• Prípravný ročník

    • PRE KOHO JE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK URČENÝ?

     • je medzičlánkom medzi materskou školou a základnou školou
     • prípravný ročník je trieda určená PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU  SCHOPNOSŤOU (logopedickými problémami)
     • je určený deťom, ktoré nie sú dostatočne zrelé, k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov a potrebujú logopedickú starostlivosť, majú intelekt v norme a pretrvávajú u nich problémy v reči (napr. nesprávna výslovnosť, znížená slovná zásoba, znížený jazykový cit, nedostatočné fonetické uvedomovanie, s ktorým súvisí pripravenosť dieťaťa na úspešné zvládnutie čítania a písania)
     • počet žiakov v triede je max. 10
     • absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky
     • po absolvovaní prípravného ročníka dieťa plynule prechádza do 1. ročníka ZŠ
     • podmienkou zaradenia dieťaťa do prípravného ročníka ZŠ je špeciálno-pedagogické vyšetrenie, prípadne odporúčanie logopéda a písomná žiadosť zákonného zástupcu
     • prípravný ročník môže žiak navštevovať len jeden školský rok

      

     PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK? 

     Poslať dieťa do školy pripravené a absolvovať ju s úspechom? Riešením je prípravný ročník. Na rozdiel od materskej školy sa v ňom dieťa už učí pracovať ako v škole. Výhodou je, že prípravný ročník sa nachádza v objekte základnej školy - deti si tak zvykajú na školský rytmus, striedanie vyučovacích hodín a prestávok, stretávajú sa s ostatnými žiakmi, a tak plnohodnotne využijú rok na prípravu do školy. Celý vyučovací proces je vedený hravou formou, pritom však vedome cielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti, slovnej zásoby a rečovej pohotovosti. Vyučovanie je vedené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Rozvíjajú sa komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti a výtvarná výchova, základy matematiky a zmyslová výchova, samozrejmosťou je telesná a hudobno-pohybová výchova. V prípravnom ročníku vyučuje špeciálny pedagóg a logopéd. Deti, ktoré navštevujú prípravný ročník môžu navštevovať popoludní aj školský klub detí.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia
   • skola@zssds.sk
   • Tel./Fax - 042/4421324 Ekonóm - 042/4422171 Sekretariát školy - 0911 884 578 Školská jedáleň - 0911 520 730 ZŠ - zborovňa - 0901 721 020 Školský klub - 0903 983 945 MŠ Motýle - 0903 983 942 MŠ Lienky - 0903 983 943 MŠ Ovečky - 0903 983 944 MŠ Včielky - 0901 721 022
   • Školská 386 018 41 Dubnica nad Váhom e-mail: skola@zssds.sk sekretariat@zssds.sk ekonom@zssds.sk IČO: 42378001 DIČ: 2120101511 Číslo účtu: SK7402000000001251759753 01841 Dubnica nad Váhom Slovakia
   • 42378001
   • 2120101511
   • Mgr. Monika Pastieriková riaditel@zssds.sk
   • Ing. Janka Mikušková janka.mikuskova@zssds.sk
   • Mgr. Eva Nikodémová eva.nikodemova@zssds.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje