• Školský podporný tím

    • Školský podporný tím

      Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom

     Hlavné úlohy  školského podporného tímu:

     • Účasť na zápise žiakov do prvého ročníka
     • Vyhľadávanie detí v riziku ( dotazníky, swot analýzy, depistáže,, náhodné sledovania a pozorovania v triedach, rozhovory s učiteľmi)
     • Príchod nových žiakov do školy  - zabezpečuje komplexný systém prijímania nového žiaka.
     • Všeobecná prevencia – preventívne aktivity s celými triedami ( preventívne programy, psychohry, artefiletika, ranné kruhy, policajná prevencia, besedy proti extrémizmu, sústredenia, školy v prírode)
     • Zmeraná intervencia u detí, rodičov a učiteľov
     • Jednoduchá intervencia žiaka či dvojice, skupiny – bitka, nezhody v triede, konflikty, nezvyčajná udalosť menšieho charakteru.
     • Špeciálno – pedagogická intervencia  - sedenie s deťmi v rámci špecifických predmetov
     • Pedagogická intervencia s asistentmi u detí so ŠVVP
     • Psychologická intervencia – nepravidelná skríningová ( sledovanie rizikového javu) , pravidelné sedenia s dieťaťom alebo triedou
     • Terapia – individuálna a skupinová práca s deťmi a vážnejšími problémami
     • Spolupráca s ostatnými organizáciami – CPPPaP, krízové centrá, LVS, DC......)
     • Realizovanie výchovných komisií, zasadnutí s rodičmi, rodičovské združenia.
     • Pravidelné porady
     • Vzdelávanie tímu mimo školy
     • Poskytovanie vzdelávania, sprevádzania a supervízie pre iné podporné tímy, skolenia, šírenie dobrej praxe, publikovanie, účasť v projektoch a podobne.

     Zloženie školského podporného tímu:

     1. Koordinátor tímu – Mgr. Ivana Loduhová
     • Úlohou je koordinovať vzniknutý tím, informuje jednotlivých členov tímu o postupoch a riešeniach. Zodpovedá za jednotlivé kroky, ktoré sa podniknú v prípade riešenia problémov dieťaťa/žiaka.
     1. Supervízor tímu – Mgr. Denisa Kulichová
     • Odporný garant tímu. Poskytuje poradenstvo tímu.
     1. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Denisa Kulichová, Mgr. Ivana Loduhová, Ing. Janka Mikušková
     • Poskytujú starostlivosť deťom s poruchami učenia, cez špecializované predmety, podľa svojho rozvrhu, ale zúčastňujú sa aj stretnutí výchovných komisií, usmerňujú činnosť učiteľov u integrovaných žiakov. Môže zabezpečovať  prvá odborný intervenčný kontakt pri riešení problémov v správaní detí. Rieši intervencie, ktoré od tímu požaduje podporný tím ( triedny učitelia ). Zabezpečuje adaptáciu detí v triedach, sleduje problémy v kolektívoch a intervenuje, reflektuje príp. konflikty medzi deťmi. Zabezpečuje integráciu detí, dokumentáciu, komunikáciu s poradňami, rodičmi, vyhľadáva deti s poruchami učenia, realizuje depistáže v prvých ročníkov, či rozvojové grafomotorické programy, koordinujú triednych učiteľov pri edukácii detí so ŠVVP, vypracúvajú IVP.
     1. Výchovný poradca – kariérny poradca – Mgr. Janette Drobcová
     • Je expert na podporu žiakov 9. (8) , 5. ročníka pri rozhodovaní o ďalšom vzdelávaní, zabezpečuje dokumentáciu, prihlášky a kariérne poradenstvo v súvislosti s prechodom na strednú školu alebo 5. a 8. ročné gymnázium. Realizuje v triedach aktivity zamerané na poradenstvo a výber povolania pre rodičov, usmerňuje príslušných triednych učiteľov. Pravidelne sa vzdeláva, sleduje trendy, spoznáva deti, usmerňuje ich pri výbere povolania. Zúčastňuje sa konzílií, pomáha triednym učiteľom, asistentom výchovných komisií, stretnutí s rodičmi a podobne.
     1. Asistenti  - Bc. Božena Barteková, Mgr. Lamiya Jalilová
     • Podliehajú pod špeciálnych pedagógov podľa toho, ktoré deti so ŠVVP majú v starostlivosti, úzko spolupracujú so všetkými učiteľmi. Spolupracujú so špeciálnými pedagógmi, ktorý im poskytujú supervíziu.

     Školský podporný tím oboznamuje o svojej práci a žiakoch, ktorí sú v riešení,  všetkých učiteľov 4 krát do roka na štvrťročných pedagogických radách.

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje