• Oznam školskej jedálne

      21. 9. 2021

      Vedúca školskej jedálne ZŠ s MŠ Centrum I. oznamuje stravníkom, že platby za stravu sa budú platiť od októbra 2021 paušálnou sumou určenou nasledovne:

       Základná škola:

      1. stupeň ZŠ       23,- € mesačne
      2. stupeň ZŠ       25,- € mesačne
      3. zamestnanci:  28,- € mesačne

      Materská škola:

      celodenná strava:  31,- € mesačne

      Spôsob úhrady:

      poplatok za stravu sa uhrádza na účet vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci formou:

      • internetbanking
      • poštová poukážka
      • trvalý príkaz

      IBAN:                          SK26 5600 0000 0044 9754 1002

      variabilný symbol:       4-miestne číslo, ktoré má stravník pridelené

      Pri platbe je potrebné uvádzať v „poznámke pre príjemcu“ MENO a PRIEZVISKO STRAVNÍKA a triedu, inak sa platba nedokáže priradiť k stravníkovi.

     • Slnečnica

      19. 9. 2021

      V minulom školskom roku sa naši druháci a dnes už tretiaci na hodine prvouky učili o rastlinách. Zasadili semienka slnečnice a tá sa im teraz odvďačila svojou krásou a rozžiarila oddychovú časť pri fontáne v našej škole.

     • Slávnostné otvorenie školského roka.

      6. 9. 2021

      Dňa 2. septembra 2021 sa slávnostne otvorili už po tridsiatykrát brány ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia. Žiaci spolu s rodičmi, pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy smerovali do kostola sv. Jakuba. 

      Svätú omšu, pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2021/2022,celebroval don Bohuš Levko, SDB. Počas kázne sa prihovoril žiakom, ako aj učiteľom a rodičom a povzbudil ich do nového školského roka spolu s prosbou o Božie požehnanie a dary Ducha Svätého. Po skončení sv. omše nasledoval krátky príhovor Mgr. Moniky Pastierikovej, riaditeľky školy, v ktorom srdečne privítala učiteľov a žiakov školy a následne informovala o nových usmerneniach a pokynoch na nasledujúce školské dni.

      Všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodičom vyprosujeme v novom školskom roku veľa úspechov, pevné zdravie, trpezlivosť a Božie požehnanie. 

     • Oznam

      3. 9. 2021

      Žiadame rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby včas čakali svoje deti po skončení vyučovania pred jedálňou, nakoľko je dozor zabezpečený pre žiakov len počas obedovania. Zároveň upozorňujeme, že je prísny zákaz používať detské ihrisko bez dozoru učiteľa, alebo dospelej osoby.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
    • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje