• Oznam

      11. 10. 2021

      Milí rodičia,

      nakoľko sa niektorým rodičom nepodarilo minulý týždeň prevziať Ag testy tieto sady samotestov si môžete prebrať v utorok 12.10. 2021 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. 

     • Zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem!

      5. 10. 2021

      MOBIL - pre mnohých malých aj veľkých úplná samozrejmosť. Mnohí si bez neho nevieme už predstaviť svoj život. Ráno vstaneme z postele, v mobile skontrolujeme správy, chaty, zahráme hry, urobíme fotky, zatelefonujeme kamarátom…. Mobil nám v mnohých ohľadoch život spríjemňuje a uľahčuje. Využívame v ňom rôzne užitočné aj zábavné aplikácie a kvôli stále novým vylepšeniam by viacerí z nás chceli mobil stále meniť za novší a novší.

      Čo však predchádza našej radosti z nového mobilu?

      Zamysleli ste sa už niekedy nad tým kde, z čoho a ako sa mobil vyrába? Je proces výroby mobilného telefónu nenáročný alebo zložitý či dokonca škodlivý pre životné prostredie? Aké množstvo energie sa spotrebuje na jeho výrobu?

      A čo môžeme urobiť my?

      Asi by bolo naivné tvrdiť, že dokážeme presvedčiť obrovské korporácie, aby nerasty, z ktorých sú kovy používané do mobilných zariadení prestali úplne ťažiť. Žijeme žiaľ v dobe, kedy nie je riešením mobilný telefón alebo inú elektroniku, ktorú potrebujeme na prácu a život, prestať používať.

      Čo však môžeme urobiť je, že odovzdaním starého a poškodeného mobilu do zberného boxu sa postaráme o jeho nový životný cyklus, kedy budú v procese recyklácie všetky súčasti starého mobilu opäť využité na výrobu nového mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Pri recyklácií mobilu sa značná časť energie na dopravu a výrobu ušetrí.

      Aktivita zameraná na zber mobilov prebieha v našej škole v termíne od  07. septembra do 30. októbra 2021. Do zberných boxov zelenej farby, ktoré sú umiestnené na chodbách 1. a 2. stupňa i v MŠ, sa vhadzujú mobily bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do zberného boxu na použité batérie. Prípadné otázky ohľadom zberu a recyklácie vám zodpovie pani učiteľka Budayová.

       

       

     • Návšteva psovodov

      4. 10. 2021

      Prvý deň mesiaca október bol v našej škole výnimočný. Navštívili nás pracovníci ZVJS, ktorí so svojimi psíkmi prezentovali ich profesionálnu prácu pri vyhľadávaní nebezpečných predmetov, omamných látok či zadržiavanie páchateľov. Celá akcia sa niesla v duchu prevencie pred akýmkoľvek porušovaním zákona či ohrozovania zdravia. V závere si mohli žiaci pohladiť skvele vycvičené psy, a tiež položiť zvedavé otázky trpezlivým príslušníkom ZVJS. Za pozvanie a perfektnú organizáciu podujatia ďakujeme koordinátorke prevencie, pani učiteľke  Mgr. Deniske Kulichovej.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      4. 10. 2021

      Nielen počas pandémie, ale aj v čase hojnosti, má miesto v našich životoch zmysel pre dobrovoľníctvo a charitatívnu činnosť. A preto sa v mesiaci september  naša škola zapojila do charitatívnej finančnej zbierky pod názvom BIELA PASTELKA. Vyučujúci svojim žiakom priblížili problematiku nevidiacich ľudí a obmedzenia, ktoré z tohto handikepu vyplývajú.  
      Bolo nám cťou pomôcť malou kvapkou v mori k zlepšeniu podmienok pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v spoločnosti.

     • OZNAM

      4. 10. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci

      od 4.10.2021 bude v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

      1. Povinnosť prekrytie horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (To znamená, že rúška nie sú povinné počas výučby v triede).

      2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.

      Vyhlášku si môžte pozrieť TU: vyhlaska_250.pdf

       

     • Prevzatia Ag samotestov 4.10. - 5.10. od 14.30 -16.00

      1. 10. 2021

      Milí rodičia,

      ďalší balíček Ag testov si môžete prebrať v pondelok 4.10. 2021 a v utorok 5.10.2021 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. 

      Testovať sa žiaci majú každý pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiak zostáva doma a rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu a  kontaktuje detského lekára, ktorý stanoví ďalší postup.

     • Oznam školskej jedálne

      21. 9. 2021

      Vedúca školskej jedálne ZŠ s MŠ Centrum I. oznamuje stravníkom, že platby za stravu sa budú platiť od októbra 2021 paušálnou sumou určenou nasledovne:

       Základná škola:

      1. stupeň ZŠ       23,- € mesačne
      2. stupeň ZŠ       25,- € mesačne
      3. zamestnanci:  28,- € mesačne

      Materská škola:

      celodenná strava:  31,- € mesačne

      Spôsob úhrady:

      poplatok za stravu sa uhrádza na účet vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci formou:

      • internetbanking
      • poštová poukážka
      • trvalý príkaz

      IBAN:                          SK26 5600 0000 0044 9754 1002

      variabilný symbol:       4-miestne číslo, ktoré má stravník pridelené

      Pri platbe je potrebné uvádzať v „poznámke pre príjemcu“ MENO a PRIEZVISKO STRAVNÍKA a triedu, inak sa platba nedokáže priradiť k stravníkovi.

     • Slnečnica

      19. 9. 2021

      V minulom školskom roku sa naši druháci a dnes už tretiaci na hodine prvouky učili o rastlinách. Zasadili semienka slnečnice a tá sa im teraz odvďačila svojou krásou a rozžiarila oddychovú časť pri fontáne v našej škole.

     • Slávnostné otvorenie školského roka.

      6. 9. 2021

      Dňa 2. septembra 2021 sa slávnostne otvorili už po tridsiatykrát brány ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia. Žiaci spolu s rodičmi, pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy smerovali do kostola sv. Jakuba. 

      Svätú omšu, pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2021/2022,celebroval don Bohuš Levko, SDB. Počas kázne sa prihovoril žiakom, ako aj učiteľom a rodičom a povzbudil ich do nového školského roka spolu s prosbou o Božie požehnanie a dary Ducha Svätého. Po skončení sv. omše nasledoval krátky príhovor Mgr. Moniky Pastierikovej, riaditeľky školy, v ktorom srdečne privítala učiteľov a žiakov školy a následne informovala o nových usmerneniach a pokynoch na nasledujúce školské dni.

      Všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodičom vyprosujeme v novom školskom roku veľa úspechov, pevné zdravie, trpezlivosť a Božie požehnanie. 

     • Oznam

      3. 9. 2021

      Žiadame rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby včas čakali svoje deti po skončení vyučovania pred jedálňou, nakoľko je dozor zabezpečený pre žiakov len počas obedovania. Zároveň upozorňujeme, že je prísny zákaz používať detské ihrisko bez dozoru učiteľa, alebo dospelej osoby.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ od 2.9.2021

      31. 8. 2021

      Žiaci a zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      Nástup do školy

      Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat). Vzhľadom k tomu, že sa deti vrátia z prázdnin a dovoleniek vás žiadame, aby každý rodič tlačivo vyplnil. 

      Odporúčame rodičom, aby vyhlásenie podávali elektronicky prostredníctvom EDUPAGE - návod na podanie vyhlásenia.

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovaní rodičia žiaka.

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

      Odporúčame rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény (osobne/elektronicky). 

      V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 budeme môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

      V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      Vstup do budov školy je aj naďalej zakázaný pre všetkých, okrem žiakov a zamestnancov, v prípade potreby vstupu inej osoby do budovy školy musí mať táto súhlas riaditeľa školy a podpísať  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka. Tlačivo si môžete stiahnuť TU: potvrdenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

     • Organizácia výchovy a vzdelávania v MŠ od 2.9. 2021

      31. 8. 2021

      Nástup do materskej školy:

      Pri príchode do budovy MŠ je potrebné dodržiavať a riadiť sa podľa aktuálnych platných  odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ SR, COVID Automatu schváleného vládou SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško majú v interiéri MŠ deti do 6 rokov.

      S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 budú v priestoroch chodby MŠ najviac dvaja rodičia so svojím dieťaťom. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy obmedzte na nevyhnutné minimum (najviac 5 min.). Ak bude sprevádzajúcou osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

       

      Rodič s dieťaťom vstupuje dvoma vchodmi:

      - hlavným vchodom: mladšie deti z tried Motýľov a Lienok

      - bočným vchodom (zo školského dvora): staršie deti z tried Ovečiek a Včielok

      (Ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.)

       

      Pri vstupe sa uskutoční ranný zdravotný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

      • aplikácia dezinfekcie na ruky (stojan, príp. stolička)
      • učiteľka odmeria deťom teplotu a kontroluje zdravotný stav detí
      • následne si deti umyjú ruky teplou vodou vo svojej triedy pod dohľadom učiteľky (v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami)

        

      Rodičia nových detí dostanú zoznam vecí, potrebných pre pobyt dieťaťa v MŠ – tie odovzdajú triednym učiteľkám podpísané. V skrinke je povinnosťou mať podpísané náhradné oblečenie!  Z chodby následne rodič odovzdá dieťa učiteľke do triedy.

       

      Prevádzka MŠ: od 6:00 hod. – 16:00 hod.

      Zberné triedy: od 6:00 hod. – 7:00 hod.: mladšie deti – trieda Motýľov

                                                                       staršie deti – trieda Včielok

      Zákonný zástupca:

      - Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      - Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z. z.).

      - Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1) a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

      - Nevstupuje do triedy materskej školy ani do priestorov umyvárne!

      - Zabezpečí pre svoje dieťa papierové jednorazové vreckovky (do skrinky) a každý týždeň čisté pyžamo.

      - V prípade,  že  u dieťaťa  je  podozrenie  na  COVID 19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      - Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.

      - Zodpovedá za to, že dieťa si neprinesie hračku alebo pomôcku z domáceho prostredia do MŠ, ani žiadne jedlo.

      - Vyzdvihnúť si dieťa na obed bude možné v čase od 11:45 – 12:00 hod.

       

      Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania:

      - Prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ a počasia.

       - Triedy budú pravidelne intenzívne vetrané.

       - Aktuálne neorganizujeme žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb do odvolania.

      - Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku.

      - Dezinfikovanie šatňových/vstupných priestorov, dotykových plôch, kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia, hračiek bude pravidelné podľa odporúčaní, výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa.

      - Umývanie zubov nebude prebiehať, nebudú sa používať ani textilné uteráky. Tie budú nahradené jednorazovými papierovými utierkami.

       

      Odpočinok detí:

      - Po odpočinku a olovrante si dieťa môžete vyzdvihnúť od 14:20 hod. s dodržiavaním aktuálnych hygienicko –epidemiologických nariadení.

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

      27. 8. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02.09.2021 o 9:00 hod. v kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.

      Informácie pre rodičov a žiakov 1. ročníka ZŠ a Prípravného ročníka

      Po skončení sv. omše dostanú žiaci potrebné informácie. Naši prváčikovia a prípravkári s rodičom sa presunú do budovy školy, kde im budú podané všetky pokyny (prosíme, aby prváka sprevádzal len 1 zákonný zástupca a každý žiak i rodič, mal v záujme ochrany zdravia, prekryté horné dýchacie cesty). Po stretnutí s triednymi učiteľkami bude prebiehať zápis detí do ŠKD.

      V piatok: 3. septembra 2021 budú prváci a prípravkári v škole 3 vyučovacie hodiny, do 10.25 hod. Po skončení vyučovania, bude v prevádzke ŠJ a ŠKD pre deti, ktoré ich budú navštevovať. Ostatné deti odchádzajú domov. Každý žiak musí mať v tento deň (prvý deň školského vyučovania) vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete TU: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021.docx

      Od 6. septembra 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      Informácia pre rodičov a žiakov 2. až 9. ročníka ZŠ

      Po skončení sv. omše dostanú žiaci potrebné informácia a pôjdu domov.

      V piatok 3. septembra 2021 sú žiaci 1. stupňa ZŠ v škole 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín so svojimi triednymi učiteľmi (žiaci dostanú učebnice, budú oboznámení s Vnútorným školským poriadkom, BOZP a protiepidemiologickými opatreniami - COVID 19 ) Žiaci si prinesú písacie potreby, zápisník, prezuvky, 2 rúška a hygienické vreckovky.

      Každý žiak musí mať v tento deň vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. (prinesie ho papierovou formou alebo je možné zaslať ho prostredníctvom Edupage). Tlačivo nájdete TU: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021.docx

       Od 6. septembra 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      Informácie pre rodičov novoprijatých detí do MŠ

      Po skončení sv. omše novoprijaté deti odchádzajú s rodičmi do priestorov materskej školy, kde sa oboznámia s triedou a triednou pani učiteľkou. Po úvodnom stretnutí deti a rodičia odchádzajú domov. Každé dieťa musí mať v tento deň vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete TU: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021.docx

      Od piatku 3. septembra 2021 deti prichádzajú do MŠ od rána na celodenný pobyt.

       

      Informácie pre rodičov detí MŠ, ktoré už navštevujú našu MŠ

      Deti prichádzajú do MŠ do 7:45 hod., následne majú desiatu a spoločne s pani učiteľkami odchádzajú na sv. omšu. Po sv. omši pokračuje bežný režim dňa detí v MŠ.  Každé dieťa musí mať v tento deň (prvý deň školského vyučovania) vypísané tlačivo o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete TU: Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2021.docx

     • Prehľad opatrení školského semaforu 2021/2022

      24. 8. 2021

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

      Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 01.09. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.08. 2021.

      Po novom:

      • Ministerstvo nebude zatvárať školy plošne. 
      • Test nebude podmienkou na nástup do školy.
      • Pri pozitívnom prípade sa bude postupovať podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

      Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa.

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať priebežne. 

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).docx

      Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

    • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
     • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      23. 8. 2021

      Vážení rodičia!

      Vzhľadom na novelu zákona o dotáciách si Vás dovoľujeme oboznámiť s nasledujúcimi zmenami.

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1. 8. 2021 vo výške 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Nárok na stravu 1,30 EUR za každý odstravovaný deň v súlade s legislatívou bude mať rodič, ktorý odovzdá čestné vyhlásenie do 08.09.2021 (čestné vyhlásenie nájdete v prílohe).

      Dotácie na obedy pre deti sa mení - dotované obedy nahradí zvýšený daňový bonus. Rodičia, ktorí si uplatnia zvýšený daňový bonus, platia stravné pre žiakov v plnej výške.

      Dotácia na obedy pre žiakov ZŠ bude len pre vybrané skupiny žiadateľov, v prípade, že:

      - zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

      - zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

      - príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

      Po zvážení všetkých okolností prosíme tých rodičov, ktorí sa rozhodnú pre poberanie dotácie na stravu, alebo si nemôžu uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (týka sa to najmä tých rodičov, ktorí sú obaja nezamestnaní, dôchodcovia alebo bez zdaniteľného príjmu), aby do 08.09. 2021  doručili do ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia: "Čestné vyhlásenie  o neuplatnení si nároku na zvýšený daňový bonus" (tlačivo je v prílohe). Škola následne postúpi dokumentáciu zriaďovateľovi.

      Podrobnejšie informácie sú dostupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom (LINK).

      Cestne_vyhlasenie(2).pdf​​​​​​​


     • Letný tábor

      16. 8. 2021

      V pondelok ráno 26.7.2021 som prišiel do ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia. Čakali ma tam už p. učiteľky a animátorky, ktoré pripravili pre deti tábor z Rozprávky do rozprávky. Deti prišli načas a tábor mohol začať. Deti sme rozdelili na štyri skupinky. Úlohou každej skupinky bolo pripraviť si krátku rozprávku pre všetkých. Deťom i nám sa hranie rozprávok veľmi páčilo, vložili sa do toho ako dobrí herci. Potom sme mali sv. omšu a išli sme na obed, ktorý sme mali v škole. Po dobrom obede sme sa vonku na školskom dvore hrali rôzne hry, hlavne futbal a indiánsku paličku. Na druhý deň boli v programe tvorivé dielne, kde sme pripravovali jednoduché jedlá (vajíčková a cesnaková pomazánka, banánové jednohubky oblievané čokoládou, po ktorých sa len tak „zaprášilo“, keksíkové guľky a dokonca aj grécky šalát)  a hlavne farbili (batikovali) sme tričká. Poobede sme sa na dvore hrali rôzne hry a tancovali sme s deťmi. V stredu ráno sme išli autobusom na Donovaly, kde sme strávili krásny čas v Habakukoch. Tam sme doslova prechádzali Z rozprávky do rozprávky, nakoľko každú polhodinu boli hrané divadelné rozprávky. Okrem nich sme obdivovali krásne drevené chalúpky, nápadité prostredie a rôzne atrakcie. Deťom sa najviac páčili rozprávky O Janíčkovi a Marienke a O dvanástich mesiačikoch. Ale aj ostatné boli krásne a zožali zaslúžený potlesk. Po návšteve Habakukov sme odišli na kabínkovú lanovku, ktorý nás vyviezol na Novú hoľu. Niektoré deti boli na lanovke prvýkrát a dokonca sa našli odvážlivci, ktorí vyskúšali aj sedačkovú lanovku, čo bol pre nich veľký zážitok. Na vrchu sme si urobili krásne fotky, obdivovali krásy prírodnej scenérie a zviezli sme sa dolu, kde nás už čakala bobová dráha. Po dni plnom zážitkov sme sa odviezli autobusom do Banskej Bystrice k saleziánom. Tam sme sa ubytovali, mali sme sv. omšu, navečerali, pri rôznych hrách deti vyskákali ešte posledný zbytok svojej životodarnej energie a išli sme spať. Na druhý deň ráno po raňajkách sme išli autobusom k Harmaneckej jaskyni. Teda neprišli sme autobusom až po samotnú jaskyňu, nakoľko tá nás čakala vysoko v kopci, kde nás doviedol turistický chodník. Harmanecká jaskyňa sa nachádza v Kremnických vrchoch, 16 km od Banskej Bystrice, neďaleko obce Harmanec, na severnom svahu vrchu Kotolnica. Jaskyňa sa nám veľmi páčila, bola plná krásnych jaskynných útvarov. Potom sme išli naspäť do Bystrice, aby sme sa na kúpalisku okúpali a občerstvili. Deťom sa ani nechcelo ísť domov, tak sa im páčilo kúpanie v bazénoch a tobogánoch. Až podvečer sme sa vypravili na cestu domov. V piatok sme mali peknú olympiádu v zaujímavých športových disciplínach. Behy, skoky, lezenie po lane, hod guľou, ale aj streľba zo vzduchovky a iné hry boli dobre pripravené a po dobrom obede aj odmenené sladkou odmenou. Takmer každý účastník niečo vyhral a tak boli všetci spokojní a šťastní. Tábor sa vydaril a určite bude aj na budúci rok pokračovať. Ďakujeme Adi Kubovej a ostatným p. učiteľkám a animátorom, že boli takí obetaví a urobili pekný tábor pre deti z Dubnice a okolia. Vďačný don Cyril Gajdoš. Fotografie z letného tábora si môžete pozrieť    www.uschovna.cz/zasilka/OD4VJPS8BJ6PKRP4-YUP   a aj v našom fotoalbume .

     • Zažili sme vesmírne dobrodružstvo

      7. 7. 2021

      Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom sa na začiatku mesiaca premenilo na vesmírnu stanicu. Začal totiž druhý ročník minitábora, tentokrát: Vesmírne dobrodružstvo. A tak takmer 50 detí, od budúcich prváčikov po budúcich tretiakov, so svojimi animátormi navštívilo za tri dni  od 1. do 3. júla 2021 rôzne planéty a planétky a popritom zažívali rôzne dobrodružstvá.

      Najprv sme vytvorili výskumné tímy, zoznámili sa s novými kamarátmi a absolvovali prvé raketové cesty do vesmíru. Počas jednej z týchto ciest sme sa dostali aj na planétu Malého Princa. Pomáhali sme mu čistiť sopky (podobne ako naše srdcia) a trhať baobaby plnením rôznych úloh a iných povinností. Nakoniec sme boli aj pri tom, keď na jeho planéte vykvitla krásna ružička. Bola však dosť náročná a vyberavá, a tak sa Malý Princ vybral na cestu hľadať radu, ako byť ozajstným priateľom.

      Aj my sme sa teda vydali na ďalšie cesty. Boli sme v mobilnom planetáriu a navštívili sme aj viaceré planétky: kráľa, márnivca, zemepisca, lampára, ... Boli to zvláštni obyvatelia, no ešte zvláštnejšia bola líška, ktorú si skrotil Malý Princ. Tá bola veľmi múdra a prezradila nám, že priateľstvo sa vytvára postupne pomaly a že sa oň treba starať. Malý Princ sa nakoniec rozhodol vrátiť k svojej ruži, aby sa spolu naučili byť dobrými priateľmi. Aj my sme sa spolu s pilotom, ktorý medzitým pri nás havaroval, rozhodli, že sa budeme snažiť byť dobrými priateľmi pre iných.

      Aby sme na to nezabudli, dostali sme ešte všetci na pamiatku malý batôžtek s ďalšou múdrosťou od líšky: „Správne vidíme iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné.“

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k nášmu Vesmírnemu dobrodružstvu a tešíme sa niekedy nabudúce.

      Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so SCVČ Laura a ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje