• Prevzatia Ag samotestov 11.1. - 12.1. od 14.30 -16.00

      10. 1. 2022

      Milí rodičia,

      ďalší balíček Ag testov si môžete prebrať v utorok 11.1. 2022 a v stredu 12.1. 2022 v čase 14:30 - 16:00. Sady budeme vydávať na podpis vo vestibule školy rodičom (zákonným zástupcom) prihlásených detí. Zároveň chceme poprosiť rodičov testujúcich svoje deti o spätnú väzbu elektronickým podaním vyhlásenia "Domáci AG test" cez Edupage.

      Testovať sa žiaci majú každý pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiak zostáva doma a rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu a  kontaktuje detského lekára, ktorý stanoví ďalší postup.

     • Nástup do školy 10.01.2022 - základná škola

      7. 1. 2022

      V pondelok 10. januára 2022 začína pre všetkých žiakov školy prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

      Všetci stravníci sú prihlásení na obedy.

      Pri nástupe žiaka do školy je zákonný zástupca žiaka povinný odovzdať triednemu učiteľovi tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (prostredníctvom edupage). Taktiež prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí prekonali COVID-19/resp. sa zaočkovali, aby aktualizovali oznámenie o výnimke z karantény, ktoré nám bude nápomocné v prípade výskytu ochorenia COVID-19 v jednotlivých triedach a prerušení vyučovania v konkrétnej triede.

      Žiaci aj zamestnanci majú počas pobytu v škole povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

      Pripomíname rodičom, ktorí si prebrali pre svoje deti antigénové samotesty, aby nezabudli deti pretestovať každý pondelok a štvrtok a o vykonaní testu informovali triedneho učiteľa prostredníctvom edupage.

     • Nástup detí do školy 10.1.2022 - materská škola

      7. 1. 2022

      Deti nastupujú do MŠ 10.01.2022. Prevádzka MŠ je v čase od 6:00 - 16:00 hod. Pri nástupe detí je potrebné poslať cez edupage triednym učiteľkám vyplnené tlačivá o bezpríznakovosti žiaka a vyhlásenie návštevníka školy s dátumom 10.01.2022, alebo osobne vyplniť ráno pri príchode do MŠ.

      Naďalej Vás prosím o dodržiavanie opatrení podľa Školského semaforu (v priestoroch MŠ sa zdržiavať minimálny čas, prekrytie horných dýchacích ciest a pod.) a taktiež pripomínam doplniť deťom náhradné oblečenie v skrinkách. Ďakujem za pochopenie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
    • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje