Novinky

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Podpora rozvoja športu 2019 Vybudovanie detského ihriska 2019

Projekty školy

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Základnej školy s materskou školo sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prijímateľ:

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Názov projektu:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia 

Kód pojektu:

NFP302020J970

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 92 830,72 €

Cieľom projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Základnej školy s materskou školou Sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom“ je zlepšeniekľúčových kompetencií žiakov v prírodovednej oblasti a rozvoj informačných a technických zručností. Tie sú potrebné pri orientácii v živote, v spoločnosti ale aj priďalšej výchove a vzdelávaní v odborných profesiách.Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním troch hlavných a podpornej aktivity projektu s celkovou dĺžkou trvania 12 mesiacov. Realizácia projektu má za cieľprispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti prírodovednej, IKT a technickej gramotnosti ako aj v oblastiach prírodovedného a technickéhomyslenia, ale aj v oblasti pracovných a manuálnych zručností.Prostredníctvom troch hlavných aktivít projekt zabezpečí modernizáciu:

• Učebne biológie

• Učebne IKT

• Učebne polytechniky

Ide o nákup materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Projekt podporí zlepšenie výsledkov žiakov vmedzinárodnom aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí, zabezpečí previazanosť výstupov vzdelávania s požiadavkami praxe a zvýši pravdepodobnosťúspešnosti absolventov na trhu práce.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria