• Škola ponúka

    • Sme školou 21. storočia, ktorá je moderná a stále sa rozvíjajúca. Škola rodinného typu, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné vzdelávanie a výchovu.

     ŠKOLA PONÚKA:

     • individuálny prístup k žiakom
     • škola rodinného typu
     • posilnenie výučby matematiky, anglického jazyka a prírodovedných predmetov 
     • výučba anglického jazyka od 1. ročníka
     • výučba nemeckého jazyka od 7. ročníka
     • výučba informatiky od 3. ročníka
     • interaktívne tabule vo všetkých triedach
     • inovatívne a projektové vyučovanie s použitím modernej didaktickej techniky
     • vo výučbe na 1. stupni využívame prvky vysoko efektívneho učenia a Hejného matematiky
     • nové interaktívne učebne biológie, chémie, techniky a informatiky
     • sväté omše v školskej kaplnke
     • pravidelné duchovné obnovy žiakov
     • služby špeciálneho pedagóga
     • bezpečnú školu – protidrogová prevencia detí
     • plavecký, lyžiarsky výcvik a škola v prírode
     • rôznorodú krúžkovú činnosť
     • školské výlety a tematické exkurzie
     • školskú knižnicu
     • pestrý program v školskom klube detí
     • bohatú mimoškolskú činnosť
     • na škole pracujú 2 súkromné ZUŠ

      

     Škola je plnoorganizovaná a prešla celkovou rekonštrukciou - výmena nových okien, nové plávajúce podlahy v triedach, nový školský nábytok, nové hygienické zariadenia, zmodernizovaná učebňa informatiky, novozriadené učebne biológie, chémie, techniky a jazykové laboratórium, interaktívna učebňa, rekonštrukcia palubovky v telocvični školy, vymaľované priestory školy, zakúpené nové interaktívne tabule a IKT technika do všetkých tried.

     Školský vzdelávací program je zameraný na výučbu cudzích jazykov, prírodovedných predmetov a matematiky. Sme školou rodinného typu, ktorá pristupuje k deťom individuálne a rozvíja ich talenty.

     Kvalifikovaní pedagógovia vo vyučovacom procese uplatňujú inovatívne prvky, metódy a formy, využívajú modernú didaktickú techniku a špecializované učebne.

     Žiakom poskytujeme bohatý výber mimoškolských aktivít. Škola sa systematicky zapája do projektov a je v nich úspešná aj na medzinárodnej úrovni.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • Tel./Fax - 042/4421324 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 Slovakia
   • Mgr. Eva Nikodémová riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka_mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Benková eva.benkova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje