• Európsky týždeň športu - #BeAKTIVE

      4. 11. 2019

      Túto jeseň sa naša škola zapojila do 5.ročníka Európsky týždeň športu, ktorý je iniciatívou  Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity. Registrovaním sme sa tak oficiálne stali  súčasťou kampane #Be Aktive, ktorá má nabádať k pohybu. Na celom Slovensku bolo registrovaných mnoho športových a pohybových aktivít. My sme sa tento rok rozhodli zaregistrovať s podujatím ,,Turistická vychádzka novým náučným chodníkom v blízkom okolí Dubnice nad Váhom“.
      20. septembra náučným chodníkom  prešli žiaci a učitelia 2.stupňa počas vyučovania v rámci Ochrany človeka a prírody. Spolu s nimi sa Dubnickým chotárom vybral i náš bývalý žiak Adam Rehák z občianskeho združenia Sivý vlk. Adam je  zároveň aj autorom nápadu a tvorcom tohto náučného chodníka. Žiakov a učiteľov aktívne sprevádzal a približoval im obsah 8 informačných tabúľ. Spolu prešli 2600 metrov so 157 m prevýšenia.
      12. októbra sa tou istou trasou vybrala ďalšia skupina žiakov, učiteľov a rodičov. Keďže bola krásna slnečná sobota, naša pešia turistka  ešte plánovane pokračovala do Trenčianskych Teplíc. 

     • Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek - projekt

      3. 11. 2019

      V dňoch 14.10.- 18.10.2019 sa žiaci všetkých ročníkov, ŠKD i krúžku šikovných rúk našej školy zapojili do projektu Hovorme o jedle  na tému ,,Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek". Spoločne tvorili, pracovali ,ale i ochutnávali mlieko a výrobky z mlieka. Absolvovali exkurziu na agrofarmu v Červenom Kameni,navštívili adoptovanú kravičku Belušu v PPD Rybany,  pripravili si chutné kakao,koktejl, pomazánky a podarila sa i výroba domáceho masla a jogurtov.Súčasťou projektu bola i práca s odpadovým materiálom -tetrapaky,obaly z mliečnych výrobkov- žiaci vytvorili mliečne mesto,kravičku s teliatkami,vtáčie búdky,maštalky a vlastný mliečny stánok,kde ponúkali mliečne dobroty.

     • Stredoškolák-Hrdina remesla

      3. 11. 2019

      Dňa 24.10.2019 sa naši deviataci a vybraní žiaci II. stupňa zúčastnili prezentácie stredných odborných a priemyselných škôl, ktorá sa konala v priestoroch Expo výstaviska v Trenčíne. Podujatie nieslo názov HRDINA REMESLA a ponúklo budúcim uchádzačom o stredoškolské vzdelanie svoje vízie a perspektívu do budúcna. 

     • Dopravná výchova na 1.stupni

      3. 11. 2019

      Dopravná výchova je povinnou súčasťou  výchovy a vzdelávania žiakov. Jej obsah a ciele začleňujeme  do jednotlivých predmetov. Každý školský rok túto prierezovú tému ešte obzvlášť zaraďujeme do vyučovania. Tento školský rok sa dopravná výchova na tému ,,Bezpečne do školy a domov“  realizovala hneď dva razy. V teoretickej časti sa žiaci  pomocou interaktívnych cvičení a úloh  pripravovali na úlohu chodca. Potom mali možnosť prakticky uplatniť zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Veď bezpečnosť na cestách je problematika, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť.

     • Preventívna protidrogová akcia

      28. 10. 2019

      Dňa 14.10.2019 sa uskutočnila v areáli našej školy preventívna protidrogová akcia so zameraním na ukážky prác profesionálnych psovodov. Pracovníci ZVJS  z Ilavy predstavili teoretickou časťou náplň psovoda a psíka. Svoju zručnosť a precízne nasadenie predviedli pri praktickom vyhľadávaní omamných látok a zadržaní podozrivej osoby. Za svoju profesionalitu a ochotu zožali veľký potlesk a obdiv od nás všetkých.

     • Duchovné cvičenia pedagógov

      3. 11. 2019

      Dňa 24.10.-27.10.2019 sa pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili duchovných cvičení v prekrásnom kysuckom prostredí v Rezorte Rodinkovo, ktoré je strediskom cestovného ruchu Veľká Rača, približne 300 metrov od zastavanej časti obce Oščadnica. Témou duchovných cvičení bola Sv. omša, do tajomstva ktorej nám pomáhal preniknúť don Palko Piatrov. Ten sa obetavo staral o duchovný pokrm našej duše a spolu s ním sme prežili naozaj požehnaný čas. Keďže Pán, ktorý sa stará nielen o poľné ľalie a nebeské vtáky,  staral sa aj o nás , doprial nám nádherné slnečné jesenné počasie, ktoré sme využili   v čase osobného voľna na turistickú prechádzku, počas ktorej sme sa modlili ruženec a navštívili sme kaplnku pri lyžiarskom stredisku Dedovka. Z duchovných cvičení sme preto odchádzali nielen povzbudení a oddýchnutí, ale aj naplnení silou Ducha Svätého a vedomí si veľkého daru, ktorý sa dennodenne sprítomňuje na svätej omši, kde je Kristus s nami a kde sa v tú istú chvíľu môžeme tajomne zúčastňovať na večnej Baránkovej hostine.

    • Posedenie s bývalými zamestnancami školy
     • Posedenie s bývalými zamestnancami školy

      20. 10. 2019

      Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa dňa 17.10.2019 v našej škole uskutočnilo stretnutie s bývalými zamestnancami školy.  

      Na tomto milom posedení sa najskôr prítomným prihovorila Tánička Lišková, žiačka 8. ročníka. Potom s programom vystúpili  žiaci ŠKD pod vedením Bc. Grúlikovej, so scénkou sa predstavili Bronka Novosádová a Filip Ondráš a na záver zahral žiak 5. ročníka Maťko Liška na gitare.  S našimi milými hosťami sme prežili príjemné popoludnie vo vzájomných rozhovoroch a spomienkach na ich pôsobenie v škole. Nezabudli sme však ani na tých kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Prítomní si s radosťou pozreli zrekonštruované priestory školy.

      Do nasledujúcich dní im želáme predovšetkým veľa zdravia, radosti zo života, hojnosť Božích milostí i požehnania a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť TU.

     • Prvácka pasovačka

      17. 10. 2019

      Dňa 4.10.2019 sa uskutočnila na našej škole PRVÁCKA PASOVAČKA, na ktorej boli naši prváci slávnostne počas sv. omše pasovaní za rytierov školy sv.Dominika Savia.Spoločne zložili slávnostný sľub a tak sa stali právoplatnými žiakmi našej školy.Prajeme im veľa školských úspechov a nezabudnuteľných zážitkov v škole.Viac fotografií si môžete pozrieť TU.

     • O putovný pohár sv.Michala v Nemšovej

      17. 10. 2019

      Aj tento rok sa žiaci 6.-9.roč. zúčastnili športového turnaja vo vybíjanej a vo futbale medzi cirkevnými školami. Po minuloročnom víťazstve, kedy sme si odniesli putovný pohár za 1.miesto vo futbale, tento rok naši chlapci získali 2. miesto. Boli naozaj silnými súpermi pre ostatných, veď pohár im unikol len o jeden gól. Aj dievčatá boli výbornými hráčkami vo vybíjanej. Odniesli si domov diplom za 3.miesto.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      16. 10. 2019

      Naša škola sa spolu s celým Slovenskom dňa 18. októbra 2019 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

     • Deň jazykov

      10. 10. 2019

      Dňa 26.9.2019 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý  sa oslavuje každoročne z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      Pri tejto príležitosti sa žiaci 4. až 9.ročníka s pani učiteľkou Loduhovou učili v 11 jazykoch popriať dobrý deň, napísať svoje meno písmenami gréckej abecedy a v azbuke, napočítať do desať po nemecky, francúzsky a taliansky. V klasických i internetových slovníkoch hľadali, ako sa povedia rôzne slová zobrazené na obrázkoch. Nájdené  významy v troch až šiestich rozličných jazykoch zapísali na vystrihnuté stopy nohy a vytvorili tak obrázkový slovník. Starší žiaci si precvičovali vedomosti z nemčiny vypracovaním  pracovných listov vytvorených CLIL metódou.

      Na hodinách anglického jazyka sa žiaci 5. a 6. ročníka rozprávali s pani učiteľkou Šandorovou o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov, o rôznych aspektoch a rozdieloch v reči. Žiaci pracovali s prezentáciou o zvieratách a zvukoch, ktoré vydávajú a ich následnom zapísaní v rôznych jazykoch. Zažili pritom mnoho zábavy, nakoľko to boli pre deti nové a vtipné informácie. Svoje poznatky zapisovali do vystrihnutých dlaní, ktoré umiestnili na nástenku s mottom: Každý sme krásni, ale spolu sme umeleckým dielom

     • Komparo

      30. 9. 2019

      Vážení rodičia,

      Spoločnosť EXAM testing každý rok ponúka žiakom jedinečnú možnosť vyskúšať si už v 8. ročníku a následne aj v 9. ročníku testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9. Najbližšie cvičné testovanie KOMPARO pre ôsmakov zo SJL, MAT, BIO, GEG a VŠP aj deviatakov zo SJL, MAT sa uskutoční už 14. novembra 2019. Každý účastník dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Táto analýza sa stane akýmsi kompasom, ktorý pomôže účastníkom nájsť smer, ktorým by sa mali vydať na ďalšej ceste za úspechom. Organizátorom testovania KOMPARO je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov už 25 rokov a má na túto činnosť potrebné povolenia. Podrobné informácie o testovaní sa dozviete v letáku, ktorý bol sprostredkovaný žiakom 8. a 9. ročníka alebo na internetovej stránke https://komparo.sk .

       

     • Formačný výlet našich deviatakov

      29. 9. 2019

      V piatok 20.9.2019 sa na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí uskutočnil formačný výlet pre žiakov IX. ročníka .Žiaci mali možnosť cez rôzne aktivity spoznať viac seba a upevniť vzťahy aj medzi sebou navzájom. O tom, ako prežili tento výnimočný deň, napísala podrobnejšie jedna z účastníkov,Nina Čižmáriková. „Formačný výlet s názvom Priateľstvo zanechal v nás krásnu stopu. Začali sme ho hrami a myšlienkami o priateľstve na chate v Slávnici. Potom sme boli rozdelení do troch skupín, pričom dve skupiny mali vymyslieť a nakresliť obrázky, symbolizujúce priateľstvo, kým tretia skupina mala vymyslieť text – našu hymnu priateľstva do melódie známej piesne. Pred obedom nás vonku čakalo milé prekvapenie: skupina, v ktorej boli Jessica, Lucka a Milka pre nás pripravila aktivitu Nájdi si darček. Bolo to super: to, čo sme si našli ako prvé sme si mohli nechať. V krásnom baliacom papieri boli rôzne malé prekvapenia. Pred obedom prišiel za nami don Paľko Piatrov, ktorý nám odslúžil sv. omšu, do ktorej sme sa mohli aktívne zapojiť – napr. aj vlastnými prosbami. Po obede sme mali výborný obed – kotlíkový guláš, za ktorý vďačíme Jankinmu ockovi. Po krátkej obedňajšej prestávke sme mali hru: Hľadanie pokladu, ktorú pre nás pripravila chlapčenská skupina. Keďže bol „poklad“ dobre ukrytý, trochu sme sa z jeho nájdením potrápili, no nakoniec sme ho predsa len našli. Keď sme sa vrátili na chatu, mali sme ešte možnosť porozprávať sa a zhodnotiť si výlet. Všetci sme sa vyjadrili, že by sme si niečo podobné chceli určite ešte koncom roka zopakovať…Nakoniec sa chcem v mene všetkých spolužiakov úprimne poďakovať za tento krásny výlet sestre Gabike Bauerovej, že si dala tú námahu a pripravila pre nás tento deň s bohatým programom, ktorý nám pomohol viac sa spoznať a zažiť veľa srandy. Ďakujeme tiež pánovi kuchárovi, ktorý pre nás uvaril ten najlepší kotlíkový guláš úplne veľkodušne – z vďaky voči našej škole. Ďakujeme tiež aj don Piatrovovi, že pre nás odslúžil sv. omšu. A nakoniec sa chceme poďakovať našej skvelej triednej, p. učiteľke Kataríne Budayovej, ktorá s nami išla a prežila s nami deň plný PRIATEĽSTVA.“

       

     • Hodina náboženstva v 6. ročníku

      26. 9. 2019

      Naši šiestaci v stredu 25.9. na hodine náboženstva budovali domy. Najskôr si každý nakreslil svoj "stavebný projekt" do zošita. A potom sa začalo stavať. Postavili až dva. Nie hocijaké, ale domy zo "živých kameňov". Počas "stavania" na vlastnej koži zakúsili, že to nie je až také jednoduché. Každý "živý kameň" má totiž svoj vlastný rozum a "špekuloval", či ho staviteľ vkladá do "múru" na správne miesto. Nakoniec sa to podarilo. Výsledky si môžte pozrieť na fotkách. :) A na čo to bolo dobré? Snažili sme sa pochopiť kúsok z Nového Zákona, konkrétne Ef 2,19-22, kde sa píše o Cirkvi, postavenej zo živých kameňov. Z nás. Každý tam má  svoje dôležité miesto... :)

     • Výchovný koncert II.stupeň

      18. 9. 2019

      Žiaci II. stupňa našej školy sa dňa 17. septembra 2019 zúčastnili interaktívneho výchovného koncertu pod názvom Generácia XYZ. Členovia hudobnej skupiny previedli účastníkov najzaujímavejšími faktami našej minulosti i prítomnosti. Pomocou vizuálnych animácií im bol poskytnutý  retrospektívny náhľad od obdobia vzniku Slovenskej republiky až po súčasnosť. Hlavnými témami, ktoré tu zazneli, boli rasizmus, intolerancia, extrémizmus, globalizácia  a radikalizácia časti mládeže. Otvorením týchto tém mali žiaci možnosť odľahčenou formou pochopiť dôležitosť vzájomnej akceptácie a priateľských vzťahov. Koncert sa konal v priestoroch Domu kultúry v Dubnici nad Váhom a mal veľmi dobrý ohlas medzi žiakmi. Ďakujeme spoločnosti LETart Production za ich prínos do sveta mladých.

       

     • Matematický klokan-vyhodnotenie

      3. 7. 2019

      V jeden deň, 21.marca 2019, sa  konala naraz  na štyroch kontinentoch zemegule a 1 500 školách Slovenska najväčšia medzinárodná súťaž Matematický klokan. V našej škole matematické úlohy riešilo 6 prvákov, 12 druhákov, 2 tretiaci, 4 štvrtáci, 3 piataci a 4 siedmaci. Všetci získali minimálne účastnícky diplom a malý darček. Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrejko (2.B) a Gunárová Lesia Ellen (3.) získali diplom úspešných riešiteľov. Babulíková Terezka (5.) získala diplom úspešnej riešiteľky a aj diplom školského šampióna. Srdečne gratulujeme!

                     

     • Expert geniality show

      3. 7. 2019

      Celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5.-9. ročníka sa tento školský rok zúčastnilo 9 žiakov. Žiaci odpovedali na otázky z rôznych oblastí. Mohli si vybrať dve témy – Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry, Tajomstvá prírody, Mozgolamy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie, Do you speak english?, Góly body, sekundy.  Najlepšie z našich žiakov dopadol Adam Mikula zo 6.ročníka. Gratulujeme!

     • Všetkovedko

      3. 7. 2019

      Našich 15 žiakov 2.- 4. ročníka sa zúčastnilo aj tento školský rok jubilejného 10.ročníka súťaže o najbystrejšieho medzi najbystrejšími pod názvom Všetkovedko. Riešili otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli –  prírodoveda, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú cenu. A ak sa zaradil medzi 30% najlepších riešiteľov, získal titul a diplom Všetkovedko a peknú cenu. Najúspešnejší na škole získal titul a diplom Všetkovedo školy a cenu.
      Titul a diplom Všetkovedko získali Babulíková Šarlotka (2.A), Poruban Andrej (2.B), Pišojová Klárka (2.B), Gajdošová Marika (2.B), Gunárová Lesia Ellen (3.).
      Zachar Ondrej (2.B) získal titul Všetkovedko i titul Všetkovedko školy.
      Srdečne gratulujeme!

     • Florbalový a futbalový turnaj

      3. 7. 2019

      Tradične sa na konci školského roku v spolupráci s odchádzajúcimi deviatakmi konal školský turnaj vo futbale chlapcov a turnaj vo florbale dievčat. Po spoločnom nástupe a podaní organizačných inštrukcií sa najskôr odohral jeden zápas dvoch zmiešaných družstiev chlapcov vo futbale na školskom ihrisku. Potom hrali medzi sebou formou každý s každým tri družstvá dievčat florbal v telocvični.  Na záver boli výsledky turnajov spoločne vyhodnotené a družstvá odmenené. Odmenu si zaslúžil i žiak 9.ročníka, Dominik Siekel, ktorý sa ochotne ujal rozhodcovskej píšťalky v oboch turnajoch a robil to skutočne zodpovedne.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje