• BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

     REČ a KOMUNIKÁCIA

     - vie komunikovať: predstaviť sa - ako sa volá, koľko má rokov, kde býva a pod.;

     vyjadruje sa plynulo celými (krátkymi) vetami;

     - vie vyslovovať všetky hlásky,  pokiaľ je prítomná porucha reči, mal by byť v starostlivosti logopéda už v predškolskom veku. Pokiaľ ťažkosti nie sú odstránené,  logopedická starostlivosť nekončí zápisom dieťaťa na ZŠ, ale musí pokračovať;

     - ak je reč poznačená nesprávnou výslovnosťou viacerých hlások súčasne, dieťa nie je na školu pripravené.

      

     SLUCHOVÉ VNÍMANIE

     - vie sluchom postrehnúť prvú a poslednú hlásku v krátkom slove a zopakovať jednoduchý rytmus vytlieskaním

      

     ZRAKOVÉ  VNÍMANIE

     - vie rozlíšiť podobné, rovnaké a odlišné tvary a poskladať časti do celku

     - vie nájsť rozdiely na jednoduchých obrázkoch, hrať pexeso a hľadať cestičky (bludiská)

     - pozná základné farby

      

     JEMNÁ  MOTORIKA

     - vie strihať, vystrihnúť jednoduchý tvar z papiera podľa nakreslenej predlohy a vyfarbovať omaľovánky (dodržiava obrysy predlohy)

     - zvláda zaviazanie šnúrok, zapínanie gombíkov a vie správne chytiť ceruzku (do pravej alebo ľavej ruky - ľavákov neprecvičovať!)

     -  má správne držanie tela pri kreslení a vie obkresľovať predlohy / kresliť jednotlivé tvary

     - vie nakresliť postavu človeka, ktorá má približné proporcie: hlava (oči, nos, ústa, uši, vlasy), krk, telo, ruky (5 prstov na každej ruke), nohy (príp. topánky), línie by mali byť pevné, neroztrasené

      

     HRUBÁ  MOTORIKA

     - dokáže sa obliecť a obuť bez pomoci dospelých (vie si zapnúť gombíky, zaviazať šnúrky)

     - dokáže sa najesť (aj príborom), dokáže sedieť za stolom

     - zvládne ísť na WC a použiť toaletný papier, spláchnuť, umyť si ruky a použiť mydlo a uterák

     - dokáže napodobňovať jednoduché cviky, dokáže hádzať, chytať a kotúľať loptu, behať, skákať, plaziť sa, dodržiavať pravidlá a pokyny

      

     MATEMATICKÉ  PREDSTAVY

     - vie pomenovať, ukázať a nakresliť všetky základné tvary – štvorec, kruh, obdĺžnik, trojuholník (na výzvu by mal dokázať nakresliť napr. modrý štvorec

     - vie rozoznať menšie od väčšieho, narátať do 10 a určiť poradie

     - orientuje sa  v priestore : -vpravo, -vľavo, -hore, -dolu, čo je vpredu, vzadu, pred…, za…,

     - orientuje sa v čase (časti dňa, ročné obdobia)

      

      POZORNOSŤ, PAMÄŤ, VÝDRŽ

     - dokáže sa sústrediť na nejakú činnosť (15-20 minút), pamätá si mená členov rodiny, kamarátov, svoju adresu

     - pozná naspamäť jednoduché riekanky a pesničky

     - vie porozprávať stručne obsah krátkej rozprávky

      

     SOCIÁLNA ZRELOSŤ

     - dokáže sa odpútať od rodičov a zostať v triede bez rodiča

     - dokáže rešpektovať autoritu cudzích dospelých (učiteľ, vychovávateľ) a kamarátov pri kolektívnych hrách

     - dokáže komunikovať a vyjadriť svoje potreby (príp. pocity – strach, bolesť, úzkosť, obavy, radosť...), pri prvotnom neúspechu neplače a nie je zlostné alebo odmietavé

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje