• Prijímacie konanie a prihlášky na SŠ - aktualizácia

      30. 4. 2020

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

      Podrobnosti o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na:  Rozhodnutia ministra školstva k organizácii prijímacieho konania na SŠ

      Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

      1. Podrobné informácie o možnostiach podávania prihlášok žiakov ( 9.ročník) na SŠ    zverejníme najneskôr 7. mája 2020.

      2. Odporúčame sledovať www stránku školy.

      3. V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu
       Mgr. Drobcovú na emailovej  adrese:  drobcovaj@azet.sk

    • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka
     • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka

      23. 3. 2020

      Vážení rodičia budúcich prvákov.

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka a Prípravného ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti Vašich detí, prostredníctvom elektronickej formy prihlasovania, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (rodič si vytlačí prihlášku a zašle škole na adresu: ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom). Tu je dostupná ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Ďalšie možnosti a viac informácií nájdete v ľavom menu Zápis do 1. ročníka a Zápis do Prípravného ročníka. 

      Ďakujeme za Vašu dôveru a pochopenie.

      Podrobnejšie informácie čo škola ponúka nájdete TU: Plagat_-_prvy_rocnik_2020.doc

    • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka
     • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka

      8. 4. 2020

      Ponúkame pre žiakov 4. a 5. ročníka možnosť zapísať sa do piateho a šiesteho ročníka v školskom roku 2020/2021. Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v Dubnici nad Váhom, ako aj v celej Žilinskej diecézy. Vo výučbe využívame individuálny prístup k žiakom, ako aj prvky vysoko efektívneho učenia.

      Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú obnovené priestory školy, interaktívne tabule vo všetkých triedach, nové a moderné učebne informatiky, biológie a techniky, jazykové laboratórium. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

      Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od siedmeho ročníka nemecký jazyk. Posilnená je výučba matematiky a prírodovedných predmetov. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť. Na škole pracujú aj 2 súkromné ZUŠ.

      Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu vyplňte elektronickú prihlášku /vľavo na lište/ a my Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

    • 	OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ

      8. 4. 2020

      Vážení rodičia deviatakov, milí deviataci.

      Podľa usmernenia ministra školstva je termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

      1. Sledujte pravidelne www stránku školy.

      2. Konečné rozhodnutie výberu strednej školy budeme zisťovať po 1. máji 2020 .

      3. Potvrdenie o prijatí na Duálne vzdelávanie sa prikladá k prihláške (kópia). Týka sa to len žiakov, ktorí takéto potvrdenie majú.

      Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

      V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu na mailovej adrese: zssds@stonline.sk

       

    • Oznam pre rodičov detí MŠ
     • Oznam pre rodičov detí MŠ

      2. 4. 2020

      Milí rodičia,

      keďže je prevádzka MŠ zatvorená až do odvolania po dohode so zriadovateľom školy Vás prosíme, aby ste neuhrádzali platbu za stravu ani za školné v mesiaci apríl 2020. O každej zmene, či novej informácii Vás budeme okamžite informovať.

    • Opatrenia ministerstva školstva
     • Opatrenia ministerstva školstva

      25. 3. 2020

      Vážení rodičia, podľa najnovšieho rozhodnutia ministra školstva je vyučovanie prerušené až do odvolania.

      Vieme, že situácia je náročná pre všetky strany a vyžaduje si dávku trpezlivosti. Každý učiteľ sa snaží nájsť vhodný spôsob ako "učiť" v tejto situácii. Zatiaľ zadávajú kolegovia úlohy podľa dohody každý pondelok, stredu a v piatok v dopoludňajších hodinách a majú dávať žiakom dostatok času na spracovanie.

      V prípade, že by sa vyskytli nejaké problémy,  tak to konzultujte s daným učiteľom a keď žiak nestíha, vždy sa to dá ospravedlniť a vysvetliť si veci, dohodnúť sa na postupe.

      Prosíme Vás o spätnú väzbu pre učiteľov, aby mali odozvu či a ako žiak pracuje.

      Ďakujeme za spoluprácu. Prajem veľa zdravia a síl.

       

    • Vysielanie RTVS
     • Vysielanie RTVS

      18. 3. 2020

      Vážení rodičia,dávame do pozornosti aktivitu RTVS do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Na jej výrobe spolupracuje s učiteľmi z viacerých neziskových organizácií.Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

    • Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

      13. 3. 2020

      V prílohe si môžete prečítať usmernenie MŠVVaŠ k momentálnej situácii na Slovensku v súvislosti koronavírusom. Školy zostávajú zatvorené od 16.3. do 27.3. 2020. V prípade zmien vás budeme informovať.

      Prostredníctvom emailov budú žiakom zasielané domáce úlohy vždy v pondelok, stredu a v piatok. Prosíme rodičov, aby žiakov kontrolovali a viedli ich k zodpovednosti, aby tento čas využili zmysluplne a efektívne. Pripomíname, že nejde o prázdniny. Je dôležité, aby sa žiaci zdržiavali doma, nestretávali sa na ihriskách a v nákupných centrách a na verejných priestranstvách.

      Zostávame spojení v modlitbách a veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

      Mgr. Monika Pastieriková, r.š.

       

      usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

    • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR
     • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR

      1. 3. 2020

      Pokyn Hlavného hygienika SR

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

      V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy, strednej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

      § často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

      § očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

      § zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

      § vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

      § ak ste chorý, liečte sa doma,

      § zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

      § 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

      § v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

      Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

      V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

      Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,

      na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

      Ak sa rozhodnete Vaše dieťa napriek určitým príznakom predsa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

      http://www.uvzsr.sk/index.php…

      Ďakujeme za spoluprácu

     • Kurz korčuľovania 1.a 2. ročník

      9. 3. 2020

      V dňoch 2.-6.marca 2020 sa naši žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili korčuliarske kurzu na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom. Pod vedením trénerov sa učili základom korčuľovania a postupne si osvojili naberať rýchlosť na ľade, zabrzdiť, zdvíhať predmety z ľadovej plochy, ale i prejsť prekážkovú dráhu na ľade. Samozrejme nechýbali i pády, ale našich žiakov neúspechy neodrádzali a veselo pokračovali ďalej. Výcvik sa im veľmi páčil a triedne pani učiteľky boli veľmi hrdé, ako všetko super zvládli.

     • Beseda s donom Jozefom Luscoňom

      5. 3. 2020

      Druhú pôstnu stredu navštívil našu školu vzácny hosť, autor mnohých náboženských titulov a knižných publikácií, salezián ​​​​​​don Jozef Luscoň. Žiakom 4. až 9. ročníka priblížil svojím pútavým a názorným rozprávaním blahoslaveného kňaza a saleziána, horlivého mučeníka za duchovné povolanie, Titusa Zemana, ktorého životopis premietol do knihy Titus, ideš!. Prednáška bola popretkávaná súťažnými otázkami a správne odpovede boli štedro i vtipne odmenené. V závere prednášky sme sa všetci pomodlili a veľavážený don Luscoň nám udelil požehnanie za prítomnosti relikvie dona Titusa Zemana.

     • Deviatacka Duchovná obnova na Kalvárii

      4. 3. 2020

      V utorok 3. marca mali deviataci z našej CZŠ sv. Dominika Savia svoju pôstnu Duchovnú obnovu. Po prvej vyučovacej hodine sa za jemného mrholenia vybrali smerom ku dubnickej Kalvárii. Po príchode ku kaplnke s prvým zastavením sme poskladali veľký kríž, ktorý sme potom niesli. Z konárikov si potom každý vyrobil svoj malý krížik, ktorý si potom tiež niesol so sebou. A začali sme krížovú cestu. Vďaka zaujímavému počasiu bola naozaj autentická. Niektorí si napríklad na vlastnej koži vyskúšali aj rôzne pády. ;) Ale vážne. Bolo to náročné, ale Pán Ježiš to mal oveľa ťažšie. Po krížovej ceste a špeciálnej mini aktivite bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Všetko vyvrcholilo svätou omšou v kalvárskom kostolíku. Veľmi zaujímavá bola ešte cesta dolu z Kalvárie. Vďaka mazľavému blatu sme si zopakovali poznatky z lyžiarskeho výcviku… :-) Celkovo Duchovná obnova dopadla veľmi dobre. Ovocie sa uvidí časom… :) Špeciálna vďaka patrí pánovi kostolníkovi za technickú pomoc a všetkým priaznivcom, ktorí sa z nás modlili. :)

     • Hviezdoslavov Kubín-školské kolo

      20. 2. 2020

      Dňa 18.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Porota, pani učiteľky Loduhová, Budayová a pani asistentka Barteková, rozhodla, že v druhej kategórii sa v prednese prózy na treťom mieste umiestnila Paulínka Bezecná, na druhom mieste Lenka Štefúnová a prvé miesto získal Tobiáš Chudo. V prednese poézie tretie miesto obsadila Dominika Ševčíková, druhé miesto Nellka Kolenová a prvé miesto patrí Katke Hírešovej. Víťazkou v tretej kategórii v prednese prózy je Monika Štefúnová.Všetkým súťažiacim gratulujeme a držíme palce do okresného kola.

     • Karneval

      19. 2. 2020

      Karneval je krásna chvíľa,  muzika tam vyhráva.
      Z dievčatka sa stane víla, motýľ, hviezda, púpava...
      Krásna vec sú karnevaly, hrá tam trúbka aj bubon.
      A z chlapcov sa stanú králi, letci, indiáni, slon....

      Aj takúto pieseň vedia žiaci a čo je lepšie, že krásne karnevalové chvíle mohli opäť po roku 18.2.2020 zažiť spolu s rodičmi, s pani učiteľkami a s pani vychovávateľkami. Dve hodinky sa z telocvične ozývala hudba, tanec, krik i veselá nálada počas súťažných hier. Ako vždy, na záver boli ocenené originálne, nápadité a kreatívne spracované masky. Dúha, predavač kvetín, marionetka, robot, tanier špagiet, dinosaurus, drak, ceruzka, oheň, chobotnica, torta, vietor, darček, páv, palacinka, chipsy, popcorn....... Porota zložená z pani učiteliek a zo starších žiačok mala ťažkú úlohu. V rozhodovaní im pomohli aj rodičia, ktorí mohli dať svoj hlas jednej karnevalovej maske. Nakoniec bolo odmenených 17 detí. Avšak každý odišiel domov aspoň so sladkou odmenou a s dobrým pocitom zo spoločne strávených chvíľ.

     • Spomienka na karneval v MŠ

      19. 2. 2020

      Dňa 7. 2. 2020 deti v MŠ prežili krásny karnevalový deň plný zábavy, hier a súťaží v rámci výchovno-vzdelávacej aktivity pod vedením svojich učiteliek, ktoré sa taktiež ako deti prezentovali v rôznorodých, najmä rozprávkových maskách. Stretnúť ste mohli napr. Šípkovú Ruženku, Elsu, Annu, Pata, kovbojov, víly a mnohých ďalších. Dúfame, že o rok sa znova spoločne zabavíme.  

     • Kamarátka energia - výchovnovzdelávacie dopoludnie

      17. 2. 2020

      V rámci projektu Žiť energiou – odborné energetické poradenstvo, ktoré zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra – sa v našej škole konalo výchovnovzdelávacie dopoludnie pre 3. – 6.ročník  s názvom Kamarátka energia. Cieľom tejto výučby bolo, aby sa žiaci dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu a poznali obnoviteľné zdroje energie.
      Skvelý tím odborníkov a prezentujúcich po úvodnej informačnej a motivačnej hodine všetkých žiakov rozdelil do šiestich skupín. Potom im jednotlivo po skupinách na stanovištiach objasňovali základné pojmy a témy. Formou zážitkového učenia a pomocou interaktívnych hier žiaci získavali vedomosti, plnili rôzne úlohy, overovali si svoje zručnosti a vedomosti a súťažili. Prvá aktivita  niesla tému Teplo, teplejšie, horúco. Tu sa mohli dozvedieť, čo je teplo, odkiaľ pochádza, čo je žiarenie a prečo chceme poznať teplotu. Na druhom stanovišti s témou  Kúrime paličkami  im boli vysvetlené pojmy biomasa a výroba energie z biomasy. V téme Preteky so svetlom im prezentujúci objasňovali, ako sa premieňa slnečná energia na elektrickú a elektrická na mechanickú. O histórii objavenia elektrickej batérie, princípy jej fungovania a o elektrolytickej reakcii sa bližšie dozvedeli pri aktivitách na stanovišti s názvom Chutná elektrina. Diskutovať mohli na tému ,,Ako šetriť energiu v domácnosti“ na stanovišti Nájdi a ušetri. Princíp fungovania veternej turbíny a čo je vietor im prezentujúci objasňovali v téme Sila vetra. Vyvrcholením tohto zážitkového učenia bolo vyhodnotenie jednotlivcov a skupín. Mnohí žiaci si odniesli krásne ceny, ani jeden neodišiel s prázdnymi rukami – všetci ešte na záver dostali aspoň malú vecnú pozornosť. Ale hlavne, všetci odchádzali s novými poznatkami, potrebnými pre život v modernej dobe.

     • Kúzelník v MŠ

      13. 2. 2020

      Dňa 11.2. 2020 navštívil deti v MŠ kúzelník Struk. Predviedol im triky pomocou, ktorých dokázal teleportovať loptičky. Dobrovoľník spomedzi detí s pomocou kúzelníka dokázal prestrihnúť lano iba s prstami. Deti si užili deň plný kúziel, radosti a nadšenia.

     • Testovanie 9

      13. 2. 2020

      Dňa 1. apríla 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, ktoré je určené žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Testované predmety sú slovenský jazyk a literatúry a matematika. Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      kalkulačky, rysovacie pomôckyguľôčkové pero, ktoré píše namodro

      pomocné papiere na výpočty označené menovkou, ktoré žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky a prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

      guľôčkové pero, ktoré píše namodro 

      Zakázané pomôcky:

      mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.. 

      Náhradný termín testovania sa bude konať v príslušných krajských mestách:

      15. a 16. apríl 2020 (utorok, streda)

      • zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

      Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.nucem.sk/Testovanie9.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje