• Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia je škola stále sa rozvíjajúca a moderná, škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu - škola 21. storočia.

     ŠKOLA PONÚKA:

     • modernú didaktickú techniku vo výučbe - interaktívne tabule a novú interaktívnu podlahu FLYSKY
     • školu rodinného typu s individuálnym prístupom k žiakom
     • nové učebne biológie, chémie, techniky a informatiky, jazyková učebňa
     • kvalifikovaný pedagogický zbor
     • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka
     • výučbu nemeckého jazyka, školská knižnica
     • interaktívne tabule vo všetkých triedach
     • pravidelné duchovné obnovy žiakov a pravidelné sväté omše v školskej kaplnke
     • služby špeciálnych pedagógov a výchovného poradcu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
     • kurzy: plavecký, lyžiarsky, korčuliarsky výcvik a škola v prírode
     • rôznorodú krúžkovú činnosť
     • školské výlety a tematické exkurzie, kultúrne akcie
     • školskú knižnicu a Átrium Dobrého Pastiera
     • pestrý program v školskom klube detí
     • nové multifunkčné detské ihrisko
     • spoluprácu so saleziánskou rodinou a OZ Sivý vlk

     Co_ponuka_ZS.docx


     Škola prešla celkovou rekonštrukciou - plávajúce podlahy v triedach, výmena okien a hygienických zariadení, zakúpili sa do všetkých tried nové interaktívne tabule a školský nábytok. Vymaľovali sa vnútorné priestory školy a rekonštrukciou prešla aj palubovka v telocvični a hlavný vestibul. Zmodernizované boli aj učebne informatiky, biológie, chémie, fyziky, techniky a jazykové laboratórium, vynovili sme školskú knižnicu a vzniklo aj Átrium Dobrého Pastiera. V tomto školskom roku sme deti MŠ a ZŠ zakúpili k skvalitneniu výučby a motivácii žiakov interaktívnu podlahu FLYSKY. Na školskom dvore pribudlo nové detské multifunkčné ihrisko s umelou trávou.


     Naša škola ponúka efektívne vyučovanie, trávenie voľného času a rozvíja talenty detí. Školský vzdelávací program je zameraný na výučbu cudzích jazykov, prírodovedných predmetov a matematiky. Sme školou rodinného typu, ktorá pristupuje k deťom individuálne. Kladieme dôraz na spoluprácu s kňazmi a sestrami saleziánkami, ktorí nám aktívne pomáhajú pri napĺňaní výchovno-vzdelávacích a duchovných cieľov školy.

     Kvalifikovaní pedagógovia vo vyučovacom procese uplatňujú inovatívne prvky vzdelávania, zážitkové metódy a  využívajú modernú didaktickú techniku a špecializované učebne.

     Žiakom poskytujeme pokoj, pocit bezpečia, vzájomnú pomoc a porozumenie, šírenie dobra medzi deťmi. Škola sa podieľa  na výchove veriacich ľudí.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje