Novinky

Prípravný ročník

Pre koho je určený?

 • Pretrvávajú u Vášho dieťaťa logopedické problémy? (nečistá výslovnosť hlások, problémy s vyjadrovaním, chudobná slovná zásoba...)
 • Nerado kreslí, nevie správne držať písacie a kresliace potreby, má problémy s grafomotorikou a je hravé?
 • Na zápise do 1. ročníka mu bol odporučený odklad školskej dochádzky?

Ako to napraviť, poslať dieťa do školy pripravené a absolvovať ju s úspechom? Riešením je prípravný ročník. Na rozdiel od materskej školy sa v ňom dieťa už učí pracovať ako v škole. Výhodou je, že prípravný ročník sa nachádza v objekte základnej školy - deti si tak zvykajú na školský rytmus, striedanie vyučovacích hodín a prestávok, stretávajú sa s ostatnými žiakmi, a tak plnohodnotne využijú rok na prípravu do školy. Celý vyučovací proces je vedený hravou formou, pritom však vedome cielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti, slovnej zásoby a rečovej pohotovosti. Vyučovanie je vedené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Rozvíjajú sa komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti a výtvarná výchova, základy matematiky a zmyslová výchova, samozrejmosťou je telesná a hudobno-pohybová výchova.

Práve pre takéto deti sme sa rozhodli zriadiť  v šk. roku 2016/2017  PRÍPRAVNÝ ROČNÍK, ktorý Vaše dieťa pod vedením kvalifikovaného pedagóga a logopéda pripraví na bezproblémový vstup do 1. ročníka!

Čo je to prípravný ročník?

V snahe pomôcť deťom, ktoré majú rečové problémy, je vytvorený prípravný ročník. Prípravný ročník navštevujú deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré potrebujú logopedickú starostlivosť. Absolvovanie prípravného ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Kto zriaďuje prípravný ročník?

Prípravný ročník základnej školy, po prerokovaní so zriaďovateľom, zriaďuje riaditeľ školy, pri minimálnom počte 4 žiakov a maximálnom počte 10.

Aké deti môžu byť zaradené do prípravného ročníka?

Do prípravného ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť – bol im odporúčaný odklad povinnej školskej dochádzky a potrebujú logopedickú starostlivosť.

Aké sú podmienky zaradenia dieťaťa do prípravného ročníka?

Podmienkou zaradenia dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ je špeciálno-pedagogické vyšetrenie, prípadne odporúčanie logopéda a písomná žiadosť zákonného zástupcu. Prípravný ročník môže žiak navštevovať len jeden školský rok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4421324
  042/4422171
  Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria