• Dôvody na odklad školskej dochádzky

     O pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania požiada zákonný zástupca vtedy, ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, alebo pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, má zdravotné problémy). K  žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie príslušného poradenského zariadeniapotvrdenie všeobecného lekára a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

     Dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky má možnosť pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ. Zákonný  zástupca  dieťaťa  je povinný zapísať dieťa do  1. ročníka ZŠ opäť v nasledujúcom školskom roku v termíne, ktorý určí zriaďovateľ školy.

     Odklad školskej dochádzky sa najčastejšie odporúča dieťaťu, ktoré:

     ● je nezrelé, neposedné, netrpezlivé, nesústredené, nepozorné, hravé

     ● má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať jednoduché vety

     ● nevydrží sa sústrediť na jednu činnosť a nezapamätá si vetu

     ● nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu

     ● nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať , obúvať,   vyzliekať, nevie jesť príborom

     ● nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)

     ● nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky

     ● narodilo sa medzi júlom a augustom pred šiestimi rokmi

     ● je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje