Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Ekofond 2013

ENERGIA V NAŠOM MESTE,  pod týmto názvom sa v  tomto školskom roku  uskutočnil neinvestičný fond SPP EkoFond  5. ročník súťaže vzdelávacích projektov zameraných na znižovanie spotreby energie. Naša škola sa svojím projektom „Mysli globálne, konaj lokálne“! zaradila k  najúspešnejším školám a spomedzi 74 zapojených  obsadila 3.miesto.

    Zo slávnostného vyhlásenia výsledkov konaného 20.6.2013 v priestoroch SPP v Bratislave si žiaci odniesli nielen pekné zážitky, ale aj hodnotné ceny. Základná škola získala finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a na realizáciu energetických opatrení v budove školy.

     Súťaž prebiehala od októbra 2012 do mája 2013 a jej  prostredníctvom sme realizovali  multidisciplinárne vzdelávanie.
     Projekt sa  skladal z dvoch častí. Prvou bola súťaž v rámci modulov platformy: škola v akcii, moderné vyučovanie, pokusy a videá. V tejto oblasti sme získali 3.víťazstvá. Ako  najlepšie boli vyhodnotené príspevky pod názvom: „Nelikvidujme, recyklujme“!; „Energiu načerpáme, zadarmo ju pritom máme“! a „Vodná turbína“. Druhou časťou bola hlavná súťaž, predmetom ktorej bola  tvorba a realizácia vzdelávacieho projektu – kampane na osvetu témy znižovania spotreby energie.

      Tvorilo ju niekoľko rôznorodých súťažných aktivít, cieľom ktorých bolo šíriť osvetu o šetrení energiou a oboznámiť žiakov i širokú verejnosť s najnovšími poznatkami v tejto oblasti. Úlohou žiakov bolo zvýšiť povedomie cieľových skupín v ekologicko-energetickej problematike;  viesť ich k znižovaniu spotreby energie a uhlíkovej stopy; k separovaniu odpadu, k jeho minimalizovaniu a následnej recyklácii. Jednotlivé aktivity kampane boli realizované v škole, v inštitúciách mesta a na verejných priestranstvách. Žiaci  poukazovali na možnosti, spôsoby a formy realizácie energetických opatrení v škole, v domácnostiach i v meste Dubnica nad Váhom. Propagovali a distribuovali  informačný materiál o šetrení energiou a o využívaní alternatívnych obnoviteľných  prírodných zdrojov.

     Problematika znižovania spotreby energie bola začlenená do vyučovacieho procesu, do ktorého boli implementované najnovšie metódy a formy práce, partnerské vyučovanie a rozvoj  medzipredmetových vzťahov. Realizované aktivity projektu  rozvinuli informovanosť žiakov v oblasti šetrenia energiou; rozšírili ich  vedomosti a zručnosti v jednotlivých predmetoch; podporili ich kreativitu, nápaditosť, obrazotvornosť, samostatné myslenie; upevnili ich vzťah k predmetom prírodovedného zamerania. Prispeli k ochrane prírody a životného prostredia, viedli k zamysleniu sa nad vážnymi globálno-ekologicko-energetickými problémami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria