Novinky

 • Matematický klokan-vyhodnotenie

  V jeden deň, 21.marca 2019, sa  konala naraz  na štyroch kontinentoch zemegule a 1 500 školách Slovenska najväčšia medzinárodná súťaž Matematický klokan. V našej škole matematické úlohy riešilo 6 prvákov, 12 druhákov, 2 tretiaci, 4 štvrtáci, 3 piataci a 4 siedmaci. Všetci získali minimálne účastnícky diplom a malý darček. Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrejko (2.B) a Gunárová Lesia Ellen (3.) získali diplom úspešných riešiteľov. Babulíková Terezka (5.) získala diplom úspešnej riešiteľky a aj diplom školského šampióna. Srdečne gratulujeme!

                 

 • Expert geniality show

  Celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5.-9. ročníka sa tento školský rok zúčastnilo 9 žiakov. Žiaci odpovedali na otázky z rôznych oblastí. Mohli si vybrať dve témy – Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Tajomstvá prírody, Mozgolamy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Do you speak english?, Góly body, sekundy.  Najlepšie z našich žiakov dopadol Adam Mikula zo 6.ročníka. Gratulujeme!

 • Všetkovedko

  Našich 15 žiakov 2.- 4. ročníka sa zúčastnilo aj tento školský rok jubilejného 10.ročníka súťaže o najbystrejšieho medzi najbystrejšími pod názvom Všetkovedko. Riešili otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli –  prírodoveda, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú cenu. A ak sa zaradil medzi 30% najlepších riešiteľov, získal titul a diplom Všetkovedko a peknú cenu. Najúspešnejší na škole získal titul a diplom Všetkovedo školy a cenu.
  Titul a diplom Všetkovedko získali Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrej (2.B), Pišojová Klárka (2.B), Gajdošová Marika (2.B), Gunárová Lesia Ellen (3.).
  Zachar Ondrej (2.B) získal titul Všetkovedko i titul Všetkovedko školy.
  Srdečne gratulujeme!

 • Florbalový a futbalový turnaj

  Tradične sa na konci školského roku v spolupráci s odchádzajúcimi deviatakmi konal školský turnaj vo futbale chlapcov a turnaj vo florbale dievčat. Po spoločnom nástupe a podaní organizačných inštrukcií sa najskôr odohral jeden zápas dvoch zmiešaných družstiev chlapcov vo futbale na školskom ihrisku. Potom hrali medzi sebou formou každý s každým tri družstvá dievčat florbal v telocvični.  Na záver boli výsledky turnajov spoločne vyhodnotené a družstvá odmenené. Odmenu si zaslúžil i žiak 9.ročníka, Dominik Siekel, ktorý sa ochotne ujal rozhodcovskej píšťalky v oboch turnajoch a robil to skutočne zodpovedne.

 • Pobyt v prírode

  V posledný školský týždeň 26.6.2019 sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali do prírody. Neďaleko Ilavy v Klobušiciach sa nachádza  výbeh diviakov, rozľahlá ohrada priamo v lese, cez ktorú preteká malý horský potôčik. O diviaky sa starajú miestni horári, ale i my sme im priniesli zbytky suchého pečiva. Neďaleko je aj malá kaplnka, kde sme sa nezabudli zastaviť. V priamej blízkosti pri obore sa nachádza  ohnisko, kde si žiaci mohli opiecť špekačky alebo slaninku. Potom sme pokračovali v malej pešej turistike, zdolávali terénne nerovnosti, určovali poľné, lúčne, liečivé i jedovaté rastliny. Nakoniec sa triedy rozdelili. Tretiaci pokračovali pešo do Ilavy na malé občerstvenie u zmrzlinára a u triednej pani učiteľky. I štvrtácka pani učiteľka pozvala svojich žiakov domov na malé občerstvenie.

 • Školský výlet 1.stupeň

  V posledný školský týždeň 25.júna 2019 navštívili žiaci 1.stupňa spolu s triednymi učiteľkami dve turisticky zaujímavé miesta Malých Karpát. Najskôr sme navštívili jaskyňu Driny, ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Všetkých nás uchvátila čarokrásna kvapľová výzdoba. Potom sme sa zastavili pozrieť si  miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Mohyla, ktorá sa nachádza na vrchu Bradlo a je zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, nám okrem svojej majestátnosti poskytla aj široký výhľad na okolitú krajinu.
   

 • Odmeňovací výlet

  Dňa 19.6. sa žiaci našej školy zúčastnili na odmeňovacom  výlete v Banskej Štiavnici. Navštívili banské múzeum v prírode – štôlňu Bartolomej a neuveriteľné vodné dielo – štiavnické tajchy. V baníckom plášti s prilbou a s lampášom zažili na vlastnej koži podmienky, v ktorých tu kedysi baníci ťažili. Prehliadková trasa ich zoznámila s banským dielom zo 17. – 19. storočia, starými banskými nástrojmi a zariadením. Potom pokračovali prehliadkou prekrásneho barokového kaštieľa vo Svätom Antone. Okrem nádherných interiérov s pôvodným nábytkom ich zaujala aj dlhá chodba s veľkým množstvom loveckých trofejí a zlatý salón. Obdivovali aj poľovnícku expozíciu, ktorú tvorilo oddelenie poľovných zbraní a miestnosti sokoliarstva, rybárstva, poľovných psov, vodných, poľných, lesných a vysokohorských živočíchov. Na záver si prezreli Námestie svätej Trojice a odmeňovací výlet zakončili pozvaním dona Piatrova na zmrzlinové osvieženie. Veľká vďaka patrí sponzorom odmeňovacieho výletu - rodine Harňákovej a Rade rodičov školy.

 • Letný denný tábor ,,ILUSIA,,

  Pozývame deti od 7 do 15 rokov 

  Termín: 29.júl - 2.august 2019
  Miesto: Dubnica nad Váhom+výlety mimo mesta
  Cena:50 Euro
  Prihlasovanie:osobne na CZŠ do 28.6.2019 Mgr.Kubová

   

 • Exkurzia Kittsee

  V piatok 14.6.2019 sa naša škola zúčastnila poznávacieho výletu do Kittsee v Rakúsku. Nachádza sa tu čokoládovňa, ktorá ročne vyprodukuje niekoľko ton čokolády do celého sveta. Na nádvorí nového zámku sme si urobili piknik a na záver sme sa vybrali do nákupného centra.

 • Nedeľná párty

  Dňa 9.6.2019 sa uskutočnila na záhrade p. uč Bajčíkovej nedeľná párty. Zúčastnili sa jej žiaci, ale aj rodičia našej školy. Skákalo sa na hrade vláčik Tomáš, ktorý bol venovaný do tomboly na rodičovskej zábave.

 • Základný plavecký výcvik

  S blížiacimi sa prázdninami pani učiteľky Mgr.Kubová a Mgr.Behanová od 3.júna do 7.júna realizovali pre žiakov 3. a 4.ročníka základný plavecký výcvik v Mestskej plavárni Trenčín. Vedieť plávať patrí k všestrannému rozvoju človeka. Mgr. Kubová, ako inštruktorka plávania,  vynaložila veľké úsilie, aby si žiaci osvojili základy plaveckých štýlov kraula a znak. V posledný deň plaveckého kurzu pani učiteľky pripravili pre malých plavcov aj plavecké preteky. Víťazi boli odmenení diplomami a športovými medailami. Na záver všetci absolventi kurzu dostali ,,mokré vysvedčenie „ a sladkú odmenu. Dúfame, že to ,čo sa za ten týždeň naučili, počas prázdnin aj využijú a svoje zručnosti v plávaní budú naďalej zdokonaľovať.

 • Skrátené vyučovanie

  Z dôvodu pretrvávania vysokých teplôt sa od 13. 06. 2019 do 14. 06. 2019 upravuje vyučovanie nasledovne :

  Žiaci 1.a 2.ročníka sa učia 4 vyučovacie hodiny -koniec vyučovania 11:25hod.
  Žiaci 3.až 9.ročníka skrátené vyučovanie - 5.hodina končí 11:30hod.
                                                                        - 6.hodina končí 12:15hod.   

 • Bodka za školou

 • Ocenenie Márie Farskej

  Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnilo v Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline oceňovanie žiakov základných cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Žiaci boli ocenení za  ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života.Medzi ocenenými bola i naša žiačka 9.ročníka Mária Farská. Srdečne jej blahoželáme.

 • Vystúpenie žiakov z Mokrohájskej v Bratislave

  Dňa 31.5. 2019 navštívili našu školu v dopoludňajších hodinách aj handikepovaní študenti z gymnázia na Mokrohájskej v Bratislave pod vedením p. uč. Danky Bauerovej. Ukázali nám, že i napriek postihnutiu sa dá svoj talent rozvíjať a zúročovať. Svojim spevom, hrou na gitare a divadlom obšťastnili srdcia  nejedného z nás. Vystúpenie zanechalo v žiakoch a učiteľoch hlboký emotívny zážitok.

 • Talent školy

  Dňa 31.5. 2019 sa uskutočnilo v telocvični školy zábavno- súťažné dopoludnie, kde si žiaci našej školy mohli zmerať svoje sily v 4 kategóriach: spev, tanec , hra na hudobný nástroj a akrobacia. V tanci bolo nasledovné umiestnenie: 1. miesto- tanec Girls / Porubanová S., Porubanová L. Štefancová J./, 2. miesto- Spektrum Laura Dance, 3. miesto- Karolína Rendeková – Alone. V speve sa umiestnili na 1. mieste- Alžbetka Čepelová, na 2. mieste – Karolínka Beňová a 3. miesta boli udelené dve: Tatiane Liškovej a Nelke Kolenovej.  V hre na hudobný nástroj obsadili prvé tri miesta týto žiaci: 1. K. Rendeková hra na akordeóne, 2. M. Liška hra na gitaru, 3. M. Štefúnová hra na zobcovú flautu. V poslednej kategórii sa predviedli dvaja súťažiaci s akrobatickými kúskami: 1. miesto získal Tomáš Pecko vo workout  a 2. miesto D. Siekel vo freerun. Hlavnú réžiu pripravila p. uč Bajčíková Slávka.

 • Envirojar I.stupeň

  Žiaci 1.-3.ročníka sa taktiež zapojili do envirojari v Dubnici nad Váhom. Upratovali okolie našej školy a tak prispeli k ochrane životného prostredia a uvedomili si, že príroda okolo nás potrebuje neustálu ochranu.

 • Dubnická envirojar

  Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa zeme a dubnickej Envirojari. Dňa 24. mája  žiaci 4. – 9. ročníka v rámci týchto environmentálnych aktivít čistili priestor kalvárie v Dubnici nad Váhom. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, že svojou aktivitou prispeli k skultúrneniu i skrášleniu tohto dôstojného miesta a uvedomili si potrebu ochrany prírody a životného prostredia.

   

   

 • Športová olympiáda I.stupeň ZŠ a predškoláci MŠ

  Dňa 17.mája si merali sily už 25.krát na športovej olympiáde naši starší žiaci. Aby neboli o nič ukrátení ani tí mladší, pani učiteľky 1.stupňa každoročne pripravia športové dopoludnie aj pre tých mladších. Už druhý rok sa do pretekov zapojili aj predškoláci z našej MŠ. Rozdelení boli do troch kategórií podľa veku, súťažili v 3 disciplínach – hod kriketovou loptičkou, skok z miesta a beh v parku. Nechýbali medaile, diplomy, sladkosti a vecné ceny, o ktoré sa postarali naše spriaznené duše – rodičia našich detí, za čo im chceme aj touto cestou srdečne poďakovať. Na slávnostné odovzdávanie si zo štadióna odskočila aj pani riaditeľka, čo dodalo odovzdávaniu  na vážnosti a deti sa tomu veľmi potešili. Boh požehnal po daždivom týždni krásny slnečný deň, ktorý bol naplnený radosťou, bojovnosťou a pre niekoho aj sklamaním. Ale o rok si to môžu vyskúšať opäť a slzy smútku z nezískanej medaile  premeniť na radosť.

 • Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy

  Dňa 17. mája sa v priestoroch mestského štadióna v Dubnici nad Váhom konala športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu. Na tohtoročnom  jubilejnom XXV. ročníku organizujúca ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom privítala 284 športovcov z 12 škôl, ktorí si zmerali svoje sily v týchto súťažných disciplínach: beh na 60, 600, 800 a 1 000 m; hod kriketom, vrh guľou, skok do diaľky a skok do výšky. Pod krásnou slnečnou oblohou a za výborného povzbudzovania kamarátmi a spolužiakmi sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci z týchto škôl: zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica, zo ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, z Cirkevnej základnej školy sv. Margity Púchov, z Katolíckej  ZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin, zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta   Trenčín , z Katolíckej spojenej školy sv. Michala Nemšová, z Katolíckej spojenej školy Rajec a zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom. Zo Žiliny nás svojou účasťou potešili žiaci z 3 škôl:  z Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera, z Cirkevnej základnej školy Romualda  Zaymusa a z Gymnázia sv. Františka z Assisi.

  Športové podujatie svojou účasťou podporili aj mnohí významní hostia – primátor mesta Dubnica nad Váhom  Mgr. Peter Volf, v sprievode vedúcej odboru školstva v meste Mgr. Márie Balážovej, a aj poslanec mestského zastupiteľstva  Ing. Emil Suchánek, kňazi - Pavol Piatrov, Anton Červeň a  Vladimír Plášek.

   Vedenie ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom vyjadruje poďakovanie Mestskému úradu   Dubnica nad Váhom za poskytnutie dotácie, ktorá napomohla k realizácii tohto veľkolepého  športového podujatia. Veľká vďaka patrí rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín, členom ľahkoatletického klubu TJ Spartak v Dubnici nad Váhom a všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu dôstojnej oslavy sviatku patróna našej školy, k formovaniu a upevňovaniu  pekných vzťahov medzi cirkevnými školami  a obohatili mladých ľudí o hodnoty, ktoré Dominik Savio vyznával.      . 

  Na prvých priečkach sa umiestnili aj žiaci z našej školy : A. Bajčíková, L. a T. Lacher, M. Prosňanský, P. Burian, F. Ondráš, J. M. Moško a D. Siekel.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria