Novinky

Zápis do Príprav. ročníka

Zápis do Prípravného ročníka

Zápis detí do Prípravného ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 15. - 30. 4. 2020, bez osobnej prítomnosti detí.

Zápis pre školský rok 2020/2021 prebieha bez osobnej prítomnosti detí. Mal by sa konať prednostne  elektronickou formou. Zápis osobnou prítomnosťou v škole využite iba v prípade, že nemáte inú možnosť.

Zápis do Prípravného ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v týchto formách:

Osobný zápis sa uskutoční za prísnych hygienických podmienok (ochranné rúško, dodržiavanie stanovených rozostupov) vo vestibule školy za prítomnosti vedenia školy, ktorý vydá príslušné pokyny k vyplneniu tlačiva.

Tu sú k dispozícii:

 

 

Pre koho je Prípravný ročník určený?

 • Pretrvávajú u Vášho dieťaťa logopedické problémy? (nečistá výslovnosť hlások, problémy s vyjadrovaním, chudobná slovná zásoba...)
 • Nerado kreslí, nevie správne držať písacie a kresliace potreby, má problémy s grafomotorikou a je hravé?
 • Na zápise do 1. ročníka mu bol odporučený odklad školskej dochádzky?

Ako to napraviť, poslať dieťa do školy pripravené a absolvovať ju s úspechom? Riešením je prípravný ročník. Na rozdiel od materskej školy sa v ňom dieťa už učí pracovať ako v škole. Výhodou je, že prípravný ročník sa nachádza v objekte základnej školy - deti si tak zvykajú na školský rytmus, striedanie vyučovacích hodín a prestávok, stretávajú sa s ostatnými žiakmi, a tak plnohodnotne využijú rok na prípravu do školy. Celý vyučovací proces je vedený hravou formou, pritom však vedome cielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti, slovnej zásoby a rečovej pohotovosti. Vyučovanie je vedené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Rozvíjajú sa komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti a výtvarná výchova, základy matematiky a zmyslová výchova, samozrejmosťou je telesná a hudobno-pohybová výchova.

Práve pre takéto deti sme na škole zriadili PRÍPRAVNÝ ROČNÍK, ktorý Vaše dieťa pod vedením kvalifikovaného pedagóga a logopéda pripraví na bezproblémový vstup do 1. ročníka!

Čo je to prípravný ročník?

V snahe pomôcť deťom, ktoré majú rečové problémy, je vytvorený prípravný ročník. Prípravný ročník navštevujú deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré potrebujú logopedickú starostlivosť. Absolvovanie prípravného ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Kto zriaďuje prípravný ročník?

Prípravný ročník základnej školy, po prerokovaní so zriaďovateľom, zriaďuje riaditeľ školy, pri minimálnom počte 4 žiakov a maximálnom počte 10.

Aké deti môžu byť zaradené do prípravného ročníka?

Do prípravného ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť – bol im odporúčaný odklad povinnej školskej dochádzky a potrebujú logopedickú starostlivosť.

Aké sú podmienky zaradenia dieťaťa do prípravného ročníka?

Podmienkou zaradenia dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ je špeciálno-pedagogické vyšetrenie, prípadne odporúčanie logopéda a písomná žiadosť zákonného zástupcu. Prípravný ročník môže žiak navštevovať len jeden školský rok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria