• Školský pedagóg

    •  Školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Denisa Kulichová                                                                                 Mgr. Denisa Chudová

      

      Konzultačné hodiny:

      Utorok :  13:30-   15:00 hod
      ________________________________________________________________________________________________

     Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

             Školský špeciálny pedagóg vykonáva odbornú a poradenskú  činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese vo vypracovaní individuálnych plánov pre integrovaných žiakov. Sleduje psychický vývin žiakov so ŠVVP, vrátane špecifických porúch učenia  a  zdravotného oslabenia. Monitoruje sociálne vzťahy  týchto žiakov v  triede a následne intervenuje v spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom, rodičom a žiakom. Rieši problémy v učení, v správaní počas vyučovania. Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi.

             Monitoruje deti v materskej škole a v prípravnom ročníku a na základe včasnej diagnostiky informuje rodičov o školskej zrelosti a pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Spolupracuje s poradenskými zariadeniami -  CPPP a P v Dubnici nad Váhom, SC ŠPP v Novej Dubnici, logopedickou ambulanciou, detským lekárom a pedopsychiatrom.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911884578 Školská jedáleň - 0911520730 Materská škola - 0901721022 Základná škola - zborovňa - 0901721020
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje