• Krížová cesta

      11. 4. 2022

      Dňa 7. 4. 2022 sa uskutočnila, vrámci pôstnej prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov, krížová cesta na hore BUTKOV za aktívnej účasti žiakov a pedagógov 2. stupňa. Po absolvovaní jednotlivých zastavení bola účastníkom ponuknutá možnosť vyspovedať sa a následne sláviť svätú omšu pod holým nebom, ktorú celebroval don Plášek.  

       

     • Úspechy v biologickej olympiáde

      10. 4. 2022

      Dňa 31.marca sa konalo okresné kolo 56. ročníka biologickej olympiády kategórie E.

      V tomto školskom roku sa do olympiády zapojili tri žiačky VII. ročníka  – do oblasti zoológie Kajka Rendeková a Lenka Štefúnová. Do oblasti geológie sa zapojila Nellka Kolenová. Naše dievčatá nesklamali a ich veľmi náročná celoročná príprava im priniesla výborné umiestnenia. Kajke Rendekovej 1. miesto, Lenke Štefúnovej 2. miesto a Nellke Kolenovej 1. miesto.

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme im za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy. Želáme im veľa síl a šťastia 3. mája v krajskom kole.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      5. 4. 2022

      V dňoch 29.3.2022 a 30.3.2022 sa konalo  43.okresné kolo matematickej súťaže – Pytagoriáda, ktoré prebiehalo online vo všetkých kategóriách. V tejto súťaží okrem správnosti výsledkov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.Našimi úspešnými riešiteľmi sú:

      4. ročník – Slávka Koperniechová, Adam Čačko

      5.ročník – Andrej Poruban (1.miesto), Šimon Ondrejka

      7.ročník – Lenka Štefúnová

      Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a gratulujeme!

     • Riaditeľské voľno 6.4.2022 – TESTOVANIE 9

      1. 4. 2022

      V stredu 6. 4. 2022 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – TESTOVANIE 9  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. V súvislosti s organizačným zabezpečením Testovania 9 udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia žiakom 1. – 8. ročníka a Prípravného ročníka na 6.4. 2022 RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Všetci žiaci 1. – 8. ročníka a Prípravného ročníka sú 6. 4. 2022 /streda/ z obeda automaticky odhlásení.

     • Zápis do 1. ročníka

      9. 3. 2022

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 1.4. – 13.4.2022:

      1Elektronicky – vyplnenie elektronickej prihlášky do 13.4.2021 - horné menu, alebo TU.

      2. Osobný zápis detí v škole - stretnutie sa uskutoční po Veľkej noci. O stretnutí budú rodičia budúcich prvákov vopred informovaní.

      Podrobné informácii k zápisu do školy, odklade povinnej školskej dochádzky a čo škola ponúka pre svojich žiakov nájdete na webovej stránke školy – horné menu Zápis do 1.ročníka.

      Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

     • Marcové novinky z MŠ

      25. 3. 2022

      Marec - mesiac knihy si v našej materskej škole pripomenuli deti prostredníctvom návštevy mestskej knižnice, ktorú navštívili triedy Ovečky a Včielky. Po dlhšej prestávke sa deti spolu s prvým stupňom zúčastnili divadelného predstavenia O pyšnej Dorotke, ktorú im zahrali herci z bábkového divadla Lienka. Včielky sa zúčastnili otvorených hodín v prvom a druhom ročníku, kde si vyskúšali, aké je byť školákom. Za spoluprácu ďakujeme Mgr. Kulichovej a Mgr. Behanovej.  

      Viac fotografií nájdete na našej facebookovej stránke.

     • Misijný deň

      25. 3. 2022

      Dňa 23.3.2022 na našu školu prišiel misionár Don Laco Babača, rodený Dubničan. Porozprával o 3 rokoch na Sibíri v Jakutsko a Aldane. Deti zaujalo rozprávanie o zime, čím sa živia soby, či aké jedlo majú radi v Rusku. Pýtali sa veľa otázok a snáď niektorí z nich pôjdu ako misijní dobrovoľníci raz aj na misie.

     • Súťaž v ŠKD o najkrajšiu vtáčiu búdku

      18. 3. 2022

      Počas februára sme vyhlásili súťaž pre obidve oddelenia ŠKD o najkrajšiu vtáčiu búdku . Do súťaže sa zapojilo 9 detí a súťažilo 8 originálnych vtáčích búdok. Vtáčie búdky sme očíslovali, deti na svoj hlasovací lístok napísali číslo búdky, ktorá bola podľa nich najkrajšia. Sčítaním všetkých hlasov vyhrala vtáčia búdka Sárky a Sofinky Daškových.  Každá jedna búdka bola odmenená. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže, veríme, že teraz bude aj na našom školskom dvore na jar počuť viac vtáčikov. 

    • Matematická PYTAGORIÁDA
     • Matematická PYTAGORIÁDA

      13. 3. 2022

      Dňa 8.12. a 9.12. 2021 sa konal 43.ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Tento rok školské kolo prebiehalo vo všetkých kategóriach online. Úspešných bolo 25 žiakov z 32 prihlásených.
      Okresné kolo sa bude konať pre kategóriu P3, P4 a P5 29.3.2022 a pre kategóriu P6, P7 a P8 30.3. 2022.  Postupujú všetci úspešní žiaci zo školského kola
      .

     • Novinky z MŠ

      10. 3. 2022

      Uplynulý mesiac sa v našej materskej škole niesol v duchu fašiangov a karnevalu. Najväčšou udalosťou pre deti bol triedny karneval. Staršie triedy nevynechali v kaštieli výstavu s názvom "Keď sa hračky hrajú". Najstaršia trieda Včielok sa vo februári zúčastnila korčuliarskeho kurzu na mestskom zimnom štadióne. Viac fotografií z jednotlivých akcií nájdete na našej facebookovej stránke školy.

     • Testovanie 9

      4. 3. 2022

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2022

      6. apríla 2022 (streda)

      Komu je testovanie určené:

      žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

      Aké predmety sa testujú:

      • slovenský jazyk a literatúra

      • matematika

      Aký rozsah učiva sa testuje:

      obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii – Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) v Slovenskej republike. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

      Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

      pomocné papiere na výpočty označené menovkou - žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky, prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

                                                                   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

      pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie  ani atramentové) 

                                                                              Zakázané pomôcky:

      mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.

      Náhradný termín:

      • 21. a 22. apríl  2022  (štvrtok, piatok)

      • Bude konať v príslušných krajských mestách - ( Trenčín )

      • Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

      Informácie na www.nucem.sk/Testovanie9

     • Hviezdoslavov Kubín

      1. 3. 2022

      Dňa 28.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1.stupni ZŠ. 

      Poézia:                                             

      1.miesto Júlia Chudová 3.r
      2.miesto Alžbetka Filová 2.r
      3.miesto Lívia Lišková 4.r ,Terézia Čabáková 4.r

      Próza

      1.miesto Rebeka Kurusová 4.r
      2.miesto Adam Čačko 4.r
      3.miesto Dominika Štefúnová 3.r 

      Ďakujeme všetkým za účasť.

       

     • Fašiangy na 1.stupni ZŠ

      1. 3. 2022

      V dňoch 25.2. - 1.3.2022 bolo na 1.stupni veselo. Žiaci sa vo svojich triedach počas vyučovania zabávali  v karnevalových maskách, zasúťažili si a naši štvrtáci piekli i fašiangové fánky.Aj keď karneval nebol ako kedysi ,potešil žiakov i učiteľov. 

     • Prevzatie Ag samotestov 1.3.2022

      24. 2. 2022

      Milí rodičia,

      ďalší balíček Ag testov pre žiakov základnej školy si môžete prevziať v utorok 1.3. 2022 v čase 7:00 do 14:30 na sekretariáte školy a od 14:30 - 16:00 vo vestibule školy. Zároveň chceme poprosiť rodičov testujúcich svoje deti o spätnú väzbu elektronickým podaním vyhlásenia "Domáci AG test" cez Edupage.

     • Výstava hračiek ,,Keď sa hračky hrajú,,

      17. 2. 2022

      Žiaci 1.stupňa ZŠ sa zúčastnili v Dubnickom kaštieli výstavy hračiek pod názvom ,,Keď sa hračky hrajú,,. Mali možnosť vidieť hračky,s ktorými  sa hrávali deti v minulosti . Výstava sa im veľmi páčila a dokonca si i zasúťažili v hľadaní ukrytých škriatkov. 
      Žiaci 2., 3. a 4. ročníka mali výstavu spojenú i s výkladom a prehliadkou  expozície múzea , ktorá ich taktiež veľmi zaujala. 

     • Vaše 2% pomáhajú...

      9. 2. 2022

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok sa na vás obraciame s dôverou a prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali našej škole 2% z vašich daní a tak podporili  Radu rodičov pri CZŠ sv. Dominika Savia.

      Získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy -  doplnenie chýbajúcich potrieb pre vzdelávanie,  hry a voľnočasové aktivity našich detí a mládeže, podporujúce rozvoj nielen ich talentov a zručností, ale aj duchovného života.

      Za pomoc všetkým zo srdca ďakujeme! 

      Bližšie informácie ako postupovať nájdete v hornom menu 2% z dane.

      Tlačivá si môžete stiahnuť aj TU:

      vyhlasenie(4).pdf

      potvrdenie(4).pdf

      plagaty_MS_a_ZS_DCA-01.jpg

     • Prevzatie Ag samotestov 3.2.2022

      2. 2. 2022

      Milí rodičia,

      ďalší balíček Ag testov pre žiakov školy si môžete prevziať vo štvrtok 3.2. 2022 v čase 7:00 do 14:30 na sekretariáte školy a od 14:30 - 16:00 vo vestibule školy. Zároveň chceme poprosiť rodičov testujúcich svoje deti o spätnú väzbu elektronickým podaním vyhlásenia "Domáci AG test" cez Edupage.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje