• Povinná školská dochádzka a jej plnenie

     S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené.

     AKO SA BUDE POSTUPOVAŤ, AK BY STE CHCELI DAŤ DIEŤAŤU „ODKLAD“ DO ŠKOLY?

     Rodič riaditeľa materskej školy nežiada oficiálnou žiadosť o pokračovanie “ v škôlke“. Predloží mu:

     • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
     • písomný súhlas pediatra
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     Ako prvý krok, teda potrebujete získať písomné stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, link:

     https://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-a-specialne-vychovne-zariadenia/

     Následne riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. O pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí riaditeľ materskej školy rozhodnúť najneskôr do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku nového školského roku, a to vždy na základe predloženia troch vyššie uvedených dokladov. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

     ALE NA ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA ZŠ IDETE AJ TAK !!!

     Upozorňujeme, že i keď sa rozhodnete dať dieťaťu „odklad“ do školy, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka základnej školy.

     § 19 školského zákona: Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

     DIEŤA NASTÚPI DO ŠKOLY A „NEZVLÁDA“

     Zrušil sa aj inštitút dodatočného odloženia povinnej školskej dochádzky. Išlo o prípady, kedy dieťa nastúpilo do školy, ale po čase sa zistilo, že by bolo predsa len vhodné, aby sa vrátilo do materskej školy. Práve v tomto prípade sa postupovalo dodatočným odložením. To už teraz možné nie je. Ak by sa teda u dieťaťa, ktoré chodí do školy a plní si povinnú školskú dochádzku zistilo, že nezvláda nároky, ktoré sú na neho v ZŠ kladené, bude sa postupovať nasledovne:

     Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej dokumentácie podľa § 11 ods. 9 písm. a) riaditeľovi školy; (pozn. návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole).

     Ak ide o maloleté dieťa alebo žiaka, písomnú žiadosť s ďalšou dokumentáciou podľa § 11 ods. 9 písm. a) predkladá jeho zákonný zástupca (§108 školského zákona).

     CHCETE DAŤ DIEŤA DO ŠKOLY SKÔR

     Ak chcete zapísať do školy Vaše dieťa napriek tomu, že ešte nemalo 6 rokov veku, je to možné. Napríklad má 6 rokov až v októbri. Podľa § 60 ods. 1 školského zákona, druhá veta: Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Je VŠAK potrebné: požiadať písomne riaditeľa ZŠ o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a súčasne priložiť:

     - súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  (odkonzultujte si to s nimi);

     - súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje