Novinky

Školský klub detí

ŠKD

Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

Jún

Posledný mesiac v škole, mesiac jún, bol u detí plný očakávaní. Čo všetko ešte postíhame spoločne pred začatím prázdnin. Najkrajšími zážitkami boli pre deti dva. Prvý, keď nás poctili svojou návštevou deti z Mokrohájskej spoločne s ich pani riaditeľkou, ktorý nás veľmi obohatili svojim vystúpením pre nás, počas ktorého  do svojho programu zapojili aj naše detičky. Bol to pre nich neopísateľný zážitok. Bolo skvelé, ako sa navzájom pri hre divadla navzájom doplňovali a veľmi si to užívali. Druhým úžasným zážitkom bola besiedka pre mamičky a oteckov, počas ktorej deti dali zo seba naozaj všetko. Pripravili sme pre rodičov spolu s „našimi“ deťmi krásny program aj s prekvapením. Po vystúpení sa deti fotili z strom ráme zrkadla, ktorý tvorili aj s ostatnými kulisami k foteniu. Počas pracovno-technickej činnosti, deti stavali Gagarinovu raketu. Chlapci ju navrhovali v svojich nákresoch a dievčatá ju konštruovali. Spoločne tvorili taktiež podmorský svet, do ktorého zakomponovali morské živočíchy. V prirodovedno- enviromentálnej oblasti, sme sa s deťmi zhovárali o dôležitosti dodržiavania pitného režimu, o zdravom stravovaní, o liečivých bylinkách, popri ktorom deti oberali kvet lipy. Do školského klubu nás prišiel navštíviť aj zajko, ktorému s u nás veľmi páčilo. Poslené týždne deti relaxovali pri pozeraní rozprávok, rôznych hrách, stavaní čo najväčšej veže. Na záver školského roka sme sa v klube rozlúčili spoločným podedením

 

Máj

V spoločensko-vednej činnosti sme sa spoločne  s deťmi zhovárali o rodine, modlili sme  sa ruženec, i k Panne Márii, spoločne sme si čítali z detskej Biblie.V pracovno-technickej a esteticko-výchovnej oblasti si deti rozvíjali svoje manuálne zručnosti, estetické cítenie, kreativitu i koordináciu ruky i oka pri tvorení svojich výtvarných diel, pri ktorých si vyskúšali i nové výtvarné techniky. Tvorili klietku s vtáčikom, vytvárali vázy pre svoje mamičky ku dňu matiek, i šálku s čajom pre mamičku. Na besiedku pre mamičky a oteckov ku Dňu matiek  a otcov sa pripravovali spoločne s pani učiteľkami nácvikom básní pre  mamu a ocka, divadlom Ako Boh stvoril otca, spievaním piesní Až raz budem učiteľkou a Srdce nehasnou. V prírodovedno-enviromentálnej oblasti sme sa zaoberali zberom odpadkov a čistenia ihriska v a reáli školy, témou triedenia odpadkov.Telesnú, zdravotnú a športovú činnosť sme venovali benbintonu, významu pohybu pri športových hrách i téme v zdravom tele zdravý duch.

 

 

Apríl

V mesiaci Apríl sme sa zaoberali  prevenciou proti násiliu, učili sme sa riešiť konflikty bez násilia, pri hraní spoločenský h hier, upevňovali priateľské vzťahy. Najkrajšou témou tohto mesiaca boli Veľkonočné sviatky, o ktorých sme sa zhovárali, pozerali si v prezentácii staré veľkonočné zvyky, a k týmto sviatkom sme si zhotovili veľkonočné sliepočky s maľovanými vajíčkami, novou technikou sme si vyrábali maľovaného zajaca, brezový háj s vtáčími búdkami a spoločne počas tvorivých dielní sme vyrábali jarný vodopád.

Počas prírodovedno- enviromentálnej činnosti sme striedali prácu s odpočinkom a 22.apríla sme slávili svetový deň Zeme. V telesnej, zdravotnej a športovej činnosti sme preberali témy o doprave, vzdelávali sme sa počas pozerania dopravno výchovnej ukážky STOJ, POZOR, CHOĎ, hrali sme taktiež dopravné pexeso  a na školskom dvore deti hrali rôzne pohybové hry, háčkovali pri slnení. Bol to mesiac plný zážitkov.

 

Marec

V našom školskom klube sme sa v mesiaci marec v spoločensko-vednej oblasti zhovárali o gestách, o slangu, ktorý taktiež deti často používajú.venovali sme sa i téme  Marec- mesiac knihy. V pracovno-technickej oblasti sme skúšali nové techniky a používali sme i nové materiály. Tvorili sme zátišie, ktoré sme nazvali „Kytica kvetov“, Jarné okienka, ale i darček ku dňu žien. V esteticko-výchovnej oblasti sme sa zamerali na čitateľskú súťaž, ilustrovanie rozprávky, pri ktorej sme sa zahrali na ilustrátorov, ale vyrábali sme si i vlastné záložky do kníh. V oblasti prírodovedno- enviromentálnej deti hľadali prvé znaky jari, zbierali  prvé jarné kvety z ktorých sme  tvorili obrazy. Piatky sme oddychovali a relaxovali pri hudbe , pri relaxačných hrách, cvičili sme s loptou.

 

Február

Vo  Ferbuári v spoločensko-vednej oblasti sme sa zaoberali Svetovým dňom zasväteného života, zvykmi fašiangov, a taktiež sme sa zhovárali vznikmi konfliktov pri spoločenských hrách a ich riešením. Na pracovno-technickej činnosti a esteticko-výchovnej činnosti sme svoje zručnosti rozvíjali v rôznych výtvarných technikách, vytvárali sme marionety, karnevalové škrabošky, rámiky na fotky...V prírodovedno-enviromentálnej oblasti sme si spomínali pravidlá pri plávaní, prikrmovali sme vtáčikov, zhovárali sme sa o starostlivosti o zvieratká, ale i opustených zvieratkách. Počas piatkov sme relaxovali hudbou, zabávali sme sa  pri relaxačných cvičeniach a hrách a nakoniec i pri klobúkovom tanci.

Január

Január, nádherný  zimný mesiac, plný skúmania, prekvapení, nového tvorenia a techník. Učili sme sa o priateľstve s nevidiacimi, kde si deti  vyskúšali pomocou gombíkov písať brailovím písmom. Rozvíjali sme priateľstvo medzi nami, zhovárali sme sa o sebaúcte. V pracovno-technickej oblasti a v esteticko-výchovnej oblasti sme skúšali rôzne nové výtvarné techniky, v ktorých sme sa zamerali na zimné obdobie, deti sa učili i správne intonovať a zapamätať si text piesne Zimný vietor.Zaujímavými témami bolo i šetrenie vody samozavlažovanímn  kvetov, šetrenie elektrickej energie i pomoc opusteným zvieratám.Zimu sme si užívali pri zimných  hrách, deti sa guľovali, šmýkali, pri hre stopy v snehu deti vytvárali spoločným vyšliapavaním do snehu prekrásny kostol.

December

V decembri sme sa s deťmi  v čase Adventu a čakania na príchod narodenia Ježiška rozprávali o kresťanských tradíciách a zvykoch počas Vianoc. Teta Dáška nám prišla upiecť čerstvé oblátky. Oboznámili sa s tradíciou chodenia obrazu s Pannou Máriou po rodinách- modlitbou ruženca.  Svoje manuálne zručnosti si žiaci  zdokonaľovali pri výrobe darčekov na Vianočnú burzu. Zapojili sme sa do Vianočnej pošty pre starkých, privítali Mikuláša. Oboznámili sme sa s otužovaním. Na školskom dvore kŕmili vtáčiky, pozorovali ich stopy. Rok 2018 sme ukončili krásnym spoločným prvým adventným divadlom a koledovaním pre rodičov. Vianočným posedením s hrami a občerstvením. Veľké Pán Boh zaplať za zážitkami, radosťami naplnený rok 2018. Bože, prosíme, sprevádzaj a ochraňuj nás   s Pannou Máriou  aj ďalší rok 2019.

November

November, prekrásny mesiac plný zaujímavých tém. Zhovárali sme sa o Úcte k rodičom, ostatným ľuďom, o tolerancii. Učili sme sa starať o kvety, čistiť okolie ŠKD, ale i riediť odpad. V esteticko – výchovnej oblasti sme sa zamerali na tematické vychádzky, pozorovanie zmien, audio nahrávky a témy z rozprávok. Rozvíjali sme základné technické a manuálne zručnosti. Zamerali sme i na ochranu nášho zdravia, a nakoniec v vzdelávacej činnosti sme u detí rozvíjali vedomosti počas gramatických a matematických cvičení i počas didaktických hier.

Október

V mesiaci Október sme sa v ŠKD zhovárali o kultúre osobného prejavu, zamerali sme sa na kultúrne návyky, a stolovanie. V pracovno – technickej oblasti deti pracovali s rôznym materiálom , skúšali si nové pracovné postupy a techniky, v esteticko – výchovnej oblasti sme sa zamerali na  hudobné činnosti a tanec. Ďalej sme sa učili poznávať základné princípy zdravého životného štýlu. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme tému zakomponovali do oblasti bezpečnosti v cestnej premávke. Počas prípravy na vyučovanie  sme sa zameriavali na štýl učenia, a snažili sme sa o rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti tým, že sme sa venovali čítaniu rozprávkového textu, reprodukcii príbehov ale nakoniec i čítaniu s porozumením.

September 

V mesiaci september sme sa obe oddelenia zaoberali v spoločensko-vednej oblasti dodržiavaním školského poriadku, pravidlami ŠKD a adaptáciou detí z prípravného a prvého ročníka.

V spoločensko-vednej oblasti sme sa zaoberali dodržiavaním školského poriadku, adaptáciou detí z prípravného a prvého ročníka, pripomínali sme si pravidlá ŠKD.Pripomenuli sme si  medzinárodný deň vďačnosti.V prírodovedno- enviromentálnej oblasti sme sa zhovárali o starostlivosti o zdravie, o správnej životospráve. V esteticko-výchovnej oblasti sme vytvárali rôznymi technikami dielka, aby sme si nimi mohli vyzdobiť okolie nášho školského klubu. V pracovno – technickej oblasti  sme sa zaoberali témami, ktoré sa týkali poriadku a čistoty okolia,  prípravou seba samého do školy i svetovým dňom mlieka na školách. Deti rozvíjali pri tom svoje technické zručnosti a jemnú motoriku, ale i fantáziu. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme sa veľa zhovárali o základných hygienických návykoch a ich kultivácii a veľa sme sa zaoberali relaxačnými cvičeniami, strečingom.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria