• Testovanie 9
     • Testovanie 9

      2. 6. 2021

      Vážení rodičia,
      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ, ktoré vyšlo 28. mája 2021, Vás informujeme, že celoplošné testovanie žiakov 9. roč.
      TESTOVANIE 9 – 2021, ktoré sa malo uskutočniť 09. júna 2021, je zrušené.
      Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl sa tento rok uskutoční len na reprezentatívnej vzorke žiakov. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

      Ďalšie informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ a NÚCEM-u.

     • Letný denný tábor

      25. 5. 2021

      Základná škola sv.Dominika Savia organizuje počas letných prázdnin letný denný tábor                     

       "Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY"

      Termín:    26. júl – 30. júl 2021

      Miesto: Dubnica nad Váhom + výlety mimo mesta

      Určený pre: deti od 6 do 15 rokov

      Cena:  70€

      Prihlasovanie: osobne na škole do 20.6. 2021  -  Mgr. Kubová Andrea

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      24. 5. 2021

      Dňa 18. mája sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. V náročnej konkurencii v odbornosti zoológia získala Monika Štefúnová krásne 6. miesto zo 14 súťažiacich. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Vyučovací proces na ZŠ od 17.5.2021

      14. 5. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 17.5.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): všetci žiaci 1.stupňa a 2. stupňa
      • žiaci ani ich zákonní zástupcovia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka treba podať iba v prípade, že u žiaka došlo k prerušeniu školskej dochádzky na viac ako 3 po sebe idúce dni. Tlačivo o Bezinfekčnosti nájdete TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_17.5.2021.docx

      Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú pre prípad potreby k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      Od pondelka 17.5.2021 bude zmena rozvrhu hodín- ­ začne platiť pôvodný rozvrh prezenčnej formy vyučovania.

      Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. 

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • OSLAVA PATRÓNA ŠKOLY

      10. 5. 2021

      Vo štvrtok, 6. mája, sme mali možnosť osláviť patróna našej školy účasťou na sv. omši. Deti prichádzali do kostola sv. Jakuba v sprievode svojich pani učiteliek postupne v troch skupinách – od najmladších po najstarších. V slúžení sv. omše sa vystriedali naši bratia saleziáni – don Cyril, don Vlado a don Bohuš.

     • Vyučovací proces na ZŠ od 10.5.2021

      7. 5. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 10.5.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): všetci žiaci 1.stupňa a 2. stupňa
      • žiaci ani ich zákonní zástupcovia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Stačí keď odovzdajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnsoti. Tlačivo o Bezinfekčnosti nájdete TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_maj.2021.docx

      Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      Od pondelka 10.5.2021 bude zmena rozvrhu hodín.

      Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. 

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      Ďakujeme, že zostávate zodpovední.

     • Patrón školy sv. Dominik Savio

      6. 5. 2021

      Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio.  Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

      Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

      Sv. Dominik Savio, oroduj za nás!

      Modlitba

      Svätý Dominik Savio, v škole Don Bosca si sa naučil chodiť po chodníkoch mladíckej svätosti. Pomôž nám, napodobňovať tvoju lásku k Ježišovi a Márii a tvoju horlivosť pre záchranu duší. Vypros nám milosť, aby sme sa aj my so všetkou rozhodnosťou snažili vyhýbať sa hriechu a pracovali pre Kráľovstvo Božie, dosiahnuc tak svoju večnú spásu a iným na tejto ceste pomáhali. Amen 

     • Učíme sa prepájať teóriu s praxou.

      3. 5. 2021

      Naši  tretiaci sa na hodinách slohu vzdelávajú v rôznych oblastiach a svoje vedomosti rozširujú v mnohých témach.  Jednou z nich bola téma  Recept. Žiaci si ujasnili, aké dôležité je zachovať  pri rôznych činnostiach správny postup, dodržiavať predpísané množstvá a dať dané suroviny. Nakoľko škola disponuje školskou kuchynkou, svoje vedomosti mohli ukázať  aj v praxi. Podľa receptu v učebnici upiekli s pomocou pani učiteľky chutné koláčiky. Sme na nich hrdí, akí sú šikovní. Milí rodičia, veríme, že aj doma vám predvedú svoje vedomosti i zručnosti a potešia vás svojou šikovnosťou.

     • Duchovná obnova žiakov 8. a 9. roč.

      30. 4. 2021

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa po dlhšom čase v lockdowne a bez kolektívu znova stretli v škole. Preto sme im ponúkli spoločný čas v rámci adaptačného procesu Duchovnú obnovu. Počas jedného spoločného dňa mohli prostredníctvom hry a spoločných aktivít trochu viac a hlavne spontánnym spôsobom vychádzať znovu zo seba k druhým a tak oživiť vzťahy v rámci spoločenstva vlastnej triedy.

      V druhej časti obnovy boli v kostole, kde po krátkom ohlásení evanjelia o Emauzských učeníkoch mohli aj oni viac vnímať a čítať svoje obavy alebo otázky, ktoré majú vo svetle Božieho slova. Bol vytvorený aj priestor na spytovanie svedomia a sviatosť zmierenia. Na záver sme ako vyvrcholenie dňa slávili sv. omšu, ktorá bola pre decká prvá po mnohých mesiacoch kvôli obmedzeniam. Prajeme im aj ich pedagógom obnovené nadšenie do každého nového dňa v škole, ale ja mimo nej. Veľká vďaka za prípravu Duchovnej obnovy patrí Bohušovi Levkovi, SDB a Vladovi Plašekovi, SDB.

    • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

      28. 4. 2021

      Milí rodičia, 

      zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 1. mája do 31. mája 2021. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára bude nutné k prihláške doložiť najneskôr do konca mája 2021.

      MOŽNOSTI ZÁPISU:

      1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

      2. OSOBNE - Kto nemá možnosť vyplniť Elektronickú prihlášku, môže si prísť vyzdvihnúť tlačivo prihlášky osobne do materskej školy, vypíše si ju a podpísanú odovzdá späť do MŠ. Tlačivo prihlášky je možné stiahnúť aj TU:

      Prihlaska_do_MS(1).doc

      dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

      Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2021 - od 1.9.2021 je pre tieto deti predprimárne vzdelávanie povinné
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
      • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

      TEŠÍME SA NA VÁS!

     • Vyučovací proces na ZŠ od 3.5.2021

      30. 4. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 3.5.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): žiaci 1.stupňa, 8.a 9.ročník.
      • vyučovanie dištančne (z domu online): žiaci 5.,6. a 7.ročníka

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • rodičia žiakov 1.stupňa sa nemusia preukázať negatívnym výsledkom testu, stačí čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      • žiaci 8. a 9. roč. ani ich zákonní zástupcovia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu, stčí čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      • tlačivo o Bezinfekčnosti nájdete TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_3.5.2021.docx
      • Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

    • Vzácne úspechy našich biológov
     • Vzácne úspechy našich biológov

      26. 4. 2021

      Veľmi nás potešili aj ďalšie úspechy našich biológov zo 7. ročníka - Nelky Krótkej, Katky Hírešovej a Dominiky Ševčíkovej.Nelka reprezentovala našu školu v okresnom kolo 55. ročníka biologickej olympiády kategórie D v projektovej časti a svojím projektom a posterom: „Zmyslové vlastnosti, etológia a welfare kury domácej“ získala krásne 1. miesto v okrese.  Tiež v okresnom kole biologickej olympiády kategórie D, ale v prakticko-teoretickej časti  sme získali krásne umiestnenia: Katka 4. miesto a Dominika 6. miesto a súčasne sa stali aj úspešnými riešiteľkami tejto kategórie.

      Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú, usilovnú a úspešnú reprezentáciu školy.  

     • Všetkovedko

      26. 4. 2021

      Aj tento školský rok sa mohli druháci, tretiaci a štvrtáci zapojiť do súťaže o ,,najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“.  O titul Všetkovedko školy, Všetkovedko a Všetkovedkov učeň súťažilo spolu 14 žiakov. Titul Všetkovedko získali Terézia Čabáková, Rebeka Kurusová, Mathias Grúlik, Katarína Babulíková, Andrej Poruban, Šarlota Babulíková a Martina Pišojová. Srdečne gratulujeme!

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

      23. 4. 2021

      Dňa 22. 4. 2021 sme si spoločne so žiakmi pripomenuli dôležitý deň – DEŇ ZEME. Prostredníctvom najznámejšieho festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM ENVIROFILM  2021 sme mali možnosť online zhliadnuť festivalové filmy a zaujímavé diskusie. Klimatické problémy, vymieranie hmyzu, problematika moderných inteligentných miest v kontraste s divokou slovenskou prírodou, do ktorej stále viac zasahuje človek. Aj toto sú témy, na ktoré sa mohli deti tešiť. Súčasťou festivalového programu je už tradične aj Junior festival – environmentálne vzdelávanie pre žiakov základných škôl. Filmový program je doplnený pútavou ekovýchovou. Vďaka zaujímavému spracovaniu obsahu festivalu sa deti naučili, čo je to uhlíková stopa, ako si ju vypočítať a odpovedať mohli v špeciálnom interaktívnom kvíze na vedomostné otázky, týkajúce sa témy foodwaste – plytvania potravinami. Komu nebude stačiť kvíz, môže svoje vízie ochrany prírody zhmotniť v podobe zbierania odpadu vo voľnej prírode i okolí svojho bydliska či školy. Nadšencom kresby sa ponúka možnosť zachytenia okamihu na výkrese i plátne. Tak, hor sa do práce.

    • Pytagoriáda P3,P4,P5
     • Pytagoriáda P3,P4,P5

      23. 4. 2021

      3. apríla sa konal 42.ročník súťaže Matematická pytagoriáda -  okresné kolo. V tejto súťaži okrem správnosti výsledkov rozhoduje i čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. V kategórii P3 sa úspešnými riešiteľmi stali Adam Čačko, Slávka Koperniechová a Terézia Čabáková. V kategórii P4 sa úspešnými riešiteľmi stali všetci siedmi žiaci, ktorí postúpili zo školského kola – Šimon Ondrejka, Andrej Poruban, Klára Pišojová, Martin Krištofiak, Ondrej Zachar, Šarlota Babulíková a Marika Gajdošová. Najlepšie skončili Šimon Ondrejka 1.-2. miestoAndrej Poruban 3.-4. miesto.V kategórii P5 bola úspešnou riešiteľkou Lesia Ellen Gunárová. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a gratulujeme!

     • Vyučovací proces na ZŠ od 26.4.2021

      22. 4. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 26.4.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): žiaci 1.stupňa, 8.a 9.ročník.
      • vyučovanie dištančne (z domu online): žiaci 5.,6. a 7.ročníka

      Podmienky nástupu detí do školy:

      • Negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu. Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. V prípade, že ste prekonali COVID 19 preukážte sa potvrdením od lekára.
      • Negatívny test na COVID 19 žiaka. (iba žiaci 8. a 9. roč.) Test nesmie byť starší ako 7 dní a stačí ho preukázať pri vstupe do školy. 
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a žiaka  - vyhlásenie si môžete stiahnuť TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a.docx  (pre 8. a 9. ročník) a Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8a(1).docx  (pre 1.stupeň ZŠ) Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.
      • Nutnosť nosiť v priestore školy prekrytie horných dýchacích ciest - rúško, šatka, alebo respirátor

      TESTOVANIE ŽIAKOV ŠKOLA NEZABEZPEČUJE. Prosíme rodičov, aby využili Mobilné odberové miesta v Dubnici nad Váhom a okolí.

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      Pri neúčasti na prezenčnom vyučovaní (z rôznych dôvodov), rodič ospravedlní svoje dieťa u triedneho učiteľa a dohliada na vypracovanie zadaných úloh. (Ospravedlnená neúčasť).

      Neospravedlnená neúčasť žiaka rodičom v priebehu  5 dní školského vyučovania, je považovaná za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní. Po 15 vyučovacích dňoch neospravedlnených rodičom, môže byť žiak komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      Ďakujeme, že ste zodpovední.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      22. 4. 2021

      Dňa 14. apríla sa konalo okresné kolo Pytagoriády v kat. P6 - P8. Úspešnou riešiteľkou sa stala naša žiačka VI. ročníka , Lenka Štefúnová, ktorá si vybojovala krásne bronzové miesto v rámci nášho okresu. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje