• Život v Materskej škole sv. Dominika Savia

    • Naša materská škola zabezpečuje celodennú predprimárnu výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu – S Dominikom spoznávame svet - predstavuje jednu z možností ako doplniť rodinnú výchovu a zaisťuje od útleho veku prostredie s dostatkom mnohostranných a primeraných podnetov k aktívnemu rozvoju a učeniu. Chceme ovplyvniť deti predškolského veku tak, aby nadobudli a rozvíjali si kultúrnu gramotnosť, morálne hodnoty, zamerané najmä na to, aby si jedinec vybudoval osobný vzťah k Bohu, vážil sám seba, ctil druhého, chápal a rešpektoval sociokultúrne autority, uvedomoval si dôležitosť prírodného a spoločenského prostredia, v ktorom žije.

     Naším cieľom je pomáhať dieťaťu naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa rozmer školskej spôsobilosti, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie. Poslaním MŠ je teda všestranný rozvoj každého dieťaťa, jeho sociálny, emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi vývinovými osobitosťami, pričom hlavným a dôležitým prostriedkom rozvoja vo výchovno-vzdelávacom procese je hra. Snažíme sa, aby bolo dieťa v spôsoboch komunikácie primerane zručné, dokázalo čiastočne porozumieť druhej osobe, vedelo riešiť problémy a verbálnym spôsobom dospieť ku kompromisu, aby bolo spôsobilé vytvárať si kamarátske vzťahy na základe vzájomnej akceptácie, rešpektu k iným, malo úctu k autorite, dokázalo riešiť konflikty, spolupracovať a kolaborovať s inými subjektmi - byť flexibilné a tvorivé. Dieťa chápeme ako jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť.

     Pri zostavovaní a usporiadaní denného poriadku v troch triedach – Ovečky, Lienky, Motýle, rozvíja pedagogický kolektív u detí vývinové potreby, zdravú životosprávu, psychohygienu a individuálne zvláštnosti:

      

     Usporiadanie denných činností

     Čas

     Činnosti

     600- 800

     Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a činnosti podľa výberu detí,

     800 830

     Ranný kruh – spoločné diskutovanie, riešenie sociálnych konfliktov, morálne hodnoty, ranný odkaz: ponuka dňa, modlitba

     Relaxačné a zdravotné cvičenie

     830 – 900

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

     900 – 1115

     Vzdelávacie aktivity, hry a hrové činnosti podľa výberu detí

     Pobyt vonku

     1115-1200

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

     1200-1400

     Odpočinok

     1400-1430

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

     1430 – 1600

     Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí

     Pobyt vonku

      

     Integrálnou súčasťou každého dňa je náboženská výchova, pod vedením sestry z inštitútu Dcér Márie Pomocnice, pomáhame tak deťom budovať si osobný vzťah k Bohu prostredníctvom rannej modlitby, modlitby pred jedlom, po jedle a príkladom i svedectvom osobného života pani učiteliek a ostatných zamestnancov.

     Vo výchovno-vzdelávacom procese si deti počas dňa rozvíjajú vedomosti, zručnosti a návyky prostredníctvom zážitkového učenia, pokusov a experimentov – vzdelávacie aktivity výtvarné, hudobné, prírodovedné, matematické, jazykové, telesné, grafomotorické, dramatické, hudobno-pohybové, informačné atď., ktoré môžu byť spontánne alebo riadené pedagógom a prebiehajú individuálnou, či skupinovou formou. V rámci vzdelávacích aktivít majú deti z každej triedy raz do týždňa vyhradený priestor v telocvični ZŠ pre rozvoj pohybových schopností a zručností a predškoláci navštevujú krúžok anglického jazyka (v spolupráci so SCVČ Laura ).

     Pobyt vonku sa realizuje každý deň, pokiaľ je priaznivé počasie,  spojený s vychádzkou do blízkeho okolia alebo uskutočnený na školskom dvore, ktorý umožňuje spoznávanie rôznorodosti prírodného prostredia, či oboznamovanie sa s prírodnými zložkami. Slúži na realizáciu s rôznym zameraním - pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým, na zdolávanie prírodných aj umelých prekážok na náradí, umožňuje priestor pre spontánne a riadené hry a hrové činnosti, pre oddych i relaxáciu. Naša MŠ organizuje ako zložku sezónnych činností aj plavecký a korčuliarsky kurz, školu v prírode, výlety a exkurzie.

     Súčasťou života  našej MŠ sú samozrejme aj rôzne aktivity, ktoré sa uskutočňujú podľa mesačných tém výchovno-vzdelávacieho procesu: pohybové aktivity na školskom dvore; divadelné i hudobno - pohybové predstavenia; kultúrne vystúpenia; návštevy mestskej knižnice, zberného dvora a dubnického kaštieľa; spolupráca s CVČ a saleziánmi - SCVČ Laura; tvorivé dielne s rodičmi; besiedky detí; turistické vychádzky; sánkovačka a guľovačka;  bábkové predstavenia; účasť na svätých omšiach; návšteva kostola i cintorína; oslavy patróna našej školy; modlitba ruženca a krížovej cesty; posedenie s Mikulášom; karneval; vianočná burza; fotografovanie detí; športovo – zábavné dopoludnia; spolupráca so ZŠ v rôznych projektoch; rozlúčka s predškolákmi; športové olympiády; prednášky o zdravom životnom štýle; súťaže a hry k MDD a podobne.

     Naša materská škola vytvára podmienky pre spoluprácu s rodinou, pretože práve ona najviac ovplyvňuje hodnotový systém dieťaťa a jeho správanie. Cieľom výchovy a vzdelávania je aj spolupráca s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním a uplatňovaním potrieb a práv dieťaťa s vytvorením vhodných podmienok pre úžitok detí a všetkých zainteresovaných, i zvýšenie dôvery.

     Fotodokumentáciu zo života našich škôlkarov nájdete TU.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje