• Trieda VČIELKY
     • Trieda OVEČKY
     • Trieda LIENKY
     • Trieda MOTÝLE
    • Život v našej škole

    • Naša materská škola zabezpečuje celodennú predprimárnu výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu – S Dominikom spoznávame svet - predstavuje jednu z možností ako doplniť rodinnú výchovu a zaisťuje od útleho veku prostredie s dostatkom mnohostranných a primeraných podnetov k aktívnemu rozvoju a učeniu. Chceme ovplyvniť deti predškolského veku tak, aby nadobudli a rozvíjali si kultúrnu gramotnosť, morálne hodnoty, zamerané najmä na to, aby si jedinec vybudoval osobný vzťah k Bohu, vážil sám seba, ctil druhého, chápal a rešpektoval sociokultúrne autority, uvedomoval si dôležitosť prírodného a spoločenského prostredia, v ktorom žije.

     Naším cieľom je pomáhať dieťaťu naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa rozmer školskej spôsobilosti, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie. Poslaním MŠ je teda všestranný rozvoj každého dieťaťa, jeho sociálny, emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi vývinovými osobitosťami, pričom hlavným a dôležitým prostriedkom rozvoja vo výchovno-vzdelávacom procese je hra. Snažíme sa, aby bolo dieťa v spôsoboch komunikácie primerane zručné, dokázalo čiastočne porozumieť druhej osobe, vedelo riešiť problémy a verbálnym spôsobom dospieť ku kompromisu, aby bolo spôsobilé vytvárať si kamarátske vzťahy na základe vzájomnej akceptácie, rešpektu k iným, malo úctu k autorite, dokázalo riešiť konflikty, spolupracovať a kolaborovať s inými subjektmi - byť flexibilné a tvorivé. Dieťa chápeme ako jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje