• Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021
     • Zápis do materskej školy pre šk. rok 2020/2021

      29. 3. 2020

      Zápis do materskej školy bude prebiehať v období od 30. apríla do 31. mája 2020Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

      Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

      MOŽNOSTI ZÁPISU:

      1. ELEKTRONICKY - Na stránke školy je sprístupnená elektronická prihláška do MŠ. Jej vyplnením a elektronickým odoslaním bude žiadosť zaevidovaná. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť TU

       

      2. POŠTOU - Zo stránky školy si stiahnete Prihlášku detí do MŠ a Dotazník, vyplníte ich a pošlete poštou na adresu:

                ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom

      Dokumenty si môžete stiahnuť TU:

      Prihlaska_deti_do_MS(4).doc

      dotaznik_pri_prijimani_deti_do_MS.docx

       

      3. OSOBNE - Kto nemá možnosť stiahnuť si žiadosť prostredníctvom internetu, môže si prísť zapísať dieťa osobne do materskej školy, kde  dostane prihlášku, vypíše si ju svojim perom a hneď odovzdá. Osobný zápis prebehne v dňoch 6. mája, 13. mája a 20. mája 2020 v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod. bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rodičia budú vstupovať po jednom, s ochranným rúškom a v rukaviciach).    

      Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

      TEŠÍME SA NA VÁS!

    • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka
     • Zápis do 1. ročníka a Prípravného ročníka

      23. 3. 2020

      Vážení rodičia budúcich prvákov.

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka a Prípravného ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti Vašich detí, prostredníctvom elektronickej formy prihlasovania, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (rodič si vytlačí prihlášku a zašle škole na adresu: ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom). Tu je dostupná ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Ďalšie možnosti a viac informácií nájdete v ľavom menu Zápis do 1. ročníka a Zápis do Prípravného ročníka. 

      Ďakujeme za Vašu dôveru a pochopenie.

      Podrobnejšie informácie čo škola ponúka nájdete TU: Plagat_-_prvy_rocnik_2020.doc

    • Opatrenia ministerstva školstva
     • Opatrenia ministerstva školstva

      25. 3. 2020

      Vážení rodičia, podľa najnovšieho rozhodnutia ministra školstva je vyučovanie prerušené až do odvolania.

      Vieme, že situácia je náročná pre všetky strany a vyžaduje si dávku trpezlivosti. Každý učiteľ sa snaží nájsť vhodný spôsob ako "učiť" v tejto situácii. Zatiaľ zadávajú kolegovia úlohy podľa dohody každý pondelok, stredu a v piatok v dopoludňajších hodinách a majú dávať žiakom dostatok času na spracovanie.

      V prípade, že by sa vyskytli nejaké problémy,  tak to konzultujte s daným učiteľom a keď žiak nestíha, vždy sa to dá ospravedlniť a vysvetliť si veci, dohodnúť sa na postupe.

      Prosíme Vás o spätnú väzbu pre učiteľov, aby mali odozvu či a ako žiak pracuje.

      Ďakujeme za spoluprácu. Prajem veľa zdravia a síl.

       

    • Vysielanie RTVS
     • Vysielanie RTVS

      18. 3. 2020

      Vážení rodičia,dávame do pozornosti aktivitu RTVS do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Na jej výrobe spolupracuje s učiteľmi z viacerých neziskových organizácií.Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

    • Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

      13. 3. 2020

      V prílohe si môžete prečítať usmernenie MŠVVaŠ k momentálnej situácii na Slovensku v súvislosti koronavírusom. Školy zostávajú zatvorené od 16.3. do 27.3. 2020. V prípade zmien vás budeme informovať.

      Prostredníctvom emailov budú žiakom zasielané domáce úlohy vždy v pondelok, stredu a v piatok. Prosíme rodičov, aby žiakov kontrolovali a viedli ich k zodpovednosti, aby tento čas využili zmysluplne a efektívne. Pripomíname, že nejde o prázdniny. Je dôležité, aby sa žiaci zdržiavali doma, nestretávali sa na ihriskách a v nákupných centrách a na verejných priestranstvách.

      Zostávame spojení v modlitbách a veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

      Mgr. Monika Pastieriková, r.š.

       

      usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

    • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR
     • Pokyn Hlavného hygienika SR a odporúčanie MŠVVaŠ SR

      1. 3. 2020

      Pokyn Hlavného hygienika SR

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si dovoľujeme posunúť informácie o potrebe dodržiavať niektoré preventívne opatrenia.

      V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do materskej školy, základnej školy, strednej školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách. Ak ste sa vrátili po prázdninách z lyžovačky v severnom Taliansku alebo ste vycestovali do iných rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledne dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Upozorňujeme Vás, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechajte dieťa v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

      § často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,

      § očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

      § zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

      § vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

      § ak ste chorý, liečte sa doma,

      § zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

      § 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

      § v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

      Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

      V prípade ak aj Vaše dieťa príznaky zatiaľ nemá, ale boli ste v rizikovej krajine, dieťa nechajte v domácom prostredí minimálne 14 dní.

      Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom: novykoronavirus@uvzsr.sk,

      na telefónnych číslach 0917/222 682 a 0918/659 580.

      Ak sa rozhodnete Vaše dieťa napriek určitým príznakom predsa poslať do školy, odovzdajte čestné prehlásenie, že Vaše dieťa ani jeho rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti nenavštívili epicentrum nákazy koronavírusom 2019-nCoV a u nikoho z nich sa nevyskytujú žiadne z uvedených príznakov, ktoré nájdete aj na stránke RÚVZ:

      http://www.uvzsr.sk/index.php…

      Ďakujeme za spoluprácu

     • Kurz korčuľovania 1.a 2. ročník

      9. 3. 2020

      V dňoch 2.-6.marca 2020 sa naši žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili korčuliarske kurzu na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom. Pod vedením trénerov sa učili základom korčuľovania a postupne si osvojili naberať rýchlosť na ľade, zabrzdiť, zdvíhať predmety z ľadovej plochy, ale i prejsť prekážkovú dráhu na ľade. Samozrejme nechýbali i pády, ale našich žiakov neúspechy neodrádzali a veselo pokračovali ďalej. Výcvik sa im veľmi páčil a triedne pani učiteľky boli veľmi hrdé, ako všetko super zvládli.

     • Beseda s donom Jozefom Luscoňom

      5. 3. 2020

      Druhú pôstnu stredu navštívil našu školu vzácny hosť, autor mnohých náboženských titulov a knižných publikácií, salezián ​​​​​​don Jozef Luscoň. Žiakom 4. až 9. ročníka priblížil svojím pútavým a názorným rozprávaním blahoslaveného kňaza a saleziána, horlivého mučeníka za duchovné povolanie, Titusa Zemana, ktorého životopis premietol do knihy Titus, ideš!. Prednáška bola popretkávaná súťažnými otázkami a správne odpovede boli štedro i vtipne odmenené. V závere prednášky sme sa všetci pomodlili a veľavážený don Luscoň nám udelil požehnanie za prítomnosti relikvie dona Titusa Zemana.

     • Deviatacka Duchovná obnova na Kalvárii

      4. 3. 2020

      V utorok 3. marca mali deviataci z našej CZŠ sv. Dominika Savia svoju pôstnu Duchovnú obnovu. Po prvej vyučovacej hodine sa za jemného mrholenia vybrali smerom ku dubnickej Kalvárii. Po príchode ku kaplnke s prvým zastavením sme poskladali veľký kríž, ktorý sme potom niesli. Z konárikov si potom každý vyrobil svoj malý krížik, ktorý si potom tiež niesol so sebou. A začali sme krížovú cestu. Vďaka zaujímavému počasiu bola naozaj autentická. Niektorí si napríklad na vlastnej koži vyskúšali aj rôzne pády. ;) Ale vážne. Bolo to náročné, ale Pán Ježiš to mal oveľa ťažšie. Po krížovej ceste a špeciálnej mini aktivite bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. Všetko vyvrcholilo svätou omšou v kalvárskom kostolíku. Veľmi zaujímavá bola ešte cesta dolu z Kalvárie. Vďaka mazľavému blatu sme si zopakovali poznatky z lyžiarskeho výcviku… :-) Celkovo Duchovná obnova dopadla veľmi dobre. Ovocie sa uvidí časom… :) Špeciálna vďaka patrí pánovi kostolníkovi za technickú pomoc a všetkým priaznivcom, ktorí sa z nás modlili. :)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    • skola@zssds.sk
    • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
    • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
    • 42378001
    • 2120101511
    • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
    • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
    • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje