Novinky

Školský klub detí

ŠKD

Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

September 

V mesiaci september sme sa obe oddelenia zaoberali v spoločensko-vednej oblasti dodržiavaním školského poriadku, pravidlami ŠKD a adaptáciou detí z prípravného a prvého ročníka.

V spoločensko-vednej oblasti sme sa zaoberali dodržiavaním školského poriadku, adaptáciou detí z prípravného a prvého ročníka, pripomínali sme si pravidlá ŠKD.Pripomenuli sme si  medzinárodný deň vďačnosti.V prírodovedno- enviromentálnej oblasti sme sa zhovárali o starostlivosti o zdravie, o správnej životospráve. V esteticko-výchovnej oblasti sme vytvárali rôznymi technikami dielka, aby sme si nimi mohli vyzdobiť okolie nášho školského klubu. V pracovno – technickej oblasti  sme sa zaoberali témami, ktoré sa týkali poriadku a čistoty okolia,  prípravou seba samého do školy i svetovým dňom mlieka na školách. Deti rozvíjali pri tom svoje technické zručnosti a jemnú motoriku, ale i fantáziu. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme sa veľa zhovárali o základných hygienických návykoch a ich kultivácii a veľa sme sa zaoberali relaxačnými cvičeniami, strečingom.

 

Október

V mesiaci Október sme sa v ŠKD zhovárali o kultúre osobného prejavu, zamerali sme sa na kultúrne návyky, a stolovanie. V pracovno – technickej oblasti deti pracovali s rôznym materiálom , skúšali si nové pracovné postupy a techniky, v esteticko – výchovnej oblasti sme sa zamerali na  hudobné činnosti a tanec. Ďalej sme sa učili poznávať základné princípy zdravého životného štýlu. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme tému zakomponovali do oblasti bezpečnosti v cestnej premávke. Počas prípravy na vyučovanie  sme sa zameriavali na štýl učenia, a snažili sme sa o rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti tým, že sme sa venovali čítaniu rozprávkového textu, reprodukcii príbehov ale nakoniec i čítaniu s porozumením.

 

November

November, prekrásny mesiac plný zaujímavých tém. Zhovárali sme sa o Úcte k rodičom, ostatným ľuďom, o tolerancii. Učili sme sa starať o kvety, čistiť okolie ŠKD, ale i riediť odpad. V esteticko – výchovnej oblasti sme sa zamerali na tematické vychádzky, pozorovanie zmien, audio nahrávky a témy z rozprávok. Rozvíjali sme základné technické a manuálne zručnosti. Zamerali sme i na ochranu nášho zdravia, a nakoniec v vzdelávacej činnosti sme u detí rozvíjali vedomosti počas gramatických a matematických cvičení i počas didaktických hier.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria