Novinky

 • Poďakovanie

  Dňa 29.6.2020 nám pripadla milá povinnosť,poďakovať sa nášmu duchovnému sprácovi školy don Piatrovovi za tri vzácne roky,ktoré strávil v našej škole a bol nám duchovnou útechou v čase radosti i v neľahkých časoch.Don Piatrov, prajeme Vám mnoho Božích požehnaní na Vašej ďalšej ceste.

 • Duchovná obnova učiteľov školy

  Záver školského roka sa niesol v duchu vďačnosti. Vďačnosť a sila eucharistie, ktorá uzdravuje, bola taktiež témou poslednej duchovnej obnovy učiteľov našej školy, ktorú si pripravil duchovný správca školy don Piatrov. Povzbudení slovami prednášky a Sv. písmom z knihy Deuteronómium, sviatosťou zmierenia a sv. omšou, sme sa rozlúčili s nezvyčajným školským rokom.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  V pondelok, 29. júna 2020 na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Žiaci celej školy sa zúčastnili na sv. omši v kostole sv. Jakuba, ktorú naši odchádzajúci žiaci krásne animovali. Do ďalšej etapy ich života im zo srdca prajeme, aby zostali verní hodnotám, ktoré ich život urobia skutočne šťastnými.

 • Oceňovanie žiakov 9. ročníka

  Naši najúspešnejší deviataci, boli dnes prijatí u primátora mesta Mgr. Petra Wolfa spolu s ostatnými žiakmi z dubnických škôl.

 • Oceňovanie žiakov cirkevných škôl Žilinskej diecézy

  Oceňovanie žiakov cirkevných škôl Žilinskej diecézy sa uskutočnilo vo štvrtok 11.6. 2020 v Žiline. Z našej školy ocenil otec biskup Filipa Ondráša. Prajeme mu veľa Božích milostí v ďalšom živote.

 • Letný tábor

                                                          LETNÉ DOBRODRUŽSTVO

  • Termín: 27. júl – 31. júl 2020
  • Miesto: Dubnica nad Váhom + výlety mimo mesta
  • Určený pre: deti od 6 do 15 rokov (prioritne z CZŠ, max. 45 detí)
  • Cena: 50€
  • Prihlasovanie: osobne na CZŠ do 26.6. 2020 Mgr. Kubová
 • Nástup detí do MŠ a ZŠ od 1.6. 2020

  Nástup detí do MŠ a ZŠ od 1.6. 2020

  Milí rodičia,

  riaditeľstvo školy vypracovalo organizačné pokyny k priebehu výchovy a vzdelávania detí v MŠ a žiakov ZŠ od 1.6.2020. Tieto pokyny si môžete stiahnuť tu: 

  Organizacia_vychovy_a_vzdelavania_v_MS.docx

  Organizacia_vychovy__a_vzdelavania__v_ZS.docx


 • Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

  Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

  Zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 30. apríla do 31. mája 2020Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

  Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

  MOŽNOSTI ZÁPISU:

  1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

   

  2. POŠTOU - Zo stránky školy si stiahnete Prihlášku detí do MŠ a Dotazník, vyplníte ich a pošlete poštou na adresu:

            ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

  Dokumenty si môžete stiahnuť TU:

  Prihlaska_deti_do_MS(4).doc

  dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

   

  3. OSOBNE - Kto nemá možnosť stiahnuť si žiadosť prostredníctvom internetu, môže si prísť zapísať dieťa osobne do materskej školy, kde  dostane prihlášku, vypíše si ju svojim perom a hneď odovzdá. Osobný zápis prebehne v dňoch 6. mája, 13. mája a 20. mája 2020 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rodičia budú vstupovať po jednom, s ochranným rúškom a v rukaviciach).    

  Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

  TEŠÍME SA NA VÁS!

 • Sviatok nášho patróna

  Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio :-) Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

  Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

  Taktiež ho prosme o príhovor za zažehnanie koronakrízy.

  Sv. Dominik Savio, oroduj za nás!

  Modlitba

  Svätý Dominik Savio, v škole Don Bosca si sa naučil chodiť po chodníkoch mladíckej svätosti. Pomôž nám, napodobňovať tvoju lásku k Ježišovi a Márii a tvoju horlivosť pre záchranu duší. Vypros nám milosť, aby sme sa aj my so všetkou rozhodnosťou snažili vyhýbať sa hriechu a pracovali pre Kráľovstvo Božie, dosiahnuc tak svoju večnú spásu a iným na tejto ceste pomáhali. Amen 

       

 • Informácie -prihlášky na SŠ

  Oznamujeme  rodičom a žiakom 9. ročníka, že podpisovanie prihlášok na štúdium v strednej škole sa uskutoční 13.5.2020 (streda) v čase:
  od 10.00 do 12.00 hod. a  od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch základnej školy.

  Podpisovanie prihlášok sa uskutoční za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení:
  - vstup do budovy bude umožnený len s rúškom

  - treba dodržiavať potrebné rozostupy

  - každý si prinesie vlastné pero

  Podpísať prihlášky príde žiak a jeden zákonný zástupca.

  Na základe usmernenia ministra školstva  prihláška nemusí byť potvrdená lekárom.

   

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU

  OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU

  Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020:

  V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia nasledujúce usmernenie na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie:

   Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia:

  Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa bude realizovať:

   • formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 
   • pomenovaním pozitívnych výsledkov,
   • pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov,
   • hodnotením úspešnosti, ktorá bude vyjadrená percentami a bodmi 
   • Počas priebežného hodnotenia sa bude prihliadať na individuálne možnosti vzdelávania žiakov (technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie v rodine).

  Záverečné hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutoční na konci druhého polroka. Jeho cieľom bude čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

  Hodnotenie sa uskutoční nasledovne:

  1. V prvom a prípravnom ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.
  2. V druhom až deviatom ročníku budú vyučovacie predmety klasifikované známkou s výnimkou predmetov uvedených v bode 3.
  3. Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania nám neumožňujú naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou plnohodnotnou realizáciou nebudú klasifikované známkou:

            výchovné predmety vo všetkých ročníkoch: TSV, HUV, VYV, PVC, THD, INF, OBN, KNB – 5.-9. roč.

      4. Upozorňujeme na skutočnosť, že v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť

          pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa základnej školy, ktorí zo                        subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie          pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v                     školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

    5.  V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa základnej školy, ktorí v 1. polroku dostali známku                       nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky             najneskôr do 31.8.2020.

 • Prijímacie konanie a prihlášky na SŠ - aktualizácia

  Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

  Podrobnosti o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na:  Rozhodnutia ministra školstva k organizácii prijímacieho konania na SŠ

  Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

  1. Podrobné informácie o možnostiach podávania prihlášok žiakov ( 9.ročník) na SŠ    zverejníme najneskôr 7. mája 2020.

  2. Odporúčame sledovať www stránku školy.

  3. V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu
   Mgr. Drobcovú na emailovej  adrese:  drobcovaj@azet.sk

 • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka

  Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov.

  Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka a Prípravného ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti Vašich detí, prostredníctvom elektronickej formy prihlasovania, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (rodič si vytlačí prihlášku a zašle škole na adresu: ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom). Tu je dostupná ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Ďalšie možnosti a viac informácií nájdete v ľavom menu Zápis do 1. ročníka a Zápis do Prípravného ročníka. 

  Ďakujeme za Vašu dôveru a pochopenie.

  Podrobnejšie informácie čo škola ponúka nájdete TU: Plagat_-_prvy_rocnik_2020.doc

 • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka

  Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka

  Ponúkame pre žiakov 4. a 5. ročníka možnosť zapísať sa do piateho a šiesteho ročníka v školskom roku 2020/2021. Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v Dubnici nad Váhom, ako aj v celej Žilinskej diecézy. Vo výučbe využívame individuálny prístup k žiakom, ako aj prvky vysoko efektívneho učenia.

  Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú obnovené priestory školy, interaktívne tabule vo všetkých triedach, nové a moderné učebne informatiky, biológie a techniky, jazykové laboratórium. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

  Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od siedmeho ročníka nemecký jazyk. Posilnená je výučba matematiky a prírodovedných predmetov. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť. Na škole pracujú aj 2 súkromné ZUŠ.

  Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce.

  Vzhľadom na súčasnú situáciu vyplňte elektronickú prihlášku /vľavo na lište/ a my Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ

  	OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ

  Vážení rodičia deviatakov, milí deviataci.

  Podľa usmernenia ministra školstva je termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

  1. Sledujte pravidelne www stránku školy.

  2. Konečné rozhodnutie výberu strednej školy budeme zisťovať po 1. máji 2020 .

  3. Potvrdenie o prijatí na Duálne vzdelávanie sa prikladá k prihláške (kópia). Týka sa to len žiakov, ktorí takéto potvrdenie majú.

  Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

  V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu na mailovej adrese: zssds@stonline.sk

   

 • Oznam pre rodičov detí MŠ

  Oznam pre rodičov detí MŠ

  Milí rodičia,

  keďže je prevádzka MŠ zatvorená až do odvolania po dohode so zriadovateľom školy Vás prosíme, aby ste neuhrádzali platbu za stravu ani za školné v mesiaci apríl 2020. O každej zmene, či novej informácii Vás budeme okamžite informovať.

 • Opatrenia ministerstva školstva

  Opatrenia ministerstva školstva

  Vážení rodičia, podľa najnovšieho rozhodnutia ministra školstva je vyučovanie prerušené až do odvolania.

  Vieme, že situácia je náročná pre všetky strany a vyžaduje si dávku trpezlivosti. Každý učiteľ sa snaží nájsť vhodný spôsob ako "učiť" v tejto situácii. Zatiaľ zadávajú kolegovia úlohy podľa dohody každý pondelok, stredu a v piatok v dopoludňajších hodinách a majú dávať žiakom dostatok času na spracovanie.

  V prípade, že by sa vyskytli nejaké problémy,  tak to konzultujte s daným učiteľom a keď žiak nestíha, vždy sa to dá ospravedlniť a vysvetliť si veci, dohodnúť sa na postupe.

  Prosíme Vás o spätnú väzbu pre učiteľov, aby mali odozvu či a ako žiak pracuje.

  Ďakujeme za spoluprácu. Prajem veľa zdravia a síl.

   

 • Vysielanie RTVS

  Vysielanie RTVS

  Vážení rodičia,dávame do pozornosti aktivitu RTVS do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Na jej výrobe spolupracuje s učiteľmi z viacerých neziskových organizácií.Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

 • Usmernenie ministerky školstva

  Usmernenie ministerky školstva

  V prílohe si môžete prečítať usmernenie MŠVVaŠ k momentálnej situácii na Slovensku v súvislosti koronavírusom. Školy zostávajú zatvorené od 16.3. do 27.3. 2020. V prípade zmien vás budeme informovať.

  Prostredníctvom emailov budú žiakom zasielané domáce úlohy vždy v pondelok, stredu a v piatok. Prosíme rodičov, aby žiakov kontrolovali a viedli ich k zodpovednosti, aby tento čas využili zmysluplne a efektívne. Pripomíname, že nejde o prázdniny. Je dôležité, aby sa žiaci zdržiavali doma, nestretávali sa na ihriskách a v nákupných centrách a na verejných priestranstvách.

  Zostávame spojení v modlitbách a veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

  Mgr. Monika Pastieriková, r.š.

   

  usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

 • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

  Usmernenie k šíreniu koronavírusu
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria