• Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

    • Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Základnej školy s materskou školo sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom

     Operačný program:

     Integrovaný regionálny operačný program

     Prijímateľ:

     Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

     Názov projektu:

     Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia 

     Kód projektu:

     NFP302020J970

      

     Celkové oprávnené výdavky projektu: 92 830,72 €

     Cieľom projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Základnej školy s materskou školou Sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom“ je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v prírodovednej oblasti a rozvoj informačných a technických zručností. Tie sú potrebné pri orientácii v živote, v spoločnosti ale aj pri ďalšej výchove a vzdelávaní v odborných profesiách. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním troch hlavných a podpornej aktivity projektu s celkovou dĺžkou trvania 12 mesiacov. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti prírodovednej, IKT a technickej gramotnosti ako aj v oblastiach prírodovedného a technického myslenia, ale aj v oblasti pracovných a manuálnych zručností. Prostredníctvom troch hlavných aktivít projekt zabezpečí modernizáciu:

     • Učebne biológie

     • Učebne IKT

     • Učebne polytechniky

     Ide o nákup materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Projekt podporí zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí, zabezpečí previazanosť výstupov vzdelávania s požiadavkami praxe a zvýši pravdepodobnosť úspešnosti absolventov na trhu práce.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje