Novinky

Školský klub detí

ŠKD

Neoddeliteľnou súčasťou výchovnej činnosti v našom ŠKD je podporovať u detí tvorivé myslenie, aktivitu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti, rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností ako aj športový talent. Deti sa učia základné zručnosti potrebné pre praktický život, ale i  tvorbe jednoduchých projektov.

 

 

Marec

V našom školskom klube sme sa v mesiaci marec v spoločensko-vednej oblasti zhovárali o gestách, o slangu, ktorý taktiež deti často používajú.venovali sme sa i téme  Marec- mesiac knihy. V pracovno-technickej oblasti sme skúšali nové techniky a používali sme i nové materiály. Tvorili sme zátišie, ktoré sme nazvali „Kytica kvetov“, Jarné okienka, ale i darček ku dňu žien. V esteticko-výchovnej oblasti sme sa zamerali na čitateľskú súťaž, ilustrovanie rozprávky, pri ktorej sme sa zahrali na ilustrátorov, ale vyrábali sme si i vlastné záložky do kníh. V oblasti prírodovedno- enviromentálnej deti hľadali prvé znaky jari, zbierali  prvé jarné kvety z ktorých sme  tvorili obrazy. Piatky sme oddychovali a relaxovali pri hudbe , pri relaxačných hrách, cvičili sme s loptou.

 

Február

Vo  Ferbuári v spoločensko-vednej oblasti sme sa zaoberali Svetovým dňom zasväteného života, zvykmi fašiangov, a taktiež sme sa zhovárali vznikmi konfliktov pri spoločenských hrách a ich riešením. Na pracovno-technickej činnosti a esteticko-výchovnej činnosti sme svoje zručnosti rozvíjali v rôznych výtvarných technikách, vytvárali sme marionety, karnevalové škrabošky, rámiky na fotky...V prírodovedno-enviromentálnej oblasti sme si spomínali pravidlá pri plávaní, prikrmovali sme vtáčikov, zhovárali sme sa o starostlivosti o zvieratká, ale i opustených zvieratkách. Počas piatkov sme relaxovali hudbou, zabávali sme sa  pri relaxačných cvičeniach a hrách a nakoniec i pri klobúkovom tanci.

Január

Január, nádherný  zimný mesiac, plný skúmania, prekvapení, nového tvorenia a techník. Učili sme sa o priateľstve s nevidiacimi, kde si deti  vyskúšali pomocou gombíkov písať brailovím písmom. Rozvíjali sme priateľstvo medzi nami, zhovárali sme sa o sebaúcte. V pracovno-technickej oblasti a v esteticko-výchovnej oblasti sme skúšali rôzne nové výtvarné techniky, v ktorých sme sa zamerali na zimné obdobie, deti sa učili i správne intonovať a zapamätať si text piesne Zimný vietor.Zaujímavými témami bolo i šetrenie vody samozavlažovanímn  kvetov, šetrenie elektrickej energie i pomoc opusteným zvieratám.Zimu sme si užívali pri zimných  hrách, deti sa guľovali, šmýkali, pri hre stopy v snehu deti vytvárali spoločným vyšliapavaním do snehu prekrásny kostol.

December

V decembri sme sa s deťmi  v čase Adventu a čakania na príchod narodenia Ježiška rozprávali o kresťanských tradíciách a zvykoch počas Vianoc. Teta Dáška nám prišla upiecť čerstvé oblátky. Oboznámili sa s tradíciou chodenia obrazu s Pannou Máriou po rodinách- modlitbou ruženca.  Svoje manuálne zručnosti si žiaci  zdokonaľovali pri výrobe darčekov na Vianočnú burzu. Zapojili sme sa do Vianočnej pošty pre starkých, privítali Mikuláša. Oboznámili sme sa s otužovaním. Na školskom dvore kŕmili vtáčiky, pozorovali ich stopy. Rok 2018 sme ukončili krásnym spoločným prvým adventným divadlom a koledovaním pre rodičov. Vianočným posedením s hrami a občerstvením. Veľké Pán Boh zaplať za zážitkami, radosťami naplnený rok 2018. Bože, prosíme, sprevádzaj a ochraňuj nás   s Pannou Máriou  aj ďalší rok 2019.

November

November, prekrásny mesiac plný zaujímavých tém. Zhovárali sme sa o Úcte k rodičom, ostatným ľuďom, o tolerancii. Učili sme sa starať o kvety, čistiť okolie ŠKD, ale i riediť odpad. V esteticko – výchovnej oblasti sme sa zamerali na tematické vychádzky, pozorovanie zmien, audio nahrávky a témy z rozprávok. Rozvíjali sme základné technické a manuálne zručnosti. Zamerali sme i na ochranu nášho zdravia, a nakoniec v vzdelávacej činnosti sme u detí rozvíjali vedomosti počas gramatických a matematických cvičení i počas didaktických hier.

Október

V mesiaci Október sme sa v ŠKD zhovárali o kultúre osobného prejavu, zamerali sme sa na kultúrne návyky, a stolovanie. V pracovno – technickej oblasti deti pracovali s rôznym materiálom , skúšali si nové pracovné postupy a techniky, v esteticko – výchovnej oblasti sme sa zamerali na  hudobné činnosti a tanec. Ďalej sme sa učili poznávať základné princípy zdravého životného štýlu. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme tému zakomponovali do oblasti bezpečnosti v cestnej premávke. Počas prípravy na vyučovanie  sme sa zameriavali na štýl učenia, a snažili sme sa o rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti tým, že sme sa venovali čítaniu rozprávkového textu, reprodukcii príbehov ale nakoniec i čítaniu s porozumením.

September 

V mesiaci september sme sa obe oddelenia zaoberali v spoločensko-vednej oblasti dodržiavaním školského poriadku, pravidlami ŠKD a adaptáciou detí z prípravného a prvého ročníka.

V spoločensko-vednej oblasti sme sa zaoberali dodržiavaním školského poriadku, adaptáciou detí z prípravného a prvého ročníka, pripomínali sme si pravidlá ŠKD.Pripomenuli sme si  medzinárodný deň vďačnosti.V prírodovedno- enviromentálnej oblasti sme sa zhovárali o starostlivosti o zdravie, o správnej životospráve. V esteticko-výchovnej oblasti sme vytvárali rôznymi technikami dielka, aby sme si nimi mohli vyzdobiť okolie nášho školského klubu. V pracovno – technickej oblasti  sme sa zaoberali témami, ktoré sa týkali poriadku a čistoty okolia,  prípravou seba samého do školy i svetovým dňom mlieka na školách. Deti rozvíjali pri tom svoje technické zručnosti a jemnú motoriku, ale i fantáziu. V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme sa veľa zhovárali o základných hygienických návykoch a ich kultivácii a veľa sme sa zaoberali relaxačnými cvičeniami, strečingom.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria