postupne si osvojili naberať rýchlosť na ľade, zabrzdiť, zdvíhať predmety z ľadovej plochy, ale i prejsť prekážkovú dráhu na ľade. Samozrejme nechýbali i pády, ale našich žiakov neúspechy neodrádzali a veselo pokračovali ďalej. Výcvik sa im veľmi páčil a triedne pani učiteľky boli veľmi hrdé, ako všetko super zvládli.

     • Beseda s donom Jozefom Luscoňom

      5. 3. 2020

      Druhú pôstnu stredu navštívil našu školu vzácny hosť, autor mnohých náboženských titulov a knižných publikácií, salezián ​​​​​​don Jozef Luscoň. Žiakom 4. až 9. ročníka priblížil svojím pútavým a názorným rozprávaním blahoslaveného kňaza a saleziána, horlivého mučeníka za duchovné povolanie, Titusa Zemana, ktorého životopis premietol do knihy Titus, ideš!. Prednáška bola popretkávaná súťažnými otázkami a správne odpovede boli štedro i vtipne odmenené. V závere prednášky sme sa všetci pomodlili a veľavážený don Luscoň nám udelil požehnanie za prítomnosti relikvie dona Titusa Zemana.

     • Deviatacka Duchovná obnova na Kalvárii

      4. 3. 2020

      V utorok 3. marca mali deviataci z našej CZŠ sv. Dominika Savia svoju pôstnu Duchovnú obnovu. Po prvej vyučovacej hodine sa za jemného mrholenia vybrali smerom ku dubnickej Kalvárii. Po príchode ku kaplnke s prvým zastavením sme poskladali veľký kríž, ktorý sme potom niesli. Z konárikov si potom každý vyrobil svoj malý krížik, ktorý si potom tiež niesol so sebou. A začali sme krížovú cestu. Vďaka zaujímavému počasiu bola naozaj autentická. Niektorí si napríklad na vlastnej koži vyskúšali aj rôzne pády. ;) Ale vážne. Bolo to náročné, ale Pán Ježiš to mal oveľa ťažšie. Po krížovej ceste a špeciálnej mini aktivite bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Všetko vyvrcholilo svätou omšou v kalvárskom kostolíku. Veľmi zaujímavá bola ešte cesta dolu z Kalvárie. Vďaka mazľavému blatu sme si zopakovali poznatky z lyžiarskeho výcviku… :-) Celkovo Duchovná obnova dopadla veľmi dobre. Ovocie sa uvidí časom… :) Špeciálna vďaka patrí pánovi kostolníkovi za technickú pomoc a všetkým priaznivcom, ktorí sa z nás modlili. :)

     • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

      20. 2. 2020

      Dňa 18.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porota, pani učiteľky Loduhová, Budayová a pani asistentka Barteková, rozhodla, že v druhej kategórii sa v prednese prózy na treťom mieste umiestnila Paulínka Bezecná, na druhom mieste Lenka Štefúnová a prvé miesto získal Tobiáš Chudo. V prednese poézie tretie miesto obsadila Dominika Ševčíková, druhé miesto Nellka Kolenová a prvé miesto patrí Katke Hírešovej. Víťazkou v tretej kategórii v prednese prózy je Monika Štefúnová.Všetkým súťažiacim gratulujeme a držíme palce do okresného kola.

     • Karneval

      19. 2. 2020

      Karneval je krásna chvíľa,  muzika tam vyhráva.
      Z dievčatka sa stane víla, motýľ, hviezda, púpava...
      Krásna vec sú karnevaly, hrá tam trúbka aj bubon.
      A z chlapcov sa stanú králi, letci, indiáni, slon....

      Aj takúto pieseň vedia žiaci a čo je lepšie, že krásne karnevalové chvíle mohli opäť po roku 18.2.2020 zažiť spolu s rodičmi, s pani učiteľkami a s pani vychovávateľkami. Dve hodinky sa z telocvične ozývala hudba, tanec, krik i veselá nálada počas súťažných hier. Ako vždy, na záver boli ocenené originálne, nápadité a kreatívne spracované masky. Dúha, predavač kvetín, marionetka, robot, tanier špagiet, dinosaurus, drak, ceruzka, oheň, chobotnica, torta, vietor, darček, páv, palacinka, chipsy, popcorn....... Porota zložená z pani učiteliek a zo starších žiačok mala ťažkú úlohu. V rozhodovaní im pomohli aj rodičia, ktorí mohli dať svoj hlas jednej karnevalovej maske. Nakoniec bolo odmenených 17 detí. Avšak každý odišiel domov aspoň so sladkou odmenou a s dobrým pocitom zo spoločne strávených chvíľ.

     • Spomienka na karneval v MŠ

      19. 2. 2020

      Dňa 7. 2. 2020 deti v MŠ prežili krásny karnevalový deň plný zábavy, hier a súťaží v rámci výchovno-vzdelávacej aktivity pod vedením svojich učiteliek, ktoré sa taktiež ako deti prezentovali v rôznorodých, najmä rozprávkových maskách. Stretnúť ste mohli napr. Šípkovú Ruženku, Elsu, Annu, Pata, kovbojov, víly a mnohých ďalších. Dúfame, že o rok sa znova spoločne zabavíme.  

     • Kamarátka energia - výchovnovzdelávacie dopoludnie

      17. 2. 2020

      V rámci projektu Žiť energiou – odborné energetické poradenstvo, ktoré zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra – sa v našej škole konalo výchovnovzdelávacie dopoludnie pre 3. – 6.ročník  s názvom Kamarátka energia. Cieľom tejto výučby bolo, aby sa žiaci dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu a poznali obnoviteľné zdroje energie.
      Skvelý tím odborníkov a prezentujúcich po úvodnej informačnej a motivačnej hodine všetkých žiakov rozdelil do šiestich skupín. Potom im jednotlivo po skupinách na stanovištiach objasňovali základné pojmy a témy. Formou zážitkového učenia a pomocou interaktívnych hier žiaci získavali vedomosti, plnili rôzne úlohy, overovali si svoje zručnosti a vedomosti a súťažili. Prvá aktivita  niesla tému Teplo, teplejšie, horúco. Tu sa mohli dozvedieť, čo je teplo, odkiaľ pochádza, čo je žiarenie a prečo chceme poznať teplotu. Na druhom stanovišti s témou  Kúrime paličkami  im boli vysvetlené pojmy biomasa a výroba energie z biomasy. V téme Preteky so svetlom im prezentujúci objasňovali, ako sa premieňa slnečná energia na elektrickú a elektrická na mechanickú. O histórii objavenia elektrickej batérie, princípy jej fungovania a o elektrolytickej reakcii sa bližšie dozvedeli pri aktivitách na stanovišti s názvom Chutná elektrina. Diskutovať mohli na tému ,,Ako šetriť energiu v domácnosti“ na stanovišti Nájdi a ušetri. Princíp fungovania veternej turbíny a čo je vietor im prezentujúci objasňovali v téme Sila vetra. Vyvrcholením tohto zážitkového učenia bolo vyhodnotenie jednotlivcov a skupín. Mnohí žiaci si odniesli krásne ceny, ani jeden neodišiel s prázdnymi rukami – všetci ešte na záver dostali aspoň malú vecnú pozornosť. Ale hlavne, všetci odchádzali s novými poznatkami, potrebnými pre život v modernej dobe.

     • Kúzelník v MŠ

      13. 2. 2020

      Dňa 11.2. 2020 navštívil deti v MŠ kúzelník Struk. Predviedol im triky pomocou, ktorých dokázal teleportovať loptičky. Dobrovoľník spomedzi detí s pomocou kúzelníka dokázal prestrihnúť lano iba s prstami. Deti si užili deň plný kúziel, radosti a nadšenia.

     • Testovanie 9

      13. 2. 2020

      Dňa 1. apríla 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, ktoré je určené žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Testované predmety sú slovenský jazyk a literatúry a matematika. Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

      pomocné papiere na výpočty označené menovkou, ktoré žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky a prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

      guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

      Zakázané pomôcky:

      mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.. 

      Náhradný termín testovania sa bude konať v príslušných krajských mestách:

      15. a 16. apríl 2020 (utorok, streda)

      • zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

      Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.nucem.sk/Testovanie9.

       

     • Biologická olympiáda-okresné kolo

      11. 2. 2020

      Dňa 10. februára sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.Našu školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Tatiana Lišková, ktorá získala krásne 3. miesto v projektovej časti. Táničke blahoželáme a ďakujeme jej za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.  

       

     • Geografická olympiáda

      10. 2. 2020

      Dňa 6.2.2020 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentoval žiak 8. ročníka Timotej Václav, ktorý v kategórii E obsadil 8. miesto a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Ďakujeme Timkovi za vzornú reprezentáciu školy.

     • 2% z dane

      21. 2. 2019

      Podporte prácu s deťmi a mladými aj v našej škole formou 2% z dane. Tlačivo si môžete nájsť a stiahnuť v sekcií 2% z dane. Ďakujeme! 

       

       

       

       

     • Ekotopfilm - Envirofilm

      7. 2. 2020

      Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm na Slovensko každoročne prináša široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. Dňa 6. 2. 2020 sa naša škola, v rámci environmentálnej výchovy, zúčastnila premietania série filmov s názvom Zmeníme planétu alebo seba?, ktoré sa uskutočnilo v Kine Lastovička v Dubnici nad Váhom. Snahou tvorcov projekcie je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku.

       

     • Minikonferencia

      6. 2. 2020

      V stredu, 5.2.2020, sa uskutočnila v priestoroch Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom minikonferencia o sebarozvoji a angažovanosti v spoločnosti, komunite alebo meste. Svoju činnosť a možnosti rozvoja predstavili subjekty, a to LEAF, SBA, DOMKA, Fleck Coworking, I AMbitious, ktoré si našich deviatakov rozdelili do skupín na individuálne aktivity.

     • Beseda so sestrou misionárkou

      6. 2. 2020

      Dňa 31.1.2020 prebehla v našej škole prednáška so vzácnym hosťom, sestrou Kamilkou Seidlovou, ktorá je sestrou misionárkou v Paraguaji. Žiakom 7., 8. a 9. ročníka opísala svoju každodennú činnosť v chudobných a nebezpečných oblastiach dažďového lesa. Zaujímavosťou bolo, že žiaci tam majú letné prázdniny v decembri a januári, nakoľko vysoké horúčavy a vlhkosť v tom čase nie sú znesiteľné pre človeka. Niekedy školský rok skončí už v novembri práve kvôli riziku záplav. Školy majú podobu jednoduchých prístreškov bez okien. Prístup k pitnej vode nie je pre nich samozrejmosť. Chvíle pred nočným odpočinkom sú naplnené hľadaním nezvaných hostí v podobe hadov, krokodílov alebo škorpiónov, ktoré s obľubou navštevujú ľudské obydlia. V závere besedy naši žiaci odmenili autentické výpovede sestry Kamilky potleskom a prianím mnohých síl v tomto posolstve.

     • Šaliansky Maťko J.C.Hronského

      23. 1. 2020

      V utorok, 21.1. 2020, sa uskutočnil 27. ročník obvodnej súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J.C.Hronského. V priestoroch 3. základnej školy sa zišli nadšenci umeleckého prednesu, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Našu školu vzorne reprezentovala Janka Farská a Adamko Čačko, ktorý v I. kategórii obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola. Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

       

     • Ako sme sa učili ,,K k ,, ako koláč

      19. 1. 2020

      V piatok 17.1.2020 si šikovní žiaci 1.B vyskúšali upiecť koláč, ktorý sa nám naozaj veľmi vydaril. Hodina slovenského jazyka sa tak zmenila na hodinu pečenia.Samozrejme nezabudli sme ani na učenie ,veď sme si opakovali hlásku a písmenko K,k ,ktoré sa práve učíme. Spoločne sme si potom zamaškrtili cez prestávku a všetkým nám veľmi chutilo.

     • Testovanie 5 - výsledky

      14. 1. 2020

      V týchto dňoch zverejňuje NÚCEM oficiálne výsledky z celoštátneho testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a matematika. Naši šikovní žiaci dosiahli zo slovenského jazyka percentuálnu úspešnosť 81% a z matematiky 86,7%. Priemerná úspešnosť SR bola zo slovenského jazyka 64,8% a z matematiky 63,4%. Jednoduchým výpočtom zistíme, že naši žiaci boli zo slovenského jazyka lepší o 16,2% a z matematiky boli lepší o 23,3% nad slovenský priemer. Blahoželáme a prajeme im veľa chuti a húževnatosti pri získavaní skvelých vyučovacích výsledkov. V neposlednom rade patrí veľká vďaka pani učiteľkám I. stupňa, ktoré v deťoch budovali pevné základy vedomosti a pani učiteľkám, Mgr. Brišovej a Mgr. Loduhovej, ktoré nepodcenili opakovanie a pripravili ich na prvú ťažkú skúšku.

     • Čas, keď si navzájom môžeme byť darom

      27. 12. 2019

      Aj tento rok na druhú adventnú nedeľu prebehla v priestoroch Katolíckeho domu predvianočná burza. Žiaci, učitelia, ba aj rodičia žiakov už dlhé týždne vyrábali, tvorili, chystali všetko možné i nemožné. Nuž a tak dopoludnie 8.12. 2019 prebehlo v príjemnej priateľskej atmosfére. Výrobky, výtvory, nápady od výmyslu sveta ponúkali ochotní žiaci s úsmevom. Na výber však boli aj rôzne potešenia pre hladný žalúdok. Veru, celkom pekne voňal punč aj lokše. Chutili však aj koláčiky s kávičkou alebo čajom, pri ktorých sa dalo posedieť, porozprávať. Niektorí si tu našli aj sympatické vianočné darčeky, a mnohí sa svojou prítomnosťou a pomocou stávali darom pre iných. Veľa ľudí sa zastavilo a neskôr odchádzali s pekným dojmom. Tešíme sa nabudúce aj na vás.

     • Návšteva kina

      16. 12. 2019

      Požehnaný čas Vianoc sa blíži a my sme vďaka zanietenosti pani učitelky Kubovej mohli preniknúť do zimnej rozprávky, ktorá nesie názov ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2. Dňa 16. 12. 2019 sa spolu s druhákmi ponorili do sveta fantázie v kine Cinemax Trenčín naši piatacisiedmaci, ôsmaci deviataci. Veselú atmosféru podčiarkla aj prechádzka vianočnými trhmi na námestí.

     • A slovo bolo u Boha

      9. 12. 2019

      Dňa 5. 12. 2019 sa v Trenčíne uskutočnil XVII. ročník súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy podnázvom ...A SLOVO BOLO U BOHA... Našu školu vzorne reprezentovali žiačky: Nellka Kolenová, Ema Karolínka Rendeková, Monika Štefúnová, Tánička Lišková, Slávka Koperniechová. S veľkým úspechom predstavujeme aj víťazky v recitácii. V I. kategórii prózy získala 3. miesto žiačka 2. ročníka, Rebeka Kurusová a v II. kategórii prózy obsadila 3. miesto žiačka 3. ročníka, Šarlotka Babulíková. Srdečne blahoželáme.

     • Duchovné obnovy žiakov II.stupňa

      24. 11. 2019

      V období od 15. októbra  do 19. novembra sa počas štyroch utorkových dopoludní žiaci 5.-9. ročníka  postupne zúčastnili netradičnej duchovnej obnovy zameranej na ich osobnostný, sociálny a duchovný rozvoj. Dopoludnie, bohaté na rôzne aktivity, hry a diskusie pre nich pripravili naši pozvaní hostia: manželia Jakub a Barbora Hendrychoví. Veríme, že všetko to, čo zasiali do duší našich žiakov bude v nich naďalej klíčiť aj prostredníctvom navrhnutej aktivity  – mať v triede zavesený „Plagát ocenení“, do ktorého možu žiaci písať pozitívne skutky a vlastnosti svojich spolužiakov.

     • Noc so svätými

      12. 11. 2019

      I v tomto školskom roku naši žiaci 1.- 5.ročníka spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkam ŠKD prežili z piatka 8.11. do soboty 9.11.2019 spoločne ,,Noc so svätými". Hlavným motívom tohoročnej noci boli pastierikovia z Fatimy. Nocovačku sme spoločne začali sv.omšou v kostole sv.Jakuba. Po výbornej večeri sme si spoločne pozreli krátky príbeh o pastierikoch z Fatimy Františkovi,Hyacinte a Lucii a rozdelení do skupín si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach v školskej telocvični. Spoločne sme skladali obrázky a skladačku ,čítali s porozumením a odpovedali na otázky,prešli cestu pastierikov a vyrobili si prívesok na kľúče s Pannou Máriou. S dobrou náladou a plní zážitkov sme prenocovali v škole a ráno po spoločných triednych raňajkách išli domov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu nocovačku v našej škole.
      Zároveň chceme poďakovať všetkým pedagógom i starším žiakom ,ktorí nám pomohli túto našu akciu zorganizovať.

     • Záložka do knihy spája školy

      12. 11. 2019

      Naša škola sa i tento rok zapojila  do 10.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa celkovo prihlásilo 1 155 škôl. Našej partnerskej škole z Českého mesta Hulín sme v mesiaci október vyrobili a poslali asi 70 záložiek na danú tému List za listom - baví ma čítať. Krásne záložky od detí z družobnej školy zasa potešili našich žiakov.

     • NOC SO SV. MÁRIOU GORETTI

      11. 11. 2019

       

      Noc z 29. – 30. októbra bola pre väčšinu ôsmakov výnimočná. Prežili ju totiž na škole spolu so svojou triednou učiteľkou Bibiánou Kulovou a sestrou Gabikou FMA.Na začiatku sme sa cítili tak trochu vianočne. Napomohla nám k tomu atmosféra pri spoločnej večeri za jedným dlhým stolom a tiež následné milé stretnutie pri rozdávaní darčekov...Na nocovačku sme si pozvali aj vzácneho hosťa z Talianska – sympatickú mladú sväticu, ktorá je nám príkladom krásnych vzťahov v rodine a tiež úžasnej lásky k Ježišovi, ktorého nechcela zradiť ani v náročnej skúške svojho života... A tak, ako Dominik Savio, ktorý mal predsavzatie: Radšej zomrieť ako zhrešiť! -  aj Mária radšej zvolila ukrutnú smrť ako by mala stratiť čistotu srdca i tela. Obetovala život za svojho vraha Alessandra, od ktorého utŕžila 14 bodných rán do tela, na následky ktorých na ďalší deň podľahla. Táto mladá mučeníčka prejavila nesmiernu statočnosť a odvahu a stala sa tak patrónkou dievčat, ktoré túžia po pravom priateľstve a čistých vzťahoch.Vďaka našim deviatakom Filipovi a Tomášovi sme si aj my mohli neskôr vyskúšať  odvahu i schopnosť spolupracovať, keď sme v neznámom priestore hľadali tie správne kľúče, aby sme sa vyslobodili z „väzenia“... Hľadali sme tiež poklad v hustej tme na dvore a hoci bol dosť veľký, s jeho nájdením sme sa trochu potrápili...Nasledovali ďalšie aktivity, kde sme sa mali možnosť lepšie spoznať. Mali sme toľko túžob a nápadov, čo by sme chceli ešte robiť, že sa nám ani spať nechcelo...Podľa dohody sme sa však v stredu ráno o 9:00 rozlúčili -  odnášajúc si v srdci veľa pekných zážitkov a vzácnych skúseností.

     • Deň červených makov

      11. 11. 2019

       

      Na poliach Flámska vlčie maky rastú,

      tam medzi krížmi, rad za radom.

      Značia miesta, kde ležíme. 

      Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…

      Týmito slova sme si s našimi deviatakmi a prítomnými zástupcami mesta, okolitých škôl i Jednoty dôchodcov pripomenuli dňa 11. 11. 201911. hodine a 11. minúte, za zvukov kostolných zvonov, 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny.Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. 11. november bol vybraný symbolicky, pretože tento deň roku 1918, vo vlakovom vozni v Le Francport pri  severofrancúzskom meste Compiègne podpísali prímerie Spojenci a Nemecko,  čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Symbol má pôvod v básni „In Flanders fields“ (doslova „V poliach Flámska“), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil na západnom fronte. Majme v pamäti krehkosť našej slobody a vážme si obete našich predkov, ktorí nám ju draho vykúpili.

       

     • Testovanie 5

      4. 11. 2019

      V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

      Ďalšie informácie:

       www.nucem.sk/MERANIA/Testovanie5 2019

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      6. 11. 2019

      Ako každý rok, aj v tomto roku patril štvrtý októbrový pondelok aktivitám pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Téma Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ rezonovala chodbami našej školy veľmi živo. Samotný spisovateľ J.G. Tajovský, ktorý bol reprezentovaný žiakom 8. ročníka, najmladším žiakom sám predstavil svoju tvorbu. Tí sa s nadšením pustili do tvorby leporela. Zážitkové čítanie u piatakov a šiestakov otvorilo náruč otázok, ktoré žiaci formulovali do cieleného interviewu. S obdivom bolo možné sledovať vzájomnú kooperáciu starších a mladších žiakov, kedy starší vystupovali ako nápomocní mentori a koordinátori aktivít a snažili sa byť čo najviac užitoční, aby nezhátili nadšenie a zanietenosť v realizácii jednotlivých úloh svojim mladším spolužiakom.Na vážnejšiu nôtu brnkli žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí s témou alkoholizmu pracovali obozretne. Odmenou pre nás všetkých bol nielen vynikajúci pocit zo zaujímavo stráveného dňa, ale aj to, že v centre pozornosti bola opäť KNIHA. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorým kniha a čítanie nie sú v dnešnej modernej dobe ľahostajné.

     • Európsky týždeň športu - #BeAKTIVE

      4. 11. 2019

      Túto jeseň sa naša škola zapojila do 5.ročníka Európsky týždeň športu, ktorý je iniciatívou  Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity. Registrovaním sme sa tak oficiálne stali  súčasťou kampane #Be Aktive, ktorá má nabádať k pohybu. Na celom Slovensku bolo registrovaných mnoho športových a pohybových aktivít. My sme sa tento rok rozhodli zaregistrovať s podujatím ,,Turistická vychádzka novým náučným chodníkom v blízkom okolí Dubnice nad Váhom“.
      20. septembra náučným chodníkom  prešli žiaci a učitelia 2.stupňa počas vyučovania v rámci Ochrany človeka a prírody. Spolu s nimi sa Dubnickým chotárom vybral i náš bývalý žiak Adam Rehák z občianskeho združenia Sivý vlk. Adam je  zároveň aj autorom nápadu a tvorcom tohto náučného chodníka. Žiakov a učiteľov aktívne sprevádzal a približoval im obsah 8 informačných tabúľ. Spolu prešli 2600 metrov so 157 m prevýšenia.
      12. októbra sa tou istou trasou vybrala ďalšia skupina žiakov, učiteľov a rodičov. Keďže bola krásna slnečná sobota, naša pešia turistka  ešte plánovane pokračovala do Trenčianskych Teplíc. 

     • Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek - projekt

      3. 11. 2019

      V dňoch 14.10.- 18.10.2019 sa žiaci všetkých ročníkov, ŠKD i krúžku šikovných rúk našej školy zapojili do projektu Hovorme o jedle  na tému ,,Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek". Spoločne tvorili, pracovali ,ale i ochutnávali mlieko a výrobky z mlieka. Absolvovali exkurziu na agrofarmu v Červenom Kameni,navštívili adoptovanú kravičku Belušu v PPD Rybany,  pripravili si chutné kakao,koktejl, pomazánky a podarila sa i výroba domáceho masla a jogurtov.Súčasťou projektu bola i práca s odpadovým materiálom -tetrapaky,obaly z mliečnych výrobkov- žiaci vytvorili mliečne mesto,kravičku s teliatkami,vtáčie búdky,maštalky a vlastný mliečny stánok,kde ponúkali mliečne dobroty.

     • Stredoškolák-Hrdina remesla

      3. 11. 2019

      Dňa 24.10.2019 sa naši deviataci a vybraní žiaci II. stupňa zúčastnili prezentácie stredných odborných a priemyselných škôl, ktorá sa konala v priestoroch Expo výstaviska v Trenčíne. Podujatie nieslo názov HRDINA REMESLA a ponúklo budúcim uchádzačom o stredoškolské vzdelanie svoje vízie a perspektívu do budúcna. 

     • Dopravná výchova na 1.stupni

      3. 11. 2019

      Dopravná výchova je povinnou súčasťou  výchovy a vzdelávania žiakov. Jej obsah a ciele začleňujeme  do jednotlivých predmetov. Každý školský rok túto prierezovú tému ešte obzvlášť zaraďujeme do vyučovania. Tento školský rok sa dopravná výchova na tému ,,Bezpečne do školy a domov“  realizovala hneď dva razy. V teoretickej časti sa žiaci  pomocou interaktívnych cvičení a úloh  pripravovali na úlohu chodca. Potom mali možnosť prakticky uplatniť zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Veď bezpečnosť na cestách je problematika, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť.

     • Preventívna protidrogová akcia

      28. 10. 2019

      Dňa 14.10.2019 sa uskutočnila v areáli našej školy preventívna protidrogová akcia so zameraním na ukážky prác profesionálnych psovodov. Pracovníci ZVJS  z Ilavy predstavili teoretickou časťou náplň psovoda a psíka. Svoju zručnosť a precízne nasadenie predviedli pri praktickom vyhľadávaní omamných látok a zadržaní podozrivej osoby. Za svoju profesionalitu a ochotu zožali veľký potlesk a obdiv od nás všetkých.

     • Duchovné cvičenia pedagógov

      3. 11. 2019

      Dňa 24.10.-27.10.2019 sa pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili duchovných cvičení v prekrásnom kysuckom prostredí v Rezorte Rodinkovo, ktoré je strediskom cestovného ruchu Veľká Rača, približne 300 metrov od zastavanej časti obce Oščadnica. Témou duchovných cvičení bola Sv. omša, do tajomstva ktorej nám pomáhal preniknúť don Palko Piatrov. Ten sa obetavo staral o duchovný pokrm našej duše a spolu s ním sme prežili naozaj požehnaný čas. Keďže Pán, ktorý sa stará nielen o poľné ľalie a nebeské vtáky,  staral sa aj o nás , doprial nám nádherné slnečné jesenné počasie, ktoré sme využili   v čase osobného voľna na turistickú prechádzku, počas ktorej sme sa modlili ruženec a navštívili sme kaplnku pri lyžiarskom stredisku Dedovka. Z duchovných cvičení sme preto odchádzali nielen povzbudení a oddýchnutí, ale aj naplnení silou Ducha Svätého a vedomí si veľkého daru, ktorý sa dennodenne sprítomňuje na svätej omši, kde je Kristus s nami a kde sa v tú istú chvíľu môžeme tajomne zúčastňovať na večnej Baránkovej hostine.

    • Posedenie s bývalými zamestnancami školy
     • Posedenie s bývalými zamestnancami školy

      20. 10. 2019

      Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa dňa 17.10.2019 v našej škole uskutočnilo stretnutie s bývalými zamestnancami školy.  

      Na tomto milom posedení sa najskôr prítomným prihovorila Tánička Lišková, žiačka 8. ročníka. Potom s programom vystúpili  žiaci ŠKD pod vedením Bc. Grúlikovej, so scénkou sa predstavili Bronka Novosádová a Filip Ondráš a na záver zahral žiak 5. ročníka Maťko Liška na gitare.  S našimi milými hosťami sme prežili príjemné popoludnie vo vzájomných rozhovoroch a spomienkach na ich pôsobenie v škole. Nezabudli sme však ani na tých kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Prítomní si s radosťou pozreli zrekonštruované priestory školy.

      Do nasledujúcich dní im želáme predovšetkým veľa zdravia, radosti zo života, hojnosť Božích milostí i požehnania a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť TU.

     • Prvácka pasovačka

      17. 10. 2019

      Dňa 4.10.2019 sa uskutočnila na našej škole PRVÁCKA PASOVAČKA, na ktorej boli naši prváci slávnostne počas sv. omše pasovaní za rytierov školy sv.Dominika Savia.Spoločne zložili slávnostný sľub a tak sa stali právoplatnými žiakmi našej školy.Prajeme im veľa školských úspechov a nezabudnuteľných zážitkov v škole.Viac fotografií si môžete pozrieť TU.

     • O putovný pohár sv.Michala v Nemšovej

      17. 10. 2019

      Aj tento rok sa žiaci 6.-9.roč. zúčastnili športového turnaja vo vybíjanej a vo futbale medzi cirkevnými školami. Po minuloročnom víťazstve, kedy sme si odniesli putovný pohár za 1.miesto vo futbale, tento rok naši chlapci získali 2. miesto. Boli naozaj silnými súpermi pre ostatných, veď pohár im unikol len o jeden gól. Aj dievčatá boli výbornými hráčkami vo vybíjanej. Odniesli si domov diplom za 3.miesto.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      16. 10. 2019

      Naša škola sa spolu s celým Slovenskom dňa 18. októbra 2019 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

     • Deň jazykov

      10. 10. 2019

      Dňa 26.9.2019 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý  sa oslavuje každoročne z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      Pri tejto príležitosti sa žiaci 4. až 9.ročníka s pani učiteľkou Loduhovou učili v 11 jazykoch popriať dobrý deň, napísať svoje meno písmenami gréckej abecedy a v azbuke, napočítať do desať po nemecky, francúzsky a taliansky. V klasických i internetových slovníkoch hľadali, ako sa povedia rôzne slová zobrazené na obrázkoch. Nájdené  významy v troch až šiestich rozličných jazykoch zapísali na vystrihnuté stopy nohy a vytvorili tak obrázkový slovník. Starší žiaci si precvičovali vedomosti z nemčiny vypracovaním  pracovných listov vytvorených CLIL metódou.

      Na hodinách anglického jazyka sa žiaci 5. a 6. ročníka rozprávali s pani učiteľkou Šandorovou o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov, o rôznych aspektoch a rozdieloch v reči. Žiaci pracovali s prezentáciou o zvieratách a zvukoch, ktoré vydávajú a ich následnom zapísaní v rôznych jazykoch. Zažili pritom mnoho zábavy, nakoľko to boli pre deti nové a vtipné informácie. Svoje poznatky zapisovali do vystrihnutých dlaní, ktoré umiestnili na nástenku s mottom: Každý sme krásni, ale spolu sme umeleckým dielom

     • Komparo

      30. 9. 2019

      Vážení rodičia,

      Spoločnosť EXAM testing každý rok ponúka žiakom jedinečnú možnosť vyskúšať si už v 8. ročníku a následne aj v 9. ročníku testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9. Najbližšie cvičné testovanie KOMPARO pre ôsmakov zo SJL, MAT, BIO, GEG a VŠP aj deviatakov zo SJL, MAT sa uskutoční už 14. novembra 2019. Každý účastník dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Táto analýza sa stane akýmsi kompasom, ktorý pomôže účastníkom nájsť smer, ktorým by sa mali vydať na ďalšej ceste za úspechom. Organizátorom testovania KOMPARO je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov už 25 rokov a má na túto činnosť potrebné povolenia. Podrobné informácie o testovaní sa dozviete v letáku, ktorý bol sprostredkovaný žiakom 8. a 9. ročníka alebo na internetovej stránke https://komparo.sk .

       

     • Formačný výlet našich deviatakov

      29. 9. 2019

      V piatok 20.9.2019 sa na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí uskutočnil formačný výlet pre žiakov IX. ročníka .Žiaci mali možnosť cez rôzne aktivity spoznať viac seba a upevniť vzťahy aj medzi sebou navzájom. O tom, ako prežili tento výnimočný deň, napísala podrobnejšie jedna z účastníkov,Nina Čižmáriková. „Formačný výlet s názvom Priateľstvo zanechal v nás krásnu stopu. Začali sme ho hrami a myšlienkami o priateľstve na chate v Slávnici. Potom sme boli rozdelení do troch skupín, pričom dve skupiny mali vymyslieť a nakresliť obrázky, symbolizujúce priateľstvo, kým tretia skupina mala vymyslieť text – našu hymnu priateľstva do melódie známej piesne. Pred obedom nás vonku čakalo milé prekvapenie: skupina, v ktorej boli Jessica, Lucka a Milka pre nás pripravila aktivitu Nájdi si darček. Bolo to super: to, čo sme si našli ako prvé sme si mohli nechať. V krásnom baliacom papieri boli rôzne malé prekvapenia. Pred obedom prišiel za nami don Paľko Piatrov, ktorý nám odslúžil sv. omšu, do ktorej sme sa mohli aktívne zapojiť – napr. aj vlastnými prosbami. Po obede sme mali výborný obed – kotlíkový guláš, za ktorý vďačíme Jankinmu ockovi. Po krátkej obedňajšej prestávke sme mali hru: Hľadanie pokladu, ktorú pre nás pripravila chlapčenská skupina. Keďže bol „poklad“ dobre ukrytý, trochu sme sa z jeho nájdením potrápili, no nakoniec sme ho predsa len našli. Keď sme sa vrátili na chatu, mali sme ešte možnosť porozprávať sa a zhodnotiť si výlet. Všetci sme sa vyjadrili, že by sme si niečo podobné chceli určite ešte koncom roka zopakovať…Nakoniec sa chcem v mene všetkých spolužiakov úprimne poďakovať za tento krásny výlet sestre Gabike Bauerovej, že si dala tú námahu a pripravila pre nás tento deň s bohatým programom, ktorý nám pomohol viac sa spoznať a zažiť veľa srandy. Ďakujeme tiež pánovi kuchárovi, ktorý pre nás uvaril ten najlepší kotlíkový guláš úplne veľkodušne – z vďaky voči našej škole. Ďakujeme tiež aj don Piatrovovi, že pre nás odslúžil sv. omšu. A nakoniec sa chceme poďakovať našej skvelej triednej, p. učiteľke Kataríne Budayovej, ktorá s nami išla a prežila s nami deň plný PRIATEĽSTVA.“

       

     • Hodina náboženstva v 6. ročníku

      26. 9. 2019

      Naši šiestaci v stredu 25.9. na hodine náboženstva budovali domy. Najskôr si každý nakreslil svoj "stavebný projekt" do zošita. A potom sa začalo stavať. Postavili až dva. Nie hocijaké, ale domy zo "živých kameňov". Počas "stavania" na vlastnej koži zakúsili, že to nie je až také jednoduché. Každý "živý kameň" má totiž svoj vlastný rozum a "špekuloval", či ho staviteľ vkladá do "múru" na správne miesto. Nakoniec sa to podarilo. Výsledky si môžte pozrieť na fotkách. :) A na čo to bolo dobré? Snažili sme sa pochopiť kúsok z Nového Zákona, konkrétne Ef 2,19-22, kde sa píše o Cirkvi, postavenej zo živých kameňov. Z nás. Každý tam má  svoje dôležité miesto... :)

     • Výchovný koncert II.stupeň

      18. 9. 2019

      Žiaci II. stupňa našej školy sa dňa 17. septembra 2019 zúčastnili interaktívneho výchovného koncertu pod názvom Generácia XYZ. Členovia hudobnej skupiny previedli účastníkov najzaujímavejšími faktami našej minulosti i prítomnosti. Pomocou vizuálnych animácií im bol poskytnutý  retrospektívny náhľad od obdobia vzniku Slovenskej republiky až po súčasnosť. Hlavnými témami, ktoré tu zazneli, boli rasizmus, intolerancia, extrémizmus, globalizácia  a radikalizácia časti mládeže. Otvorením týchto tém mali žiaci možnosť odľahčenou formou pochopiť dôležitosť vzájomnej akceptácie a priateľských vzťahov. Koncert sa konal v priestoroch Domu kultúry v Dubnici nad Váhom a mal veľmi dobrý ohlas medzi žiakmi. Ďakujeme spoločnosti LETart Production za ich prínos do sveta mladých.

       

     • Matematický klokan-vyhodnotenie

      3. 7. 2019

      V jeden deň, 21.marca 2019, sa  konala naraz  na štyroch kontinentoch zemegule a 1 500 školách Slovenska najväčšia medzinárodná súťaž Matematický klokan. V našej škole matematické úlohy riešilo 6 prvákov, 12 druhákov, 2 tretiaci, 4 štvrtáci, 3 piataci a 4 siedmaci. Všetci získali minimálne účastnícky diplom a malý darček. Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrejko (2.B) a Gunárová Lesia Ellen (3.) získali diplom úspešných riešiteľov. Babulíková Terezka (5.) získala diplom úspešnej riešiteľky a aj diplom školského šampióna. Srdečne gratulujeme!

                     

     • Expert geniality show

      3. 7. 2019

      Celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5.-9. ročníka sa tento školský rok zúčastnilo 9 žiakov. Žiaci odpovedali na otázky z rôznych oblastí. Mohli si vybrať dve témy – Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Tajomstvá prírody, Mozgolamy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Do you speak english?, Góly body, sekundy.  Najlepšie z našich žiakov dopadol Adam Mikula zo 6.ročníka. Gratulujeme!

     • Všetkovedko

      3. 7. 2019

      Našich 15 žiakov 2.- 4. ročníka sa zúčastnilo aj tento školský rok jubilejného 10.ročníka súťaže o najbystrejšieho medzi najbystrejšími pod názvom Všetkovedko. Riešili otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli –  prírodoveda, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú cenu. A ak sa zaradil medzi 30% najlepších riešiteľov, získal titul a diplom Všetkovedko a peknú cenu. Najúspešnejší na škole získal titul a diplom Všetkovedo školy a cenu.
      Titul a diplom Všetkovedko získali Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrej (2.B), Pišojová Klárka (2.B), Gajdošová Marika (2.B), Gunárová Lesia Ellen (3.).
      Zachar Ondrej (2.B) získal titul Všetkovedko i titul Všetkovedko školy.
      Srdečne gratulujeme!

     • Florbalový a futbalový turnaj

      3. 7. 2019

      Tradične sa na konci školského roku v spolupráci s odchádzajúcimi deviatakmi konal školský turnaj vo futbale chlapcov a turnaj vo florbale dievčat. Po spoločnom nástupe a podaní organizačných inštrukcií sa najskôr odohral jeden zápas dvoch zmiešaných družstiev chlapcov vo futbale na školskom ihrisku. Potom hrali medzi sebou formou každý s každým tri družstvá dievčat florbal v telocvični.  Na záver boli výsledky turnajov spoločne vyhodnotené a družstvá odmenené. Odmenu si zaslúžil i žiak 9.ročníka, Dominik Siekel, ktorý sa ochotne ujal rozhodcovskej píšťalky v oboch turnajoch a robil to skutočne zodpovedne.

     • Pobyt v prírode

      30. 6. 2019

      V posledný školský týždeň 26.6.2019 sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali do prírody. Neďaleko Ilavy v Klobušiciach sa nachádza  výbeh diviakov, rozľahlá ohrada priamo v lese, cez ktorú preteká malý horský potôčik. O diviaky sa starajú miestni horári, ale i my sme im priniesli zbytky suchého pečiva. Neďaleko je aj malá kaplnka, kde sme sa nezabudli zastaviť. V priamej blízkosti pri obore sa nachádza  ohnisko, kde si žiaci mohli opiecť špekačky alebo slaninku. Potom sme pokračovali v malej pešej turistike, zdolávali terénne nerovnosti, určovali poľné, lúčne, liečivé i jedovaté rastliny. Nakoniec sa triedy rozdelili. Tretiaci pokračovali pešo do Ilavy na malé občerstvenie u zmrzlinára a u triednej pani učiteľky. I štvrtácka pani učiteľka pozvala svojich žiakov domov na malé občerstvenie.

     • Školský výlet 1.stupeň

      26. 6. 2019

      V posledný školský týždeň 25.júna 2019 navštívili žiaci 1.stupňa spolu s triednymi učiteľkami dve turisticky zaujímavé miesta Malých Karpát. Najskôr sme navštívili jaskyňu Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Všetkých nás uchvátila čarokrásna kvapľová výzdoba. Potom sme sa zastavili pozrieť si  miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Mohyla, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo a je zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, nám okrem svojej majestátnosti poskytla aj široký výhľad na okolitú krajinu.
       

     • Exkurzia Kittsee

      17. 6. 2019

      V piatok 14.6.2019 sa naša škola zúčastnila poznávacieho výletu do Kittsee v Rakúsku. Nachádza sa tu čokoládovňa, ktorá ročne vyprodukuje niekoľko ton čokolády do celého sveta. Na nádvorí nového zámku sme si urobili piknik a na záver sme sa vybrali do nákupného centra.

     • Odmeňovací výlet

      24. 6. 2019

      Dňa 19.6. sa žiaci našej školy zúčastnili na odmeňovacom  výlete v Banskej Štiavnici. Navštívili banské múzeum v prírode – štôlňu Bartolomej a neuveriteľné vodné dielo – štiavnické tajchy. V baníckom plášti s prilbou a s lampášom zažili na vlastnej koži podmienky, v ktorých tu kedysi baníci ťažili. Prehliadková trasa ich zoznámila s banským dielom zo 17. – 19. storočia, starými banskými nástrojmi a zariadením. Potom pokračovali prehliadkou prekrásneho barokového kaštieľa vo Svätom Antone. Okrem nádherných interiérov s pôvodným nábytkom ich zaujala aj dlhá chodba s veľkým množstvom loveckých trofejí a zlatý salón. Obdivovali aj poľovnícku expozíciu, ktorú tvorilo oddelenie poľovných zbraní a miestnosti sokoliarstva, rybárstva, poľovných psov, vodných, poľných, lesných a vysokohorských živočíchov. Na záver si prezreli Námestie svätej Trojice a odmeňovací výlet zakončili pozvaním dona Piatrova na zmrzlinové osvieženie. Veľká vďaka patrí sponzorom odmeňovacieho výletu - rodine Harňákovej a Rade rodičov školy.

     • Nedeľná párty

      17. 6. 2019

      Dňa 9.6.2019 sa uskutočnila na záhrade p. uč Bajčíkovej nedeľná párty. Zúčastnili sa jej žiaci, ale aj rodičia našej školy. Skákalo sa na hrade vláčik Tomáš, ktorý bol venovaný do tomboly na rodičovskej zábave.

     • Základný plavecký výcvik

      18. 6. 2019

      S blížiacimi sa prázdninami pani učiteľky Mgr.Kubová a Mgr.Behanová od 3.júna do 7.júna realizovali pre žiakov 3. a 4.ročníka základný plavecký výcvik v Mestskej plavárni Trenčín. Vedieť plávať patrí k všestrannému rozvoju človeka. Mgr. Kubová, ako inštruktorka plávania,  vynaložila veľké úsilie, aby si žiaci osvojili základy plaveckých štýlov kraula a znak. V posledný deň plaveckého kurzu pani učiteľky pripravili pre malých plavcov aj plavecké preteky. Víťazi boli odmenení diplomami a športovými medailami. Na záver všetci absolventi kurzu dostali ,,mokré vysvedčenie „ a sladkú odmenu. Dúfame, že to ,čo sa za ten týždeň naučili, počas prázdnin aj využijú a svoje zručnosti v plávaní budú naďalej zdokonaľovať.

     • Skrátené vyučovanie

      12. 6. 2019

      Z dôvodu pretrvávania vysokých teplôt sa od 13. 06. 2019 do 14. 06. 2019 upravuje vyučovanie nasledovne :

      Žiaci 1.a 2.ročníka sa učia 4 vyučovacie hodiny -koniec vyučovania 11:25hod.
      Žiaci 3.až 9.ročníka skrátené vyučovanie - 5.hodina končí 11:30hod.
                                                                            - 6.hodina končí 12:15hod.   

     • Ocenenie Márie Farskej

      9. 6. 2019

      Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnilo v Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline oceňovanie žiakov základných cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Žiaci boli ocenení za  ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života.Medzi ocenenými bola i naša žiačka 9.ročníka Mária Farská. Srdečne jej blahoželáme.

     • Vystúpenie žiakov z Mokrohájskej v Bratislave

      6. 6. 2019

      Dňa 31.5. 2019 navštívili našu školu v dopoludňajších hodinách aj handikepovaní študenti z gymnázia na Mokrohájskej v Bratislave pod vedením p. uč. Danky Bauerovej. Ukázali nám, že i napriek postihnutiu sa dá svoj talent rozvíjať a zúročovať. Svojim spevom, hrou na gitare a divadlom obšťastnili srdcia  nejedného z nás. Vystúpenie zanechalo v žiakoch a učiteľoch hlboký emotívny zážitok.

     • Talent školy

      6. 6. 2019

      Dňa 31.5. 2019 sa uskutočnilo v telocvični školy zábavno- súťažné dopoludnie, kde si žiaci našej školy mohli zmerať svoje sily v 4 kategóriach: spev, tanec , hra na hudobný nástroj a akrobacia. V tanci bolo nasledovné umiestnenie: 1. miesto- tanec Girls / Porubanová S., Porubanová L. Štefancová J./, 2. miesto- Spektrum Laura Dance, 3. miesto- Karolína Rendeková – Alone. V speve sa umiestnili na 1. mieste- Alžbetka Čepelová, na 2. mieste – Karolínka Beňová a 3. miesta boli udelené dve: Tatiane Liškovej a Nelke Kolenovej.  V hre na hudobný nástroj obsadili prvé tri miesta týto žiaci: 1. K. Rendeková hra na akordeóne, 2. M. Liška hra na gitaru, 3. M. Štefúnová hra na zobcovú flautu. V poslednej kategórii sa predviedli dvaja súťažiaci s akrobatickými kúskami: 1. miesto získal Tomáš Pecko vo workout  a 2. miesto D. Siekel vo freerun. Hlavnú réžiu pripravila p. uč Bajčíková Slávka.

     • Envirojar I.stupeň

      30. 5. 2019

      Žiaci 1.-3.ročníka sa taktiež zapojili do envirojari v Dubnici nad Váhom. Upratovali okolie našej školy a tak prispeli k ochrane životného prostredia a uvedomili si, že príroda okolo nás potrebuje neustálu ochranu.

     • Dubnická envirojar

      26. 5. 2019

      Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa zeme a dubnickej Envirojari. Dňa 24. mája  žiaci 4. – 9. ročníka v rámci týchto environmentálnych aktivít čistili priestor kalvárie v Dubnici nad Váhom. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, že svojou aktivitou prispeli k skultúrneniu i skrášleniu tohto dôstojného miesta a uvedomili si potrebu ochrany prírody a životného prostredia.

       

       

     • Športová olympiáda I.stupeň ZŠ a predškoláci MŠ

      22. 5. 2019

      Dňa 17.mája si merali sily už 25.krát na športovej olympiáde naši starší žiaci. Aby neboli o nič ukrátení ani tí mladší, pani učiteľky 1.stupňa každoročne pripravia športové dopoludnie aj pre tých mladších. Už druhý rok sa do pretekov zapojili aj predškoláci z našej MŠ. Rozdelení boli do troch kategórií podľa veku, súťažili v 3 disciplínach – hod kriketovou loptičkou, skok z miesta a beh v parku. Nechýbali medaile, diplomy, sladkosti a vecné ceny, o ktoré sa postarali naše spriaznené duše – rodičia našich detí, za čo im chceme aj touto cestou srdečne poďakovať. Na slávnostné odovzdávanie si zo štadióna odskočila aj pani riaditeľka, čo dodalo odovzdávaniu  na vážnosti a deti sa tomu veľmi potešili. Boh požehnal po daždivom týždni krásny slnečný deň, ktorý bol naplnený radosťou, bojovnosťou a pre niekoho aj sklamaním. Ale o rok si to môžu vyskúšať opäť a slzy smútku z nezískanej medaile  premeniť na radosť.

     • Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy

      20. 5. 2019

      Dňa 17. mája sa v priestoroch mestského štadióna v Dubnici nad Váhom konala športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu. Na tohtoročnom  jubilejnom XXV. ročníku organizujúca ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom privítala 284 športovcov z 12 škôl, ktorí si zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach: beh na 60, 600, 800 a 1 000 m; hod kriketom, vrh guľou, skok do diaľky a skok do výšky. Pod krásnou slnečnou oblohou a za výborného povzbudzovania kamarátmi a spolužiakmi sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto škôl: zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, z Katolíckej  ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta   Trenčín , z Katolíckej spojenej školy sv. Michala Nemšová, z Katolíckej spojenej školy Rajec a zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 3 škôl:  z Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera, z Cirkevnej základnej školy Romualda  Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka z Assisi.

      Športové podujatie svojou účasťou podporili aj mnohí významní hostia – primátor mesta Dubnica nad Váhom  Mgr. Peter Volf, v sprievode vedúcej odboru školstva v meste Mgr. Márie Balážovej, a aj poslanec mestského zastupiteľstva  Ing. Emil Suchánek, kňazi - Pavol Piatrov, Anton Červeň a  Vladimír Plášek.

       Vedenie ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom vyjadruje poďakovanie Mestskému úradu   Dubnica nad Váhom za poskytnutie dotácie, ktorá napomohla k realizácii tohto veľkolepého  športového podujatia. Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu dôstojnej oslavy sviatku patróna našej školy, k formovaniu a upevňovaniu  pekných vzťahov medzi cirkevnými školami  a obohatili mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával.      . 

      Na prvých priečkach sa umiestnili aj žiaci z našej školy : A. Bajčíková, L. a T. Lacher, M. Prosňanský, P. Burian, F. Ondráš, J. M. Moško a D. Siekel.

       

     • Úspechy v krajskom kole biologickej olympiády

      12. 5. 2019

      Dňa 7. mája sa v CVČ Považská Bystrica uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. Víťazi okresného kola Marcel Maňák, žiak V. ročníka a Matúš Mačina, žiak IX ročníka opäť zabodovali a získali certifikáty úspešných riešiteľov.V odbornosti zoológia si Marcel spomedzi 13 súťažiacich vybojoval krásne 5. miesto a Matúš v odbornosti geológia 7. miesto. Blahoželáme im a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

       

       

     • Poďakovanie

      26. 4. 2019

      Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ prvýkrát, ako aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru a spokojnosť a rozhodli sa zapísať do našej školy svoje ďalšie dieťa. Potešili nás svojím záujmom a povzbudili nás do ďalšej práce.

      Na našich budúcich školákov sa tešíme v septembri a želáme im veľa úspechov pri plnení školských povinností. Budeme sa snažiť, aby sa vaše deti v našej škole cítili dobre, a aby si osvojili nielen vedomosti, ale i kresťanské a morálne hodnoty, ktoré naša škola ponúka.

     • Biologická olympiáda

      26. 4. 2019

      Dňa 25. apríla sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Žiačky VII. ročníka Bibiána Novosádová a Táňa Lišková sa stali úspešnými riešiteľkami tejto kategórie. Blahoželáme im a ďakujeme im za vzornú a úspešnú  reprezentáciu školy.

     • Mobilné planetárium

      5. 4. 2019

      Dňa 2.4.2019 sa žiaci I.stupňa na malú chvíľu preniesli do vesmíru prostredníctvom mobilného planetária. Bol to pre nich  zážitok a zároveň získanie nových vedomostí o vesmíre,ale i našej planéte. Pre jednotlivé ročníky bolo pripravené i premietanie krátkeho filmu o vode,rastlinách a živote na našej planéte Zem.

     • Matematická pytagoriáda

      29. 3. 2019

      27.3. 2019  sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Pod hájom jubilejný 40. ročník okresného kola pytagoriády. Naša žiačka Lenka Štefúnová zo 4. triedy vybojovala pre našu školu krásne 1. miesto v kategórii P4, Jakubko Repka zo 4. triedy obsadil 4. miesto v kategórii P4 a Terezka Babulíková z piatej triedy 8. miesto  v kategórii P5. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Slávik Slovenska 2019

      26. 4. 2019

      Dňa 17.apríla. sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola Slávik Slovenska 2019. Tatiana Lišková sa vo svojej kategórii umiestnila na 2. mieste, Karolína Beňová na 3. mieste. Týmto sa chceme veľmi poďakovať Ing. Martine Holej za doprovod dievčat hrou na akordeneón. 

     • Beseda so včelárom

      11. 4. 2019

      Dňa 9.apríla 2019 sa žiaci 2.a 3.ročníka zúčastnili besedy s ujom včelárom,ktorý žiakom priblížil remeslo včelárstva a život včiel. Pútavým výkladom zaujal ich pozornosť a nechýbala i ochutnávka sladkého medu.

     • Duchovné obnovy našich žiakov

      3. 4. 2019

      Počas pôstneho obdobia mali naši žiaci 6. -  9. ročníka prežiť chvíle stíšenia  a zamyslenia sa nad niektorými skutočnosťami života. Šiestaci  sa v rámci DO s názvom  „Drakobijec“  snažili „stíňať hlavy draka“  cez rôzne zaujímavé aktivity.  Hlavy  symbolizovali sedem  hlavných hriechov, s ktorými  treba bojovať  nielen počas DO ale predovšetkým v každodennom reálnom živote.                                           
      Žiaci siedmeho až ôsmeho ročníka si počas DO s názvom „ Krása nevinnosti a veľkosť Božieho milosrdenstva“  mohli uvedomiť, že skutočnou  a trvalou krásou človeka je tá vnútorná  - ak si v sebe zachováme „podobu“,  ktorú nám  do duše  vložil Boh pri krste. V našom živote sa však môže stať, že túto krásu hriechmi zašpiníme alebo stratíme... Sviatosťou zmierenia sa však môžme opäť stať krásni vďaka nekonečnému Božiemu milosrdenstvu.

     • Biologická olympiáda

      26. 4. 2019

      Dňa 16.apríla. sa v ZŠ s MŠ Centrum I v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 53. ročníka biologickej olympiády kategórie E. V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojili dvaja žiaci. Z V. ročníka  Marcel Maňák a z  IX. ročníka Jakub Harňák. Do oblasti geológie sa zapojil žiak IX. ročníka Matúš Mačina. Náročnosť úloh veľmi stúpa a to sa  odráža i v klesajúcom počte riešiteľov, pretože príprava vyžaduje veľa času. Naši súťažiaci nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenia. Maňákovi 1. miesto, Mačinovi 2. miesto a Harňákovi 4. miesto.Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme im za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy.  Marcelovi a Matúšovi želáme veľa síl a šťastia 7. mája v krajskom kole.

       

       

     • Filmové predstavenie

      5. 4. 2019

      Dňa 4. apríla 2019 sa žiaci II. stupňa zúčastnili premietania hraného filmu s názvom MOHYLA. Príbeh hovorí o ceste do Štefánikových spomienok, kde nič nie je nemožné...Počas školského výletu na mohylu M. R. Štefánika na Bradle sa Tablet, Anika a Dany ocitnú v spomienkach tohto velikána našich dejín. Objavujú fascinujúci svet, kde je možné čokoľvek, kde sa cestuje v čase aj v priestore bez hraníc. Štefánikove spomienky ožívajú a deti čaká dobrodružstvo ich života. Ocitnú sa v snehom zaviatom Janssenovom observatóriu na Mont Blancu, v Paríži, na Tahiti, aj v ohrození života v prvej svetovej vojne. Na pozadí historických udalosti sa odvíja zároveň príbeh chlapca Martina, ktorý ma prezývku Tablet. Po vzájomnom putovaní so svojimi dvomi spolužiakmi, ktorí sa mu vysmievajú a ponižujú ho, dochádza k veľkému obratu pri záchrane života Aniky. Jeho dvaja kamaráti ho obránia pred výsmechom triedy, lebo pochopia, že Martin je vzácny človek, ktorý im pomohol vrátiť sa z minulosti do reálneho sveta.

     • Preventívna prednáška

      25. 3. 2019

      Dňa 22.3.2019 absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka zaujímavú prednášku o škodlivosti alkoholu na ľudský organizmus. Vykonávali ju žiačky dubnického gymnázia v rámci ročníkového projektu.Preventívna prednáška splnila svoj cieľ nakoľko bola zaujímavá a podnetná.

     • Volejbal-regionálne kolo

      21. 3. 2019

      Dnes 21.3. sme sa s chlapcami zúčastnili regionálneho kola v žiackom volejbale v Púchove na ZŠ Gorazda. Okrem majstrov Slovenska Púchovčanov sa nám podarilo zdolať Považskú Bystricu a umiestnili sme sa na peknom 2. mieste. Ďakujeme chlapcom za všetky víťazstvá v tejto sezóne a dúfame, že sa im bude takto dariť aj na stredných školách, ktoré si vybrali.

     • Ekotopfilm

      15. 3. 2019

      Dňa 14.3.2019 sa žiaci 1.a 2. stupňa zúčastnili v rámci prierezovej témy Enviro-Ekotopfilmu: Na konci evolúcie nie je krása.
      Žiaci si mali možnosť pozrieť päť krátkych filmov :Vždy zelený les
                                                                                        Boxík v prírode
                                                                                        Zem v mojich rukách je bez vody
                                                                                        Na linke je príroda
                                                                                        Život na vlásku
      Jednotlivé filmy poukazovali na nevyhnutnosť ochraňovať našu planétu a všetko živé pred ľuďmi ktorí sa ,,ženú,, za bohatstvom a peniazmi na úkor našej planéty.

                        

     • Tehlička pre Kéralu

      14. 3. 2019

      V piatok 1.3.2019 navštívila našu školu vzácna návšteva misijná doborovoľníčka Veronika Rendeková, ktorá našim žiakom aspoň trochu priblížila život v chudobnej krajine Kérale, postihnutej prírodnou katastrofou. Krátky film, prezentácia, fotky zanechali v niektorých z nás hlboké výzvy na zapojenie sa do každoročného projektu Tehlička pre Kéralu. Preto prosíme rodičov aj deti o podporu pre obyvateľov tejto krajiny. Fotky nájdete TU.

     • Testovanie 9

      13. 3. 2019

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2019

      3. apríla 2019 (streda)

      Komu je testovanie určené:

      žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

       

      Aké predmety sa testujú:

      • slovenský jazyk a literatúra

      • matematika

      Aký rozsah učiva sa testuje:

      obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii – Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) v Slovenskej republike. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

       

      Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

      pomocné papiere na výpočty označené menovkou- žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky,

      prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

       guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

       

       

      Zakázané pomôcky:

      mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.

       

      Náhradný termín:

      • 16. a 17. apríl 2019 (utorok, streda)

      • Bude konať v príslušných krajských mestách - ( Trenčín )

      • Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

      Informácie na www.nucem.sk/Testovanie9

       

     • Hviezdoslavov Kubín I.stupeň

      3. 3. 2019

      Vo štvrtok 28.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde si zmerali žiaci 1. stupňa svoje recitátorske sily. V poézii sa umiestnili žiaci 4. ročníka na všetkých 3 miestach: 1. miesto- Paulínka Bezecná, 2. miesto- Matej Liška, 3. miesto - Nellka Kolenová. V kategórii prózy to tentokrát mala porota veľmi náročné nakoľko výkony detí boli veľmi vyrovnané. Nakoniec sa však rozhodla udeliť 1. miesto Karolíne Eme Rendekovej zo 4. triedy, 2. miesto Lenke Štefúnovej zo 4. triedy, 3. miesto Ráchel Repkovej z 2. ročníka a špeciálnu cenu poroty získal za výber ukážky a interpretáciu Jakubko Repka zo 4. ročníka. Do okresného kola postupujú: Paulínka Bezecná a Karolína Ema Rendeková. Všetkým víťazom blahoželáme.

     • Hviezdoslavov Kubín II.stupeň

      3. 3. 2019

      Dňa 25. 2. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese prózy a poézie pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci precítene predniesli svoje ukážky, za ktoré im publikum detí udelilo búrlivý potlesk. Spomedzi účinkujúcich napokon postupujú do okresného kola títo žiaci: T. Lišková, K. Beňová a A. Čepelová. Všetci recitátori získali diplom a srdečnú gratuláciu

     • Karneval

      27. 2. 2019

      Dňa 19.2.2019 sa naša telocvična opäť po roku premenila na miesto, v ktorom sa stretli nezvyčajné ,ale najmä zaujímavé masky. Tento rok k nám zavítali Ping a Pong, zdravý šalát i hrozno, práčka,ale i rozprávkové bytosti a zvieratká.Všetci sa spolu zabávali, zasúťažili si a samozrejme nechýbalo oceňovanie najlepších a najkreatívnejších masiek. 

     • Basketbal

      25. 2. 2019

      20.2.2019 sa podarilo našim chlapcom v Novej Dubnici, vybojovať 2. miesto v okresnom kole basketbalu, za čo im patrí veľká vďaka. Jedná sa o Lukáša Lachera , Michala Prosňanského, Petra Buriana, Dominika Siekla, Jakuba Harňáka a Mareka Mošku.

     • Geografická olympiáda

      12. 2. 2019

      Dňa 7.2.2019 sa v ZŠ s MŠ C I Dubnica nad Váhom konalo okresné kolo geografickej olympiády . Timotej Václav zo 7. triedy sa zo 16 súťažiacich  umiestnil na 1. mieste. Blahoželáme  a zároveň ďakujeme za prípravu  pani učiteľke Drusovej.

     • Ples rodičov a priateľov školy

      5. 2. 2019

      V sobotu 2.2.2019 sa konal v reštaurácii Lavante tradičný ples rodičov a priateľov našej školy. Ples otvorila mladá talentovaná hudobníčka z Dolnej Poruby Viktória Tarabová spolu s kapelou , ktorá nás svojim spevom naladila na príjemnú nôtu. Na ples prijal pozvanie aj novozvolený pán primátor Peter Wolf a zaželal nám príjemnú zábavu. Do tanca hrala hudobná skupina A je to , ktorá svojim repertoárom roztancovala nejedného z nás. O chutnú večeru a pečené prasiatko po polnoci sa postarala reštaurácia Lavante, o výzdobu a občerstvenie sa starali rodičia a žiaci našej školy, ktorým touto cestou ďakujeme. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník tradičného školského plesu a dúfame, že aj Vás tam privítame .

     • Basketbal

      4. 2. 2019

      31.1.2019 sa podarilo chlapcom z deviateho ročníka Michalovi Prosňanskému, Lukášovi Lacherovi, Dominikovi Sieklovi, Marekovi Moškovi a Andrejovi Gulišovi vybojovať postup do obvodného kola basketbalu krásnym 1. miestom. Týmto im gratulujeme.

     • Vianočné trhy

      11. 12. 2018

      Už pár týždňov dozadu sa na našej škole ukázali veľmi šikovné ruky žiakov,učiteľov i rodičov  a ich počet postupne vzrastal. Žiakom, učiteľom, ba aj viacerým rodičom vychádzali spod rúk zaujímavé výrobky. Boli to pohľadnice, ozdoby, medovníky a ešte všeličo iné. Každý prispel svojou troškou. Už tu sa vytvárala pekná rodinná atmosféra. Ale prečo taký ruch?
      Vyvrcholilo to na druhú adventnú nedeľu
      9.12.2018. Všetko to boli prípravy na Vianočné trhy. Celé nedeľné predpoludnie bolo v katolíckom dome pri kostole sv. Jakuba celkom rušno. Ľudia mali možnosť pokochať sa v tejto výstave pestrých nápadov, odniesť si domov to, čo ich najviac oslovilo a tým podporiť našu školu. Miestami sa tu ozývali sympatické výkriky: „Lokše!“, ktoré pozývali k malému občerstveniu. Rovnako milé bolo aj občerstvenie pri kávičke či čaji a zákuskoch v rohu miestnosti.
      „Taká pekná rodinná akcia,“ zhodnotila tento čas jedna staršia pani. Žiaci (aktuálni aj bývalí), učitelia, rodičia a ďalší priatelia školy dodali tomuto podujatiu sympatický rodinný nádych.
      Ďakujeme zo srdca všetkým a prajeme požehnané sviatky.

                                                                                                                                   

     • Advent

      12. 12. 2018

      Od začiatku adventu má naša škola krásny adventný veniec. K jeho výzdobe prinesením doma napečených medovníčkovprispeli žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, na výrobe venca a jeho následnom zdobení sa zúčastnili žiačky piateho a siedmeho ročníka.Adventný veniec, na ktorom každé ráno horia sviece, môžete vidieť pri vstupe do budovy školy vedľa šatní.

     • A slovo bolo u Boha

      11. 12. 2018

      Dňa 7. 12. 2018 sa uskutočnil XXVI. ročník súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy pod názvom ...A SLOVO BOLO U BOHA. V krajskom kole reprezentovali našu školu štyri žiačky. Tri získali diplom za účasť a Monika Štefúnová, žiačka siedmeho ročníka, obsadila 3. miesto v kategórii próza. Dievčatám vrelo ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Technická olympiáda

      10. 12. 2018

      Dňa 29.11.2018 sa žiaci Benko Tomáš, Ondráš  Filip , Novosádová Bronislava  zúčastnili Okresného kola Technickej olympiády . Tomáš a Filip  sú úspešnými  riešiteľmi v kategórii A - obsadili  5. miesto, Bronka  bola druhá najlepšia v B kategórii. Blahoželáme.

     • Poďakovanie

      30. 11. 2018

      Chceli  by sme vyjadriť veľké poďakovanie v mene školy pánovi Jurigovi, ktorý daroval sponzorsky športové pomôcky: hokejky, lopty, fitnes potreby, rôzne rakety, švihadlá, kruhy a iné našim žiakom, v celkovej hodnote 1000€. Srdečné Pán Boh zaplať.