• OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU

      30. 4. 2020

      Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020:

      V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia nasledujúce usmernenie na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie:

       Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia:

      Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa bude realizovať:

       • formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 
       • pomenovaním pozitívnych výsledkov,
       • pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov,
       • hodnotením úspešnosti, ktorá bude vyjadrená percentami a bodmi 
       • Počas priebežného hodnotenia sa bude prihliadať na individuálne možnosti vzdelávania žiakov (technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie v rodine).

      Záverečné hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutoční na konci druhého polroka. Jeho cieľom bude čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

      Hodnotenie sa uskutoční nasledovne:

      1. V prvom a prípravnom ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.
      2. V druhom až deviatom ročníku budú vyučovacie predmety klasifikované známkou s výnimkou predmetov uvedených v bode 3.
      3. Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania nám neumožňujú naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou plnohodnotnou realizáciou nebudú klasifikované známkou:

                výchovné predmety vo všetkých ročníkoch: TSV, HUV, VYV, PVC, THD, INF, OBN, KNB – 5.-9. roč.

          4. Upozorňujeme na skutočnosť, že v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť

              pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa základnej školy, ktorí zo                        subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie          pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v                     školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

        5.  V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa základnej školy, ktorí v 1. polroku dostali známku                       nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky             najneskôr do 31.8.2020.

     • Prijímacie konanie a prihlášky na SŠ - aktualizácia

      30. 4. 2020

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

      Podrobnosti o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na:  Rozhodnutia ministra školstva k organizácii prijímacieho konania na SŠ

      Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

      1. Podrobné informácie o možnostiach podávania prihlášok žiakov ( 9.ročník) na SŠ    zverejníme najneskôr 7. mája 2020.

      2. Odporúčame sledovať www stránku školy.

      3. V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu
       Mgr. Drobcovú na emailovej  adrese:  drobcovaj@azet.sk

    • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka
     • Zapíšte sa k nám do piateho a šiesteho ročníka

      8. 4. 2020

      Ponúkame pre žiakov 4. a 5. ročníka možnosť zapísať sa do piateho a šiesteho ročníka v školskom roku 2020/2021. Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v Dubnici nad Váhom, ako aj v celej Žilinskej diecézy. Vo výučbe využívame individuálny prístup k žiakom, ako aj prvky vysoko efektívneho učenia.

      Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú obnovené priestory školy, interaktívne tabule vo všetkých triedach, nové a moderné učebne informatiky, biológie a techniky, jazykové laboratórium. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

      Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od siedmeho ročníka nemecký jazyk. Posilnená je výučba matematiky a prírodovedných predmetov. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť. Na škole pracujú aj 2 súkromné ZUŠ.

      Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu vyplňte elektronickú prihlášku /vľavo na lište/ a my Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

    • 	OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 9. ROČNÍKA K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ

      8. 4. 2020

      Vážení rodičia deviatakov, milí deviataci.

      Podľa usmernenia ministra školstva je termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Informácie k podávaniu prihlášok na našej škole:

      1. Sledujte pravidelne www stránku školy.

      2. Konečné rozhodnutie výberu strednej školy budeme zisťovať po 1. máji 2020 .

      3. Potvrdenie o prijatí na Duálne vzdelávanie sa prikladá k prihláške (kópia). Týka sa to len žiakov, ktorí takéto potvrdenie majú.

      Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

      V prípade potreby je možné elektronicky kontaktovať výchovnú poradkyňu na mailovej adrese: zssds@stonline.sk

       

    • Oznam pre rodičov detí MŠ
     • Oznam pre rodičov detí MŠ

      2. 4. 2020

      Milí rodičia,

      keďže je prevádzka MŠ zatvorená až do odvolania po dohode so zriadovateľom školy Vás prosíme, aby ste neuhrádzali platbu za stravu ani za školné v mesiaci apríl 2020. O každej zmene, či novej informácii Vás budeme okamžite informovať.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje