• Karneval ZŠ
     • Karneval ZŠ

      20. 2. 2023

      ,, Čo je tu dnes? Veľký bál ! A či dáky karneval? Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú."
      V piatok 17.2.2023 sa naša telocvičňa  premenila na jednu úžasnú karnevalovú párty. Tanec a smiech vyčarili na tvárach detí úsmev a všetkým bolo veselo. Najkrajšie a najoriginálnejšie masky získali pekné ceny.

     • Návšteva Mestského divadla v Trenčíne

      16. 2. 2023

      Dňa 14.2.2023 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného muzikálu Pinocchio a jeho divadelný sen, ktorý sa konal v Mestskom divadle v Trenčíne. Muzikál umeleckou formou hovoril o nastavení hodnotového rebríčka detí a mládeže, o dôležitosti vzdelania, pracovitosti, priateľstva, slobody a o vzopretí sa stále aktuálnej šikane a zároveň si zachovával  rozprávkovú magickosť. Predstavenie sa našim žiakom veľmi páčilo a odchádzali s pekným umeleckým zážitkom.

     • Zriaďovateľ školy - Rímskokatolícka cirkev Žilinskej diecézy

      16. 2. 2023

      Podľa §5 ods. (9) Z. z. 552/2003 voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

      Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v zmysle vyššie uvedeného menoval na kariérnu pozíciu riaditeľa:

      MGR. EVU NIKODÉMOVÚ

      Funkčné obdobie:

      Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.02.2023. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-30/2023-1 zo dňa  19.01.2023 končí menovaním – najneskôr 31.07.2023.

      Pracovná činnosť:

      • Učiteľ prvého stupňa ZŠ menovaný na kariérnu pozíciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zmysle ustanovení § 54 Zákonníka práce a vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-30/2023-1 zo dňa 19.01.2023.
      • Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.

       

    • Návšteva keramickej dielne
     • Návšteva keramickej dielne

      11. 2. 2023

      V utorok 17.1.2023 žiaci 2. ročníka navštívili pani Soňu Zeliskovú, ktorá má keramickú dielňu. Žiaci spoznávali nové informácie o hline a o možnostiach, ako s ňou pracovať. Rozvíjali tiež praktické návyky a ukázali svoju zručnosť pri výrobe krásnych výrobkov.

      Pani Zeliskovej srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Ako nestratiť dieťa v digitálnom svete
     • Ako nestratiť dieťa v digitálnom svete

      10. 2. 2023

      Pozývame rodičov v nedeľu 19.2.2023 o 14:30 alebo o 16:00 na prednášku do Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom.

      Prednáška bude na tému ,,Digitálni rodičia,, - ako žiť, nestratiť sa a vychovávať deti v digitálnom svete.

      Podstatou projektu je vzdelávať rodičov, ktorí majú deti vo veku 0 – 18 rokov, o najnovších trendoch v online prostredí a moderných technológiách. Cieľom je priblížiť im svet ich detí a vnúčat, aby ho nielen lepšie pochopili, ale boli v ňom aj správnymi sprievodcami vo výchove.

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

      8. 2. 2023

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2023

      22. marca 2023 (streda)

       

      Komu je testovanie určené:

      žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

      Aké predmety sa testujú:

      • slovenský jazyk a literatúra

      • matematika

       

      Aký rozsah učiva sa testuje:

      obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii – Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) v Slovenskej republike. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

       

      Povolené pomôcky:

      MATEMATIKA:

      kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro, pomocné papiere na výpočty označené menovkou - žiaci obdržia pred administráciou testu z matematiky, prehľad vzorcov bude  súčasťou zadania testu

       

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

      pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie  ani atramentové) 

       

      Zakázané pomôcky:

      mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice, zošity, slovníky a pod.

       

      Náhradný termín:

      • 4. a 5. apríl  2023  (utorok, streda)

       

      • Bude konať v príslušných krajských mestách - ( Trenčín )

      • Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

       

      Informácie na www.nucem.sk/Testovanie9

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje