Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Medzinárodný deň školských knižníc

     4. októbrový pondelok je už tradične Medzinárodným dňom školských knižníc. Do osláv tohto sviatku sa vždy zapája aj naša škola. Tohoročné motto podujatia znelo: „Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia“.  Žiaci  súťažili v skupinách v priestoroch školskej knižnice a interaktívnej učebne.

 Na  stanovištiach plnili súťažné úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných schopností a kognitívnych funkcií. Riešili otázky literárneho kvízu; museli usporiadať poprehadzovanú osnovu príbehu; určovali správne poradie ilustrácií literárnych diel; riešili  literárne hádanky; na základe niekoľkých indícií museli v stanovenom časovom limite uhádnuť slová; odpovedali na otázky súvisiace s čítaním, s knižnicou, so vznikom knihy. Boli overované vedomosti z literárnej teórie; žiaci tvorili správne dvojice – k literárnemu dielu priraďovali hlavné postavy, resp. s dielom súvisiace pojmy.

Žiakov zaujali úlohy zamerané na vyhľadávanie údajov v knihách. Tu sa preverili ich schopnosti orientovania sa v školskej knižnici a nadobudnuté  vedomosti  z jednotlivých učebných predmetov.

     Veríme, že uvedené podujatie prehĺbilo  vzťah detí ku knihám a k čítaniu, podporilo ich kreativitu, rozvinulo komunikačné schopnosti, rečový prejav, tvorivú dramatiku a čitateľskú gramotnosť. Deti sa naučili vystupovať pred verejnosťou a prezentovať výsledky svojej práce. Predovšetkým však deti propagovali myšlienku, že kniha  v klasickej tlačenej podobe má svoje pevné miesto aj v dobe počítačov a moderných informačno-komunikačných technológií. Foto z akcie nájdete TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
    Školská 386
    018 41 Dubnica nad Váhom
  • 042/4421324
    042/4422171
    Odhlasovanie stravy + Materská škola 0911520730

Fotogaléria