• Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021
     • Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

      29. 3. 2020

      Zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 30. apríla do 31. mája 2020Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

      Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

      MOŽNOSTI ZÁPISU:

      1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

       

      2. POŠTOU - Zo stránky školy si stiahnete Prihlášku detí do MŠ a Dotazník, vyplníte ich a pošlete poštou na adresu:

                ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

      Dokumenty si môžete stiahnuť TU:

      Prihlaska_deti_do_MS(4).doc

      dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

       

      3. OSOBNE - Kto nemá možnosť stiahnuť si žiadosť prostredníctvom internetu, môže si prísť zapísať dieťa osobne do materskej školy, kde  dostane prihlášku, vypíše si ju svojim perom a hneď odovzdá. Osobný zápis prebehne v dňoch 6. mája, 13. mája a 20. mája 2020 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rodičia budú vstupovať po jednom, s ochranným rúškom a v rukaviciach).    

      Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

      TEŠÍME SA NA VÁS!

     • Sviatok nášho patróna Dominika Savia

      6. 5. 2020

      Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio :-) Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

      Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

      Sv. Dominik Savio, oroduj za nás!

      Modlitba

      Svätý Dominik Savio, v škole Don Bosca si sa naučil chodiť po chodníkoch mladíckej svätosti. Pomôž nám, napodobňovať tvoju lásku k Ježišovi a Márii a tvoju horlivosť pre záchranu duší. Vypros nám milosť, aby sme sa aj my so všetkou rozhodnosťou snažili vyhýbať sa hriechu a pracovali pre Kráľovstvo Božie, dosiahnuc tak svoju večnú spásu a iným na tejto ceste pomáhali. Amen 

           

     • Informácie -prihlášky na SŠ

      6. 5. 2020

      Oznamujeme  rodičom a žiakom 9. ročníka, že podpisovanie prihlášok na štúdium v strednej škole sa uskutoční 13.5.2020 (streda) v čase:
      od 10.00 do 12.00 hod. a  od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch základnej školy.

      Podpisovanie prihlášok sa uskutoční za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení:
      - vstup do budovy bude umožnený len s rúškom

      - treba dodržiavať potrebné rozostupy

      - každý si prinesie vlastné pero

      Podpísať prihlášky príde žiak a jeden zákonný zástupca.

      Na základe usmernenia ministra školstva  prihláška nemusí byť potvrdená lekárom.

       

    • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU

      30. 4. 2020

      Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020:

      V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia nasledujúce usmernenie na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie:

       Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia:

      Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa bude realizovať:

       • formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 
       • pomenovaním pozitívnych výsledkov,
       • pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov,
       • hodnotením úspešnosti, ktorá bude vyjadrená percentami a bodmi 
       • Počas priebežného hodnotenia sa bude prihliadať na individuálne možnosti vzdelávania žiakov (technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie v rodine).

      Záverečné hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutoční na konci druhého polroka. Jeho cieľom bude čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

      Hodnotenie sa uskutoční nasledovne:

      1. V prvom a prípravnom ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.
      2. V druhom až deviatom ročníku budú vyučovacie predmety klasifikované známkou s výnimkou predmetov uvedených v bode 3.
      3. Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania nám neumožňujú naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou plnohodnotnou realizáciou nebudú klasifikované známkou:

                výchovné predmety vo všetkých ročníkoch: TSV, HUV, VYV, PVC, THD, INF, OBN, KNB – 5.-9. roč.

          4. Upozorňujeme na skutočnosť, že v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť

              pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa základnej školy, ktorí zo                        subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie          pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v                     školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

        5.  V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa základnej školy, ktorí v 1. polroku dostali známku                       nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky             najneskôr do 31.8.2020.

     • Prijímacie konanie a prihlášky na SŠ - aktualizácia

      30. 4. 2020

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

      Podrobnosti o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na:  Rozhodnutia ministra školstva k organizácii prijímacieho konania na SŠ

      Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

      1. Podrobné informácie o možnostiach podávania prihlášok žiakov ( 9.ročník) na SŠ    zverejníme najneskôr 7. mája 2020.

      2. Odporúčame sledovať www stránku školy.

      3. V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu
       Mgr. Drobcovú na emailovej  adrese:  drobcovaj@azet.sk

    • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka
     • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka

      23. 3. 2020

      Vážení rodičia budúcich prvákov.

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka a Prípravného ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti Vašich detí, prostredníctvom elektronickej formy prihlasovania, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (rodič si vytlačí prihlášku a zašle škole na adresu: ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom). Tu je dostupná ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Ďalšie možnosti a viac informácií nájdete v ľavom menu Zápis do 1. ročníka a Zápis do Prípravného ročníka. 

      Ďakujeme za Vašu dôveru a pochopenie.

      Podrobnejšie informácie čo škola ponúka nájdete TU: Plagat_-_prvy_rocnik_2020.doc

    • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka
     • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka

      8. 4. 2020

      Ponúkame pre žiakov 4. a 5. ročníka možnosť zapísať sa do piateho a šiesteho ročníka v školskom roku 2020/2021. Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v Dubnici nad Váhom, ako aj v celej Žilinskej diecézy. Vo výučbe využívame individuálny prístup k žiakom, ako aj prvky vysoko efektívneho učenia.

      Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú obnovené priestory školy, interaktívne tabule vo všetkých triedach, nové a moderné učebne informatiky, biológie a techniky, jazykové laboratórium. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

      Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od siedmeho ročníka nemecký jazyk. Posilnená je výučba matematiky a prírodovedných predmetov. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť. Na škole pracujú aj 2 súkromné ZUŠ.

      Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu vyplňte elektronickú prihlášku /vľavo na lište/ a my Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

    • 	OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ

      8. 4. 2020

      Vážení rodičia deviatakov, milí deviataci.

      Podľa usmernenia ministra školstva je termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

      1. Sledujte pravidelne www stránku školy.

      2. Konečné rozhodnutie výberu strednej školy budeme zisťovať po 1. máji 2020 .

      3. Potvrdenie o prijatí na Duálne vzdelávanie sa prikladá k prihláške (kópia). Týka sa to len žiakov, ktorí takéto potvrdenie majú.

      Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

      V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu na mailovej adrese: zssds@stonline.sk

       

    • Oznam pre rodičov detí MŠ
     • Oznam pre rodičov detí MŠ

      2. 4. 2020

      Milí rodičia,

      keďže je prevádzka MŠ zatvorená až do odvolania po dohode so zriadovateľom školy Vás prosíme, aby ste neuhrádzali platbu za stravu ani za školné v mesiaci apríl 2020. O každej zmene, či novej informácii Vás budeme okamžite informovať.

    • Opatrenia ministerstva školstva
     • Opatrenia ministerstva školstva

      25. 3. 2020

      Vážení rodičia, podľa najnovšieho rozhodnutia ministra školstva je vyučovanie prerušené až do odvolania.

      Vieme, že situácia je náročná pre všetky strany a vyžaduje si dávku trpezlivosti. Každý učiteľ sa snaží nájsť vhodný spôsob ako "učiť" v tejto situácii. Zatiaľ zadávajú kolegovia úlohy podľa dohody každý pondelok, stredu a v piatok v dopoludňajších hodinách a majú dávať žiakom dostatok času na spracovanie.

      V prípade, že by sa vyskytli nejaké problémy,  tak to konzultujte s daným učiteľom a keď žiak nestíha, vždy sa to dá ospravedlniť a vysvetliť si veci, dohodnúť sa na postupe.

      Prosíme Vás o spätnú väzbu pre učiteľov, aby mali odozvu či a ako žiak pracuje.

      Ďakujeme za spoluprácu. Prajem veľa zdravia a síl.

       

    • Vysielanie RTVS
     • Vysielanie RTVS

      18. 3. 2020

      Vážení rodičia,dávame do pozornosti aktivitu RTVS do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Na jej výrobe spolupracuje s učiteľmi z viacerých neziskových organizácií.Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

    • Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

      13. 3. 2020

      V prílohe si môžete prečítať usmernenie MŠVVaŠ k momentálnej situácii na Slovensku v súvislosti koronavírusom. Školy zostávajú zatvorené od 16.3. do 27.3. 2020. V prípade zmien vás budeme informovať.

      Prostredníctvom emailov budú žiakom zasielané domáce úlohy vždy v pondelok, stredu a v piatok. Prosíme rodičov, aby žiakov kontrolovali a viedli ich k zodpovednosti, aby tento čas využili zmysluplne a efektívne. Pripomíname, že nejde o prázdniny. Je dôležité, aby sa žiaci zdržiavali doma, nestretávali sa na ihriskách a v nákupných centrách a na verejných priestranstvách.

      Zostávame spojení v modlitbách a veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

      Mgr. Monika Pastieriková, r.š.

       

      usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

    • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR
     • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR

      1. 3. 2020

      Pokyn Hlavného hygienika SR

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

      V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy, strednej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

      § často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

      § očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

      § zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

      § vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

      § ak ste chorý, liečte sa doma,

      § zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

      § 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

      § v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

      Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

      V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

      Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,

      na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

      Ak sa rozhodnete Vaše dieťa napriek určitým príznakom predsa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

      http://www.uvzsr.sk/index.php…

      Ďakujeme za spoluprácu

     • Kurz korčuľovania 1.a 2. ročník

      9. 3. 2020

      V dňoch 2.-6.marca 2020 sa naši žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili korčuliarske kurzu na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom. Pod vedením trénerov sa učili základom korčuľovania a postupne si osvojili naberať rýchlosť na ľade, zabrzdiť, zdvíhať predmety z ľadovej plochy, ale i prejsť prekážkovú dráhu na ľade. Samozrejme nechýbali i pády, ale našich žiakov neúspechy neodrádzali a veselo pokračovali ďalej. Výcvik sa im veľmi páčil a triedne pani učiteľky boli veľmi hrdé, ako všetko super zvládli.

     • Beseda s donom Jozefom Luscoňom

      5. 3. 2020

      Druhú pôstnu stredu navštívil našu školu vzácny hosť, autor mnohých náboženských titulov a knižných publikácií, salezián ​​​​​​don Jozef Luscoň. Žiakom 4. až 9. ročníka priblížil svojím pútavým a názorným rozprávaním blahoslaveného kňaza a saleziána, horlivého mučeníka za duchovné povolanie, Titusa Zemana, ktorého životopis premietol do knihy Titus, ideš!. Prednáška bola popretkávaná súťažnými otázkami a správne odpovede boli štedro i vtipne odmenené. V závere prednášky sme sa všetci pomodlili a veľavážený don Luscoň nám udelil požehnanie za prítomnosti relikvie dona Titusa Zemana.

     • Deviatacka Duchovná obnova na Kalvárii

      4. 3. 2020

      V utorok 3. marca mali deviataci z našej CZŠ sv. Dominika Savia svoju pôstnu Duchovnú obnovu. Po prvej vyučovacej hodine sa za jemného mrholenia vybrali smerom ku dubnickej Kalvárii. Po príchode ku kaplnke s prvým zastavením sme poskladali veľký kríž, ktorý sme potom niesli. Z konárikov si potom každý vyrobil svoj malý krížik, ktorý si potom tiež niesol so sebou. A začali sme krížovú cestu. Vďaka zaujímavému počasiu bola naozaj autentická. Niektorí si napríklad na vlastnej koži vyskúšali aj rôzne pády. ;) Ale vážne. Bolo to náročné, ale Pán Ježiš to mal oveľa ťažšie. Po krížovej ceste a špeciálnej mini aktivite bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Všetko vyvrcholilo svätou omšou v kalvárskom kostolíku. Veľmi zaujímavá bola ešte cesta dolu z Kalvárie. Vďaka mazľavému blatu sme si zopakovali poznatky z lyžiarskeho výcviku… :-) Celkovo Duchovná obnova dopadla veľmi dobre. Ovocie sa uvidí časom… :) Špeciálna vďaka patrí pánovi kostolníkovi za technickú pomoc a všetkým priaznivcom, ktorí sa z nás modlili. :)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje