Novinky

Život v Materskej škole sv. Dominika Savia Zápis do Materskej školy

Materská škola

Život v Materskej škole sv. Dominika Savia

Naša materská škola je zameraná na emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj dieťaťa v duchu evanjelia a podľa katolíckeho vierovyznania. Usilujeme sa vytvárať pokojnú, rodinnú atmosféru, ktorá vytvára podmienky pre adekvátny rozvoj každého dieťaťa a jeho sebauplatnenie sa v školskom prostredí.

Náboženská výchova je integrálnou súčasťou každého dňa. Pomáhame deťom budovať si osobný vzťah k Bohu prostredníctvom rannej modlitby, modlitby pred jedlom, po jedle a príkladom i svedectvom osobného života pani učiteliek a ostatných zamestnancov. Raz do týždňa majú deti možnosť poznávať viac vzťah Nebeského Otca k nám na hodine náboženskej výchovy, pod vedením sestry z inštitútu Dcér Panny Márie Pomocnice.

Čas od príchodu do raňajok deti trávia hrou v rôznych centrách aktivít – hrových kútikoch (motorické, komunikačné, umelecké, centrum hier). Aktivity môžu byť spontánne alebo riadené pani učiteľkou a prebiehajú individuálnou, či skupinovou formou. Pred raňajkami  sa ešte venujeme pohybovým a relaxačným cvičeniam a rannej modlitbe.

Po činnostiach zabezpečujúcich životosprávu nasledujú edukačné aktivity, výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické... aktivity realizované formou hry. Pokiaľ je priaznivé počasie nasleduje pobyt vonku  spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaný na školskom dvore  s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým...). V rámci edukačných aktivít majú deti raz do týždňa vyhradený priestor v telocvični ZŠ pre rozvoj pohybových schopností a zručností.

Po obede nasleduje odpočinok, olovrant a zvyšok dňa strávia deti hrami a hrovými činnosťami, či pobytom vonku. Aktivity prebiehajú spontánne alebo sú riadené pani učiteľkou. Raz do týždňa popoludní  majú deti možnosť  zapojiť sa do krúžkovej činnosti (Anglický jazyk, Šikovníček a Športovček). Fotodokumentáciu zo života našich škôlkarov nájdete TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171

Fotogaléria