Novinky

Detský čin roka Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc Športová olympiáda cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho regiónu Odmeňovací výlet spojený s návštevou Úradu vlády a Národnej rady SR v Bratislave Lyžiarsky výcvik Makov 2016 Duchovná obnova 6. roč. v Slávnickom Podhorí OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Pocta Štúrovi Deň jablka Medzinárodný deň školských knižníc Športová olympiáda cirkevných škôl 2014 Návšteva MUDr Anny Záborskej Ekofond 2013 Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy Modrý kruh nás spája 4U energy 20. výročie školy MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Svetový deň prvej pomoci a diabetu Letný tábor 2012 Svetový deň prvej pomoci 2011 SAVIÁDA Vyčistime si Slovensko Úspechy v biologickej olympiáde Predvianočné zastavenie Svetový deň výživy Medzinárodný deň knižníc Prvá pomoc pre všetkých Projekt - Energia v doprave Tekvicová diskotéka

Akcie školy

Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

     24. októbra 2016 sa v našej škole uskutočnilo podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Téma tohoročného 12. ročníka znela:  „Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách“. Podujatie pripravili žiaci 7. ročníka. Cieľovou skupinou boli piataci a šiestaci. Tematicky bolo podujatie zamerané na činnosť štúrovcov v dejinách slovenského národa s uplatnením medzipredmetových vzťahov. Prítomní žiaci si najskôr vypočuli základné údaje zo života štúrovcov z literárno-historického hľadiska. Zaujala ich ukážka vystúpenia Ľudovíta Štúra na uhorskom sneme. Žiakom sa páčila Štúrova báseň Rozžehnání aj úryvok z prozaického diela Jar Adely Ostrolúckej. Zaujala ich aj ľúbostná lyrická básnická skladba Marína od Andreja Sládkoviča a smutný osud autora. Revolučnosť veršov si žiaci všimli pri interpretácii básnických  diel Janka Kráľa. Národnú hrdosť pocítili pri počúvaní  básní Sama Chalupku. Oboznámili sa aj s podobou spisovnej slovenčiny kodifikovanej Ľudovítom Štúrovom a pokúsili sa o preklad ukážky do súčasnej podoby národného spisovného jazyka. Úlohou žiakov bolo vypracovať  pracovný list zameraný na čítanie s porozumením. Žiaci 7. ročníka boli nielen organizátormi a moderátormi podujatia, ale pre svojich mladších spolužiakov si pripravili aj scénku -  fiktívny rozhovor Ľudovíta Štúra s Adelou Ostrolúckou. Nadobudnuté vedomosti si dievčatá a chlapci preverili v súťažnom kvíze, kde preukázali výborné vedomosti.

     Veríme, že uskutočnené podujatie prispelo k prehĺbeniu vedomostí našich žiakov, k rozvoju čitateľskej gramotnosti, komunikačných schopností i k formovaniu pekných medzitriednych vzťahov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
  Školská 386
  018 41 Dubnica nad Váhom

  e-mail: zssds@stonline.sk
  sekretariat@zsds.sk

  IČO: 42378001
  DIČ: 2120101511
  Číslo účtu: SK7402000000001251759753
 • 042/4421324
  042/4422171
  Sekretariát školy - 0911884578
  Školská jedáleň - 0911520730
  Materská škola - 0901721022
  Základná škola - zborovňa - 0901721020

Fotogaléria