Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Dňa 26.10.2015 sa v našej škole uskutočnili oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc. Motto tohto ročníka znelo: Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania.

         V úvode podujatia žiaci predniesli informáciu o Medzinárodnom dni školských knižníc a o 200. výročí narodenia Ľudovíta Štúra v školskom rozhlase. Žiakov školy informovali o tejto významnej osobnosti našich národných dejín a vyzdvihli význam jeho činnosti. Zároveň žiakov i zamestnancov školy oboznámili s významom organizovania Medzinárodného dňa školských knižníc a poukázali na to, akú dôležitú úlohu zohrávajú knihy a knižnice v našom živote.

Cestou školského rozhlasu pozvali na návštevu literárneho chodníka, zriadeného pred školou.

 Literárny chodník bol tvorený informačnými panelmi a plagátmi s nasledujúcou tematikou:

- Život a dielo Ľudovíta Štúra;

- Literárne smery – klasicizmus, romantizmus, realizmus;

- Literárne hnutia – bernolákovci a štúrovci;

- Ako vzniká kniha;

- Vývoj písma a písomníctva;

- Základné údaje o rozprávkach;

- Najvýznamnejší a najobľúbenejší detskí básnici a spisovatelia;

- Ilustrácie k najobľúbenejším knihám detskej literatúry.

Žiaci školy okoloidúcim obyvateľom  mesta Dubnica nad Váhom poskytli bližšie informácie o vytvorených plagátoch a informačných paneloch.

          Po ukončení aktivít v rámci čitateľského chodníka pokračovali oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc činnosťou v školskej knižnici. Žiaci vyhľadávali informácie o živote a diele Ľudovíta Štúra a oboznámili sa s podobou Štúrovej slovenčiny.

V spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej bol pre žiakov 8. a 9. ročníka  zrealizovaný súťažný literárny kvíz, obsah ktorého tvorili otázky o živote a diele Ľudovíta Štúra.

Žiaci 4. ročníka rozdelení do skupín plnili súťažné úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, prezentačných a komunikačných zručností – vyhľadávali odpovede na otázky v encyklopédiách; odpovedali na otázky vyplývajúce z prečítaného textu; preukázali svoje vedomosti z oblasti literárnej teórie, z oblasti poznania rozprávok, autorov a hlavných hrdinov literárnych diel.

        Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc vyvrcholili videokonferenciou, na ktorú prijali pozvanie  žiaci a pedagógovia z partnerskej školy Hulín z Českej republiky.

V úvode podujatia žiaci našej školy porozprávali českým kolegom o aktivitách, ktoré realizovali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc a podrobne im predstavili obsah vytvorených  informačných panelov. 

Českí žiaci sa dozvedeli o živote a diele Ľudovíta Štúra a slovenskými žiakmi bol vysoko vyzdvihnutý význam  tejto významnej osobnosti našich národných  dejín. Siedmaci zarecitovali báseň Rozžehnání od Ľudovíta Štúra. Videokonferencia vyvrcholila súťažným kvízom, v ktorom českí žiaci odpovedali na súťažné otázky zamerané na život i činnosť Ľudovíta Štúra a na slovenskú literatúru.

         Veríme, že uvedené podujatie prispelo k dôstojnej oslave Medzinárodného dňa školských knižníc a k rozvoju čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností našich žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria