• Zápis detí do Prípravného ročníka na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 1. - 13. 4. 2021.

     Vážení rodičia budúcich prípravkárov!

     Vzhľadom na  aktuálnu situáciu a karanténne opatrenia platné v školstve vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR nariadenie ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V zmysle uvedeného nariadenia vydáva riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia k zápisu do prvého a  prípravného ročníka pre školský rok 2021/2022 nasledujúce pokyny:

     z dôvodu epidemiologickej situácie  sa zápis uskutoční v dvoch častiach:

     1. časť  vyplnenie elektronickej prihlášky

     Zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku a odošle ju. Rodič, ktorý vyplní elektronickú prihlášku dostane na svoj mail presné informácie k priebehu zápisu. Formulár elektronickej prihlášky na zápis do prípravného ročníka nájdete v hornom menu na stránke školy v označení ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, alebo TU.

     Okrem elektronickej prihlášky je zákonný zástupca povinný vypísať aj doplňujúci DOTAZNÍK. nájdete ho TU: Dotaznik.docx 

     a ŽIADOSŤ DO PRÍPRAVNÉHO ROČNÍKA nájdete ju TU: ziadost_rodica_do_pripravneho_roc._2021.docx

     Po vyplnení dotazník a žiadosti ich odošle mailom ako prílohu na: skola@zssds.sk, alebo odovzdáte osobne na sekretariáte školy.

     V prípade, že zákonný zástupca má problém s elektronickou formou zápisu. Potrebné tlačivá si môže vyzdvihnúť na sekretariáte školy a vypísať ich ručne.

     2. časť  - osobné stretnutie rodiča spolu s dieťaťom  v škole 

     Stretnutie sa uskutoční hneď ako to pandemická situácia dovolí. Obsahom osobného stretnutia  bude  rozhovor dieťaťa so špeciálnym pedagógom a splnenie krátkych úloh na posúdenie školskej pripravenosti dieťaťa. O stretnutí Vás budeme vopred informovať.

      

     TLAČIVÁ k dispozícii:

      

     PRE KOHO JE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK URČENÝ?

     • je medzičlánkom medzi materskou školou a základnou školou
     • prípravný ročník je trieda určená PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU  SCHOPNOSŤOU (logopedickými problémami)
     • je určený deťom, ktoré nie sú dostatočne zrelé, k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov a potrebujú logopedickú starostlivosť, majú intelekt v norme a pretrvávajú u nich problémy v reči (napr. nesprávna výslovnosť, znížená slovná zásoba, znížený jazykový cit, nedostatočné fonetické uvedomovanie, s ktorým súvisí pripravenosť dieťaťa na úspešné zvládnutie čítania a písania)
     • počet žiakov v triede je max. 10
     • absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky
     • po absolvovaní prípravného ročníka dieťa plynule prechádza do 1. ročníka ZŠ
     • podmienkou zaradenia dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ je špeciálno-pedagogické vyšetrenie, prípadne odporúčanie logopéda a písomná žiadosť zákonného zástupcu
     • prípravný ročník môže žiak navštevovať len jeden školský rok

      

     PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK? 

     Poslať dieťa do školy pripravené a absolvovať ju s úspechom? Riešením je prípravný ročník. Na rozdiel od materskej školy sa v ňom dieťa už učí pracovať ako v škole. Výhodou je, že prípravný ročník sa nachádza v objekte základnej školy - deti si tak zvykajú na školský rytmus, striedanie vyučovacích hodín a prestávok, stretávajú sa s ostatnými žiakmi, a tak plnohodnotne využijú rok na prípravu do školy. Celý vyučovací proces je vedený hravou formou, pritom však vedome cielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti, slovnej zásoby a rečovej pohotovosti. Vyučovanie je vedené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Rozvíjajú sa komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti a výtvarná výchova, základy matematiky a zmyslová výchova, samozrejmosťou je telesná a hudobno-pohybová výchova. V prípravnom ročníku vyučuje špeciálny pedagóg a logopéd. Deti, ktoré navštevujú prípravný ročník môžu navštevovať popoludní aj školský klub detí.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje