• Výchovné poradenstvo

    •  

     Výchovný poradca: Mgr. Janette Drobcová

     Konzultačné dni:

     utorok: 13,30 - 15,00

     štvrtok: 9,30 - 13,30

      

     Ako na SŠ?

     • Informácie ohľadom podávania prihlášky na strednú školu a výberu odborov:

       

      Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

      - najviac dva netalentové odbory

      - najviac dva talentové odbory

      Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

       

       Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva, https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20222023-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-vysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20222023/ .

       

       Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača - mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

       

       Prihlášku budete podávať  ( budete spolupracovať s výchovným poradcom)

      - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez podpisu
       alebo

      - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

       

       Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

      - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor

      - predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré si to vyžadujú (info dá výchovný poradca)

       

      - Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky

      o predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      - Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov

      o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

      - Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

      o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

      - Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti

      o predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

      - Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania

      o predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

      - Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní ,

      o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

      - Kópie vysvedčení

      o predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

      - Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) , predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

       

       V prípade otázok môžete kontaktovať vých. poradkyňu Mgr.Janette Drobcovú

       Alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     MŠVVaŠ SR v piatok 21.1. 2022 zverejnilo nové usmernenie k priímaciemu konaniu na stredné školy pre šk. rok 2022/2023.  Odkaz na celý dokumnet.

     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

      

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Kde nájdeš info o stredných školách ?  (stránky ešte nemajú aktualizované informácie )

                                             www.stredneskoly.sk – Dni otvorených dverí, zoznamy škôl ...

                                             www.hrdinaremesla.sk – info o duálnom vzdelávaní...

                                             www.dualnysystem.sk – duálne vzdelávanie

                                             www.potrebyovp.sk – duálne vzdelávanie

                                             www.komposyt.sk – info pre rodičov, žiakov

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje