• Letný denný tábor

      25. 5. 2021

      Základná škola sv.Dominika Savia organizuje počas letných prázdnin letný denný tábor                     

       "Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY"

      Termín:    26. júl – 30. júl 2021

      Miesto: Dubnica nad Váhom + výlety mimo mesta

      Určený pre: deti od 6 do 15 rokov

      Cena:  70€

      Prihlasovanie: osobne na škole do 20.6. 2021  -  Mgr. Kubová Andrea

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      24. 5. 2021

      Dňa 18. mája sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórii E. V náročnej konkurencii v odbornosti zoológia získala Monika Štefúnová krásne 6. miesto zo 14 súťažiacich. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Vyučovací proces na ZŠ od 17.5.2021

      14. 5. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 17.5.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): všetci žiaci 1.stupňa a 2. stupňa
      • žiaci ani ich zákonní zástupcovia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka treba podať iba v prípade, že u žiaka došlo k prerušeniu školskej dochádzky na viac ako 3 po sebe idúce dni. Tlačivo o Bezinfekčnosti nájdete TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_17.5.2021.docx

      Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú pre prípad potreby k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      Od pondelka 17.5.2021 bude zmena rozvrhu hodín- ­ začne platiť pôvodný rozvrh prezenčnej formy vyučovania.

      Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. 

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • OSLAVA PATRÓNA ŠKOLY

      10. 5. 2021

      Vo štvrtok, 6. mája, sme mali možnosť osláviť patróna našej školy účasťou na sv. omši. Deti prichádzali do kostola sv. Jakuba v sprievode svojich pani učiteliek postupne v troch skupinách – od najmladších po najstarších. V slúžení sv. omše sa vystriedali naši bratia saleziáni – don Cyril, don Vlado a don Bohuš.

     • Vyučovací proces na ZŠ od 10.5.2021

      7. 5. 2021

      Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, 

      že na základe usmernenia MŠVVaŠ bude od pondelka 10.5.2021 vyučovací proces prebiehať nasledovne:

      • vyučovanie prezenčne (v škole): všetci žiaci 1.stupňa a 2. stupňa
      • žiaci ani ich zákonní zástupcovia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Stačí keď odovzdajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnsoti. Tlačivo o Bezinfekčnosti nájdete TU: Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_maj.2021.docx

      Rodičia môžu predložiť čestné vyhlásenie aj cez rodičovské konto Edupage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Čisté tlačivá budú v pondelok k dispozícii aj pri vstupe do školy.

      Od pondelka 10.5.2021 bude zmena rozvrhu hodín.

      Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. 

      V prípade, že by bolo dieťa, alebo niekto z členov rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti pozitívny na COVID 19, tak aj dieťa zostáva automaticky doma v karanténe. Túto skutočnosť je nutné oznámiť triednej pani učiteľke.

      Ďakujeme, že zostávate zodpovední.

     • Patrón školy sv. Dominik Savio

      6. 5. 2021

      Dnes má sviatok patrón našej školy sv. Dominik Savio.  Chlapec vychovávaný v Oratóriu sv. Jána Bosca v Turíne. Svätca, ktorého hlavným heslom bolo: „Radšej zomrieť ako zhrešiť“.

      Prosme sv. Dominika Savia o milosť pre našu školu, žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov, aby sme sa mohli rozvíjať s pomocou Božou aj po ďalšie roky.

      Sv. Dominik Savio, oroduj za nás!

      Modlitba

      Svätý Dominik Savio, v škole Don Bosca si sa naučil chodiť po chodníkoch mladíckej svätosti. Pomôž nám, napodobňovať tvoju lásku k Ježišovi a Márii a tvoju horlivosť pre záchranu duší. Vypros nám milosť, aby sme sa aj my so všetkou rozhodnosťou snažili vyhýbať sa hriechu a pracovali pre Kráľovstvo Božie, dosiahnuc tak svoju večnú spásu a iným na tejto ceste pomáhali. Amen 

     • Učíme sa prepájať teóriu s praxou.

      3. 5. 2021

      Naši  tretiaci sa na hodinách slohu vzdelávajú v rôznych oblastiach a svoje vedomosti rozširujú v mnohých témach.  Jednou z nich bola téma  Recept. Žiaci si ujasnili, aké dôležité je zachovať  pri rôznych činnostiach správny postup, dodržiavať predpísané množstvá a dať dané suroviny. Nakoľko škola disponuje školskou kuchynkou, svoje vedomosti mohli ukázať  aj v praxi. Podľa receptu v učebnici upiekli s pomocou pani učiteľky chutné koláčiky. Sme na nich hrdí, akí sú šikovní. Milí rodičia, veríme, že aj doma vám predvedú svoje vedomosti i zručnosti a potešia vás svojou šikovnosťou.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje