• Nástup detí do školy od 19.4.2021 pre 8. a 9. roč.

      15. 4. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 19.4.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v 8. a 9. roč. za  prísnych hygienických podmienok.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.
      • Negatívny test na COVID 19 žiaka. (iba žiaci 8. a 9. roč.) Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a.docx  Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • Nutnosť nosiť v priestore školy prekrytie horných dýchacích ciest - rúško, šatka, alebo respirátor

      TESTOVANIE ŽIAKOV ŠKOLA NEZABEZPEČUJE. Prosíme rodičov, aby využili Mobilné odberové miesta v Dubnici nad Váhom a okolí.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
       

      Pri neúčasti na prezenčnom vyučovaní (z rôznych dôvodov), rodič ospravedlní svoje dieťa u triedneho učiteľa a dohliada na vypracovanie zadaných úloh. (Ospravedlnená neúčasť).

      Neospravedlnená neúčasť žiaka rodičom v priebehu  5 dní školského vyučovania, je považovaná za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní. Po 15 vyučovacích dňoch neospravedlnených rodičom, môže byť žiak komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      Žiaci budú mať v prvých dňoch skrátené vyučovanie na 4.-5 hodín a bude prebiehať postupná adaptácia na školské prostredie a vyučovací proces.  Podrobné informácie, ako aj rozvrh hodín žiaci dostanú v pondelok.

      Žiaci 1.stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe a žiaci 5.,6. a 7. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne.

      Ďakujeme, že ste zodpovední.

    • Úspechy v Biologickej olympiáde
     • Úspechy v Biologickej olympiáde

      14. 4. 2021

      Dňa 8.apríla sa v konalo okresné kolo 55. ročníka biologickej olympiády kategórie E.
      V tomto školskom roku sa do olympiády – do oblasti zoológie zapojila Monika Štefúnová, žiačka IX. ročníka. Veľmi náročná celoročná príprava jej priniesla výborné umiestnenie - 1. miesto v okrese.
      Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy a želáme jej veľa síl a šťastia v krajskom kole.

       

     • Zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka na školský rok 2021/2022

      22. 3. 2021

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.4. – 13.4.2021:

      1. Elektronicky - elektronická prihláška (1.4.2021 – 13.4.2021) Môžete ju vyplniť TU: 

      2. Osobný zápis v škole - stretnutie sa uskutoční hneď, ako to pandemická situácia dovolí. O stretnutí Vás budeme vopred informovať.

      Podrobné informácii k zápisu do školy, odklade povinnej školskej dochádzky a čo škola ponúka pre svojich žiakov nájdete na webovej stránke školy – horné menu Zápis do 1.ročníka.

      Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

     • Prevádzka MŠ od 12.4.2021

      8. 4. 2021

      Vážení rodičia,

      vzhľadom k zlepšeniu epidemiologickej situácie na Slovensku, ako aj v okrese Ilava (od 12.4. 2021 bude zaradený podľa COVID-automatu v bordovej farbe), Vás informujeme, že od pondelka 12.4.2021 dochádza k zmierneniu epidemiologických podmienok pri výchovno-vzdelávacom procese v MŠ nasledovne:

      • prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 6:00 – 16:00 hod.;
      • nosenie rúšok pre deti bude potrebné len v spoločných priestoroch interiéru MŠ;
      • negatívnym testom sa bude preukazovať každá osoba, ktorá vstúpi do budovy MŠ; v prípade prekonania ochorenia COVID 19 sa osoba preukáže lekárskym potvrdením;
      • zákonný zástupca každý pondelok pri nástupe detí do MŠ prinesie vyplnené Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti;

      Naďalej platí zákaz zhromažďovania preto Vás prosíme o dodržiavanie zákazu vstupu na ihrisko v priestoroch MŠ.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

      Ďakujeme za vzájomné porozumenie a rešpektovanie pravidiel.

     • Vyučovanie od 7.4.2021

      6. 4. 2021

      Milí rodičia a žiaci,

      od 7.4.2021 pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme pre MŠ a žiakov 1. stupňa. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň. Žiaci 2. stupňa zatiaľ pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Pri nástupe detí do školy je potrebné opäť predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívy test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní. 

      Tlačivá si môžete stiahnúť TU:

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_11a.docx

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_11c.docx

      Čisté tlačivá budú k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku. 

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Otvorenie školy od pondelka 22.3.2021 pre 1. stupeň ZŠ a MŠ

      17. 3. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že od pondelka 22.3.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu a prísnych hygienických podmienok na I. stupni ZŠ. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň.

      Rovnako sa obnovuje prevádzka materskej školy.

      Podmienky nástupu detí do školy:

       Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

      16. 3. 2021

      Dňa 12.3.2021 sa  Monika Štefúnová, žiačka 9.ročníka, zúčastnila dištančnou formou okresného kola chemickej olympiády v kategórii D . Ako  víťazka  postupuje  do krajského kola. Nech jej náš patrón sv.Dominik Savio vyprosuje  aj naďalej radosť z plnenia si povinností. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • 2 % z dane
     • 2 % z dane

      22. 2. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z dane, ktorými  môžete podporiť výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v našej základnej a materskej škole, ako aj voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoj rozumových, citových, duchovných a telesných schopností detí.

      V uplynulých rokoch sa nám vďaka vašej pomoci podarilo: vybudovať nové detské ihrisko, zakúpili sme nové športové a učebné pomôcky.

      Finančné prostriedky z 2% daní budú použité na doplnenie chýbajúcich potrieb pre vzdelávanie,  hry a voľnočasové aktivity našich detí a mládeže, podporujúce rozvoj nielen ich talentov a zručností, ale aj duchovného života.

      Plánov máme veľa, veríme, že s pomocou dobrých ľudí sa nám toto dielo podarí.

      Ďakujeme za Vašu podporu.

      Tlačivá na stiahnutie:

      Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane.pdf

      Potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

       

     • Prevádzka MŠ od 8.3.2021

      5. 3. 2021

      Vážení rodičia,

      v súlade s rozhodnutím ministra školstva Branislava Gröhlinga, č. 2021/10079:2-A1810 s účinnosťou 8.3.2021 a na základe nového manuálu Návrat do škôl k 8.3.2021 https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ pokračuje materská škola od 8. 3. 2021 v prezenčnej forme vzdelávania len pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Nesmie byť starší ako 7 dní. V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU:  cestne_vyhlasenie_-_bezinfekcnost_8.3.2021.docx Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • Potvrdenie od zamestnávateľa o nevyhnutnosti prezenčného výkonu práce (obaja zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom).

      Naďalej je potrebné dodržiavať zvýšené protipandemické opatrenia. V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Mimoriadny oznam pre 1. stupeň ZŠ

      5. 3. 2021

      Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie na 1. stupni ZŠ (karanténa viacerých tried z dôvodu výskytu COVID 19) a odporúčania RUVZ v PB riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 8. 3. 2021 do 12. 3. 2021 prerušuje prezenčnú výučbu žiakov na 1. stupni ZŠ.

      Vyučovania na 1. stupni bude od pondelka prebiehať dištančnou formou podľa online rozvrhu, ktorý zverejníme na stránke školy. 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania, ako doteraz.

      O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

     • Podmienky nástupu detí 1. stupňa do ZŠ od 1.3.2021

      27. 2. 2021

      Milí rodičia!

      Mesto Dubnica nad Váhom sa aj naďalej nachádza v IV. stupni COVID automatu, v čiernej farbe, čo v praxi znamená, že  osoby sú povinné preukazovať sa negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní.

      V pondelok 1.3. 2021 pri nástupe žiakov 1. stupňa do základnej školy je potrebné opäť priniesť vyplnené čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx), ktorého prílohou je podľa MŠVVaŠ SR kópia antigénového alebo PCR testu jedného z rodičov, nie staršieho ako 7 dní.

      V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Podmienky nástupu detí do MŠ od 1.3.2021

      27. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      vzhľadom k tomu, že aj naďalej ostávame vo IV. stupni Covid automate (v čiernej farbe) a pretrváva stúpajúci trend v Ilavskom okrese v počte nakazených, musíme pre vzájomnú ochranu pristúpiť k sprísneniu podmienok pobytu detí v MŠ:

      1. Deti budú mať počas pobytu v MŠ rúška vo všetkých priestoroch (vrátane triedy a pobytu na šk. dvore). Preto je potrebné pripraviť deťom viacero rúšok, aby si ich mohli častejšie meniť (dané opatrenie sme prijali na základe zvýšeného výskytu ochorenia Covidu v okrese Ilave, ale i medzi Vami rodičmi a Vašimi príbuznými – chránime seba i Vaše deti).
      2. Negatívnym testom sa bude preukazovať každá osoba, ktorá vstúpi budovy MŠ. Bude potrebný negatívny test od oboch zákonných zástupcov. 
      3. Je potrebné skrátiť dobu pobytu v MŠ na minimum, preto Vás prosíme, aby ste sa zbytočne nezdržiavali v budove a v areáli MŠ. Vstup do budovy bude obmedzený na jedného rodiča s dieťaťom - to znamená, že v celej chodbe sa budú nachádzať vždy max. 4 rodičia spolu s deťmi (výnimku na počet detí tvoria súrodenecké dvojice).
      4. Zákaz vstupu na ihrisko v priestoroch MŠ po prevzatí detí - stále je v platnosti zákaz zhromažďovania osôb, preto je potrebné zdržiavať sa v areáli MŠ čo najkratší čas.

      Ďakujeme za rešpektovanie pravidiel a vzájomnému porozumeniu.

       

       

    • Otvorenie školy od 22.2.2021 - MŠ a 1. stupeň ZŠ
     • Otvorenie školy od 22.2.2021 - MŠ a 1. stupeň ZŠ

      18. 2. 2021

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a v súlade s rozhodnutím mesta Dubnica nad Váhom oznamujeme, že od pondelka 22.2.2021 pokračuje prezenčné vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu a prísnych hygienických podmienok na I. stupni ZŠ a v MŠ. V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx  Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci. 
      V prípade, že dieťa nenastúpi do školy, informujte svoju triednu p. učiteľku.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

    • Projekt Čítame radi
     • Projekt Čítame radi

      17. 2. 2021

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo v decembri 2020 rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti pod názvom Čítame radi. Žiadosť obsahovala vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bol prehľad aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v rokoch 2019 – 2020 a tiež plán aktivít na rok 2021. Naša škola sa zapojila do spomínaného projektu a môžeme hrdo konštatovať, že bola úspešná. Školská knižnica bude obohatená o umeleckú i náučnú literatúru v celkovej výške dotácie 800 eur.

     • Začiatok prezenčného vyučovania pre 1. stupeň ZŠ

      5. 2. 2021

      Na základe nariadení MŠVVaŠ  spúšťame vyučovanie žiakov 1. stupňa od 8.2. 2021 podľa pôvodného rozvrhu.

      Príchod žiakov do školy ráno  je v čase od 7.15 do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Rodičia do školy so žiakmi nevstupujú. Aj popoludní na svoje deti čakajú vonku pred školou.

      Školský klub je v riadnej prevádzke pre všetky prihlásené deti. Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

      Školská jedáleň je taktiež  v prevádzke pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne.

      Podmienky nástupu žiaka 1.stupňa do školy od 8.2. 2021 sú nasledovné:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: bezinfekcnost_8.2.2021.docx  Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe.
      Naďalej je potrebné, aby mali deti dve rúška a do školy vstupujú len žiaci a zamestnanci.

      Ďakujeme za spoluprácu a zodpovednosť.

     • Začiatok prevádzky MŠ

      5. 2. 2021

      Na základe nariadení MŠVVaŠ  spúšťame prevádzku MŠ od 8.2. 2021 podľa záujmu rodičov v 3 triedach.

      Príchod žiakov do školy ráno  v čase do 7.45 hod. Prechádzajú cez ranný filter (vstup v rúšku, dezinfekcia rúk, meranie teploty).

      Podmienky nástupu detí do MŠ od 8.2. 2021 sú nasledovné:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test stačí preukázať pri vstupe do školy.  Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU. bezinfekcnost_8.2.2021.docx   Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny, tak aj dieťa zostáva automaticky v karanténe.
      Ďakujem za spoluprácu a prajem pokojný deň.

     • Otvorenie školy - MŠ a I. stupňa ZŠ

      4. 2. 2021

      Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy – Žilinskej diecézy sa od pondelka 08.02.2021 obnovuje prevádzka materskej školy, I. stupňa základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. 

      Podmienky nástupu dieťaťa do školy sú nasledovné:

      • Pretestovaný aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti.
      • Test nesmie byť starší ako 7 dní (ak sa dĺžka jeho platnosti predĺži, budeme obratom informovať )
      • Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a negatívny test na COVID -19 jedného zákonného zástupcu (možnosť vyplniť po prihlásení na EduPage s prihlásením rodiča, nie žiaka). Test stačí preukázať pri vstupe do školy, prípadne môžete jeho kópiu priložiť ako súbor k vyhláseniu o bezinfekčnosti na EduPage. Toto priloženie je dobrovoľné! Samozrejme bez jeho preukázania pred vstupom do školy, nebude môcť byť dieťa vpustené do školy, nakoľko sa musíme chrániť navzájom.
      • Testovať sa môžete na ktoromkoľvek MOM (Dubnica nad Váhom, Prejtá, Ilava, Trenčín)

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

      Ďakujem za spoluprácu a zostávam s pozdravom.

      Mgr. Monika Pastieriková, RŠ

     • OZNAM

      4. 2. 2021

      Milí rodičia,

      ako ste určite zachytili od 8.2. 2021 (pondelok) máme možnosť otvoriť školu pre žiakov MŠ a I. stupňa. Zatiaľ nemáme potrebné usmernenie a pokyny z Ministerstva školstva, ale zisťujeme predbežný, ale seriózny záujem, ktorí rodičia by mali za splnenia nasledujúcich podmienok záujem umiestniť svoje dieťa do školy.

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Pretestovaný aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti.
      • Test nesmie byť starší ako 7 dní (ak sa dĺžka jeho platnosti predĺži, budeme obratom informovať )
      • Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a negatívny test na COVID -19 jedného zákonného zástupcu (možnosť vyplniť po prihlásení na EduPage s prihlásením rodiča, nie žiaka). Test stačí preukázať pri vstupe do školy, prípadne môžete jeho kópiu priložiť ako súbor k vyhláseniu o bezinfekčnosti na EduPage. Toto priloženie je dobrovoľné! Samozrejme bez jeho preukázania pred vstupom do školy, nebude môcť byť dieťa vpustené do školy, nakoľko sa musíme chrániť navzájom.
      • Testovať sa môžete na ktoromkoľvek MOM (Dubnica nad Váhom, Prejtá, Ilava, Trenčín)

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať. Svoj záujem potvrďte u triednych pani učiteliek do 5.2.2021 do 9.00 hod.

      Ďakujem za spoluprácu a zostávam s pozdravom.

      Mgr. Monika Pastieriková, RŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje